Ғылыми-зерттеу еңбектері

 • 1926

  Жат сөздер туралы (кітапша).Төреқұлұлы Нәзір.  – Мәскеу, 1926.- 38 бет.

 • 1971

  Қазақ тіліндегі неологизмдер (1920-1930 жылдар материалдарынан) Университет пен педагогикалық институттардың филология факультеттерінің студенттеріне арналған.Бәйтікова Ш.  – Алматы, 1971, -60 б.

 • 1980

  Образование терминов в казахском языке (на материале относительных прилагательных).Урекенова Р.А.  Отв. ред. Нурмагамбетов А.  – Алматы, 1980. -130 с.

 • 1986

  Қазіргі қазақ тіліндегі қоғамдық –саяси лексика (мұғалімдер мен студенттерге арналған көмекші құрал). Арнаулы редакторы Ә.Құрысжанов. – Алматы,1978. -144 б.

  Лабораторные работы по общему языкознанию по теме «Лингвистические термины в языках разных систем»Барлыбаев Р. (составитель –А.Тулеуов). – Алматы, 1986 .28 с.

 • 1988

  Қазақ терминологиясының дамуы мен қалыптасуы (монография).Айтбаев Ө.  – Алматы, 1980. -159 б.

 • 1989

  Освоение русских и интернациональных слов в современном казахском языке.Молдабеков К.  – Алматы, 1989. -120 с.

 • 1993

  Қазақ терминологиясына жаңаша көзғарас. (кітапшада терминология принциптері ұсынылады).Қайдаров Ә.  –Алматы, 1993. -43 б.

 • 1996

  Ұлттық ғылым тілін қалыптастырудың өзекті мәселелері (монография).Біләлов Ш.  –Алматы, 1996. -426 б.

 • 1997

  Қазақ лингвистикасы терминдерінің негізін салушы. Студенттерге арналған әдістемелік нұсқау.А.Байтұрсынұлы. – Қарағанды, 1997.-32 б (құрастырушы –Жалмаханов Ш.).

  Қазақ сөзі.Айтбаев Ө. – Алматы, 1997. -240 б.

 • 1998

  Қазақ лексикасының терминдеуі (монография) . Құрманбайұлы Ш. – Алматы:  «Ғылым» баспасы, 1998. – 2008 б.

 • 2000

  Основы казахской терминологии.Айтбаев У.  – Алматы 2000. -148 с.

  Терминнің танымдық табиғаты (монография).Ақаев С.  – Алматы, 2000. -227 б.

 • 2001

  Қазақ тіліндегі психологиялық терминдерінің лингвистикалық  мәселелері  (лингвистикалық зерттеу).Исақова С.  – Алматы, 2001.-192 б.

 • 2002

  Қазақ терминологиясы дамуының кезеңдік сипаты (монография).Құрманбайұлы  Ш.  – Астана, 2002. 184 б.

 • 2004

  Қазақ терминологиясы дамуының ғылыми қағидаттары (монографиясы).Құрманбайұлы Ш. – Алматы, 2004. 208 б. «Сөздік-словарь» баспасы.

 • 2005

  Терминқор қалыптастыру көздері мен терминжасам тәсілдері. Барлық сала мамандарына, студенттерге арналған ғылыми-әдістемелік құрал.Құрманбайұлы Ш. – Алматы:«Сөздік-Словарь» баспасы. 2005. -240 бет. 

  Қазіргі қазақ тіліндегі философиялық терминология (оқу құралы).Әлісжанов С. – Астана, 2005. -112 б.

  Қазақ терминографиясының  жүйесі (монография).Әбдірәсілов Е.  – Астана, 2005.  -2008 б.

  Жат сөздер туралы. Екінші басылымы. Төреқұлұлы Нәзір. Кітапшаны араб графикасының кириллицаға түсіріп, баспаға дайындаған – Ш.Құрманбайұлы. – Астана, 2005. -72 

 • 2006

  Терминтану. ЖОО студенттеріне арналған оқу құралы.Құрманбайұлы Ш.  - Алматы: «Атлас -2001» баспасы, 2006. -244 б.

 • 2007

  Терминтанушы құралы (сөздік -оқулық).Құрманбайұлы Ш.  – Астана, 2007. – 208 б.

  Қазақ терминтанымы: лексикалық құрамы, жасалу тәсілдері, прагматикалық қызметі.Исақова С.  – Алматы, 2007.  

 • 2013

  Қазақ тіл білімінің мәселелері. Жұбанұлы Қ. / Құрастыр: Ғ.Әнес. –Алматы: «Абзал -Ай» баспасы, 2013. -640 б.

  Қазақ тіл білімінің терминологиясы мәселелері.Айтбайұлы Ө.  –Алматы: «Абай -Ай» баспасы, 2013 -400 б.

 • 2014

  Ғылымдағы ғұмыр. Мақалалар, баяндамалар жинағы.Қайдар Ә. –Алматы: «Сардар» баспа үйі, 2014 ж - 530 б.

  Основы казахской терминологии.Ө.Айтбайұлы. –Алматы: Издательство «Абзал –Ай » 2014 -384 с.

  Қазақ терминологиясы: зерттеулер, оқулық, сөздік.Құрманбайұлы Ш.  Библиография. –Алматы. «Сардар», 2014 -928 +16 жапсырма б.

 • 2017

  Көркем аудармадағы жаңа атаулар: жасалуы мен қолданысы,  Ш.Құрманбайұлы, Астана. «Фолиант» баспасы, 2017 жыл -560 бет