ТЕРМИНОЛОГИЯЛЫҚ ХАБАРШЫ No 1(31)

Кітап авторы: Қазақстан Республикасының Мэдениет және ақпарат министрлігі
Кітап жайлы мәлімет: ҚР Мэдениет, ақпарат жэне қогамдық келісім министрлігінде тіркеліп, тір- кеу туралы 2002 жылғы 27 мамырда No 2993-Ж куэлігі берілген.
ISBN:
Редакцияльщ алқа:
М. Құл-Мұхаммед
Мемтерминком төрағасы
Ө. Айтбайүлы
С. Абдрахманов М. Айымбетов
Т. Алпысбаев
М. Ахмет
Ж. Бейсенбайүлы С. Ибраим
Ә. Кекілбаев
Б. Қалиүлы
Ш. Қүрманбайүлы Б. Момынова
Д. Омашүлы
Ғ. Телебаев
Е. Шаймерден
К. Юсуп