Пошта терминдерінің жəне пошта қызметтері саласында жиі қолданылатын сөз тіркестерінің қазақша- орысша жəне орысша-қазақша сөздігі

Кітап авторы: Тоқсанбай Сүлеймен қажы Рақымжанұлы
Кітап жайлы мәлімет: – Алматы: «Ой-Сана» баспасы», 2013. – 1152 б.
ISBN: 978-601-80245-2-8

Cөздікте халыққа пошта-жинақ қызметтерін көрсету сияқты ірі инфрақұрылым саласының қызметкерлері өз де-
рі нің күнделікті жұмысында пайдаланатын 80500-ге жуық термині жəне жиі қолданылатын атаулар мен сөз тір кес-
те рі қамтылды.
Сөздік пошта қызметкерлеріне, пошта-жинақ жəне байланыс салалары бойынша мамандар даярлайтын жо ға ры
оқу орындары мен колледждердің оқытушылары мен шəкірттеріне арналады.
Словарь охватывает около 80500 терминов, слов и словосочетаний, часто употребляемых работниками такой
крупной отрасли инфраструктуры, как оказание почтовых, почтово-сберегательных услуг населению.
Словарь предназначен для работников почтовых, почтово-сберегательных услуг, преподавателям и студентам
высших учебных заведений и колледжей по подготовке специалистов сферы связи.