Толғаулы тіл

Кітап авторы: Шерубай Құрманбайұлы
Кітап жайлы мәлімет: Толғаулы тіл. – Астана: «Мемлекеттік тілді дамыту институты», 2014, – 372 б.
ISBN: 978-601-7206-61-1

Бұл жинаққа ғалымның ономастика, тіл саясаты, аударма, оқытудың əдістемесі, орфография мен орфоэпия жəне өзге де тіл білімінің өзекті мəселелеріне арналған, əр жылдары мерзімді жəне ғылыми басылымдар- да жарияланған, ғылыми монографиялары мен оқу құралдарына енбеген бірқатар мақалалары топтастырылып беріліп отыр. Ғылыми жинақ тіл білімінің түрлі мəселелерімен айналысып жүрген зерттеуші-ғалымдарға, тіл саясатын жүзеге асырушы мамандарға, сту- денттерге, көпшілікке арналған.