Бес томдық шығармалар жинағы I том

Кітап авторы: Телжан Шонанұлы
Кітап жайлы мәлімет: – Алматы: – Мемлекеттік тілді дамыту институты. – 2015.
ISBN: 978-601-7822-26-2

Бес томдық шығармалар жинағының бірінші ХХ ғасырдың басын-
дағы қазақ тіл білімінің қалыптасып, дамуына елеулі үлес қосқан томына
алаштың көрнекті қайраткері Телжан Шонановтың «Шала сауатты ере-
сектер үшін оқу құралы», «Орыстар үшін қазақша əліппе» (1931), «Қазақ
тілінің оқу құралы» (1933) атты еңбектері еніп отыр. Еңбек тіл білімі мəсе-
лелерімен айналысып жүрген мамандарға, филология факультеттерінің
студенттеріне, докторанттар мен магистранттарға, жалпы көпшілік қа-
уымға арналған. Телжантану бағытындағы зерттеулер енді қолға алына
бастауына байланысты жинақ зерттеушілердің ізденістеріне жол ашады
деген сенімдеміз.