Ғылымдағы ғұмыр V том

Кітап авторы: Әбдуәли Қайдар
Кітап жайлы мәлімет: – Алматы: «Сардар» баспа үйі, 304 - бет. 2014 ж.
ISBN: 978-601 – 7174 - 42- 2 - Т.5
ISBN: 978-601 – 7174 - 47- 7

Монография қазақ тілі деректері негізінде ым-ишара тілінен
кейінгі дәуірлерде алғашқы сөз қоры ретінде қалыптасып, фоно-морфо-
семантикалық бір жүйеге үйлесіп, болмыстағы ұғым-түсініктерді жай
ғана емес, эмоциональды-экспрессивті тұрғыдан бейнелейтін жүздеген,
тіпті мыңдаған туынды тұлғаларға негіз болып, жалпы тілдің дамуына
қомақты үлес қосқан имитатив құбылысын, оның тілдік табиғатын
танып-білуге арналған