Әскери іс

Барлығы 12 003 термин табылды
Қазақша атауы Орысша атауы
1 Аберация, ауытқу Аберрация
2 Абоненттік желі Абонентская линия
3 Абоненттік байланыс Абонентская связь
4 Абоненттік тармақ Абонентская сеть
5 Абоненттік қондырғы Абонентская установка
6 Инженерлік техниканың қажалып тозуы Абразивный износ инженерной техники
7 Топырақтың шайылып бұзылуы Абразия грунта
8 Кескін Абрис
9 Абсолютті биіктік Абсолютная высота
10 Кедергілерден ұшып өтудің абсолютті биіктігі Абсолютная высота пролета препятствий
11 абсолютті кінәрат абсолютная погрешность
12 Абсолютті қара дене Абсолютно черное тело
13 Сигналдардың абсолютті ауытқуы Абсолютное отклонение сигналов
14 Абсолютті негіздемелер Абсолютные основания
15 Абсолютті нөл Абсолютный нуль