Қазақстан Республикасы Үкіметінің жанындағы Республикалық терминология комиссиясының II-отырысында қаралатын терминдер

Мәдениет және өнер, спорт салаларының терминдеріне жасалған лингвистикалық сараптама қорытындысы
#Орысша нұсқасыҚазақша нұсқасыРейтинг
1.а бокко кьюзаа бокко кьюза
а бокко кьюза
а бокко кьюза
СаласыМәдениет және өнер
Этимологиясы

1. А бокко кьюза (ит. а bocca chiusa; ит. bocca «ауыз») – жабық ауызбен әнайту.

2. Әзербайжан: və boko kyuza

3. Қырғыз: а боккокьюза

4. Өзбек: vaboko kyuza

5. Түрік: ve boko kyuza

6. Ағылшын: аbocca chiusa

7. Испан: y boko kyuza

8. Неміс: undBoko Kyuza

9.Француз: etboko kyuza

10. Бекітілген нұсқасы: -

11. Заңнамадағы қолданысы: -

12.абокко кьюза – а бокко кьюза

Дефинициясы
Рейтинг
+4
2.а воче пиенаа воче пиена
а воче пиена
а воче пиена
СаласыМәдениет және өнер
Этимологиясы

1. А воче пиена (ит. а voce piena; ит. piena «толық, дауысты») – бардауыспен ән айту.

2. Әзербайжан: a tam giriş

3. Қырғыз: а вочепиена

4. Өзбек: a to'liq kirish5. Түрік: а tam giriş6. Ағылшын: а full entry7. Испан: а entrada completa8. Неміс: Ein voller Eintrag9. Француз: une entrée complète

10. Бекітілген нұсқасы: -

11. Заңнамадағы қолданысы: -

12. а воче пиена – авоче пиена

Дефинициясы
Рейтинг
+4
3.а воче солоа воче соло
а воче соло
а воче соло
СаласыМәдениет және өнер
Этимологиясы

1. А воче соло (ит. а voce sola; ит. sola «бір, жалғыз») – бірыңғайдауыспен жеке ән салу.

2. Әзербайжан: tək səs3. Қырғыз: а воче соло4. Өзбек: bitta ovoz5. Түрік: а tek ses6. Ағылшын: а single voice

7. Испан: einnrödd

8. Неміс: Eineeinzelne Stimme

9. Француз: une voix unique

10. Бекітілген нұсқасы: -

11. Заңнамадағы қолданысы: -

12. а воче соло – авоче соло

Дефинициясы
Рейтинг
+4
4.а дуэ кордеа дуэ корде
а дуэ корде
а дуэ корде
СаласыМәдениет және өнер
Этимологиясы

1. А дуэ корде (итал.адуэ корде; итал. – «екі ішекте») –  ноталық сілтеме, екі ішекті музыкалық құралдың сол жағынбасу.

2. Әзербайжан: və dude corda

3. Қырғыз: а дуэ корде

4. Өзбек: ikkisatr bilan

5. Түрік: iki telli6. Ағылшын: with two strings

7. Испан: condos cuerdas

8. Неміс: mit zwei Saiten

9. Француз: avecdeux cordes

10. Бекітілген нұсқасы: -

11. Заңнамадағы қолданысы: -

12. а дуэ корде – адуэ корде

Дефинициясы
Рейтинг
+4
5.а капеллаа капелла
а капелла
а капелла
СаласыМәдениет және өнер
Этимологиясы

1. Акапелла(ит. а cappella «капелладағысияқты) – ешбір жетекшісіз хормен ән айту.

2. Әзербайжан: achapel

3. Қырғыз: акапелла

4. Өзбек:  a chapel

5. Түрік: bir şapel

6. Ағылшын: аchapel

7. Испан: capillа8. Неміс: eine Kapelle9. Француз: une chapelle

10. Бекітілген нұсқасы: -

11. Заңнамадағы қолданысы: -

12. а капелла – акапелла

Дефинициясы
Рейтинг
+4
6.а мецце вочеа мецце воче
а мецце воче
а мецце воче
СаласыМәдениет және өнер
Этимологиясы

1. А мецце воче (ит. а mezza voce; ит. mezza voce «жарты дауыспен»)– жарты дауыспен ән салу.

2. Әзербайжан: a yarım səs

3. Қырғыз: а меццевоче

4. Өзбек:  a yarim ovoz

5. Түрік: а yarım ses

6. Ағылшын: аhalf voice

7. Испан: una media voz8. Неміс: Eine halbe Stimme9. Француз: une demi voix

10. Бекітілген нұсқасы: -

11. Заңнамадағы қолданысы: -

12. а мецце воче – амецце воче

Дефинициясы
Рейтинг
+4
7.а прима вистаа прима виста
а прима виста
а прима виста
СаласыМәдениет және өнер
Этимологиясы

1. А прима виста (ит. а prima vista «бір көргеннен») – параққа қарапойнау.

2. Әзербайжан: bir prima vista

3. Қырғыз: а примависта

4. Өзбек: prima vista5. Түрік: bir prima vista6. Ағылшын: a prima vista7. Испан: una prima vista8. Неміс: Ein Prima Vista9. Француз: une prima vista

10. Бекітілген нұсқасы: -

11. Заңнамадағы қолданысы: -

12. а прима виста –а прима виста

Дефинициясы
Рейтинг
+1
8.а секкоа секко
а секко
а секко
СаласыМәдениет және өнер
Этимологиясы

1. А секко (итал. al secco, a secco  «құрғақтай, құрғақ затқа салынған(сурет)») – фрескадан айырмашылығы, кептіріліп, құрғатылған, екінші ретдымқылданған қатты сылаққа салынған қабырғалық қолөнер суреті.

2. Әзербайжан: quru

3. Қырғыз: а секко

4. Өзбек: quruq5. Түрік: kuru

6. Ағылшын: asecco

7. Испан: seco8. Неміс: Trocken9. Француз: sec

10. Бекітілген нұсқасы: -

11. Заңнамадағы қолданысы: -

12. а секко – асекко

Дефинициясы
Рейтинг
+4
9.а темпоа темпо
а темпо
а темпо
СаласыМәдениет және өнер
Этимологиясы

1. А темпо (а tempo (лат.tempus «уақыт») – бұрынғыдай екпінмен.

2. Әзербайжан: və tempi

3. Қырғыз: а темпо

4. Өзбек: va temp5. Түрік: ve tempo

6. Ағылшын: andtempo

7. Испан: yel tempo

8. Неміс: und Tempo

9. Француз: ettempo

10. Бекітілген нұсқасы: -

11. Заңнамадағы қолданысы: -

12. а темпо – а темпо

Дефинициясы
Рейтинг
+4
10.а темпо либероа темпо либеро
а темпо либеро
а темпо либеро
СаласыМәдениет және өнер
Этимологиясы

1. А темпо лидеро (ит. а tempo libero «еркін екпінмен») – ешбіркүштеусіз; тікелей еркін екпінмен.

2. Әзербайжан: və tempi libero

3. Қырғыз: а темполиберо

4. Өзбек: va temp-libero5. Түрік: ve tempo libero6. Ағылшын: tempo libero7. Испан: tempo libero

8. Неміс: Unddas Tempo Libero

9. Француз: et le tempo libero

10. Бекітілген нұсқасы: -

11. Заңнамадағы қолданысы: -

12. а темпо либеро –а темпо либеро

Дефинициясы
Рейтинг
+4
11.аб инициоаб иницио
аб иницио
аб иницио
СаласыМәдениет және өнер
Этимологиясы

1. Аб иницио  (лат. аb initio «басынан») – басынан бастап.

2. Әзербайжан: ab initialo

3. Қырғыз: абиницио

4. Өзбек: ab initialo5. Түрік: ab initialo6. Ағылшын: ab initialo7. Испан: ab initialo8. Неміс: ab Initialo9. Француз: ab initialo

10. Бекітілген нұсқасы: -

11. Заңнамадағы қолданысы: -

12. аб иницио – абиницио

Дефинициясы
Рейтинг
+4
12.аббандонаментоаббандонаменто
аббандонаменто
аббандонаменто
СаласыМәдениет және өнер
Этимологиясы

1. Аббандонаменто (итал.abbandonatamente «қысылған, басылып тасталған») – ешбірқарсылықсыз өз сезіміне ерік беру.

2. Әзербайжан: abbandonatamente

3. Қырғыз: аббандонаменто

4. Өзбек:  abbandonatamente

5. Түрік: abbandonatamente

6. Ағылшын: abbandonatamente

7. Испан: abbandonatamente

8. Неміс: Abbandonatamente

9. Француз: abbandonatamente

10. Бекітілген нұсқасы: -

11. Заңнамадағы қолданысы: -

12. аббандонаментоаббандонаменто

Дефинициясы
Рейтинг
+4
13.аббассаментоаббассаменто
аббассаменто
аббассаменто
СаласыМәдениет және өнер
Этимологиясы

1. Аббассаменто(ит. аbbassamento «түсіру,дауысты төмендету») –дауысты төмендету.

2. Әзербайжан: abbassamento

3. Қырғыз: аббассаменто

4. Өзбек: abbassamento5. Түрік: abbassamento6. Ағылшын: abbassamento7. Испан: abbassamento8. Неміс: Abbassamento9. Француз: abbassamento

10. Бекітілген нұсқасы: -

11. Заңнамадағы қолданысы: -

12. аббассаменто –аббассаменто

Дефинициясы
Рейтинг
+4
14.аббелендоаббелендо
аббелендо
аббелендо
СаласыМәдениет және өнер
Этимологиясы

1. Аббелендо (ит.аbbeltendo) – туындыны әшекейлермен безендіру.

2. Әзербайжан: abbelendo

3. Қырғыз: аббелендо

4. Өзбек: abbelendo

5. Түрік: abbelendo

6. Ағылшын: abbelendo

7. Испан: abbelendo

8. Неміс: Abbelendo

9. Француз: abbelendo

10. Бекітілген нұсқасы: -

11. Заңнамадағы қолданысы: -

12. аббелендо –аббелендо

Дефинициясы
Рейтинг
+4
15.абболиционизмабболиционизм
абболиционизм
абболиционизм
СаласыМәдениет және өнер
Этимологиясы

1. Абболиционизм (ағылш.abolitionism;  лат.abolitio «бас тарту»)  – авторлыққұқықтан бас тарту іс-әрекеті.

2. Әзербайжан: abbolisizm

3. Қырғыз: абболиционизм

4. Өзбек: abbolisizm5. Түрік: abbolitsionizm6. Ағылшын: abbolitionism7. Испан: abbolitionism

8. Неміс: Abbolitionismus

9.Француз: abolitionnisme

10. Бекітілген нұсқасы: -

11. Заңнамадағы қолданысы: -

12. абболиционизм– абболиционизм

 

Дефинициясы
Рейтинг
+4