Заннама ұғымдарының тезаурусы

Кітап авторы: Дәуітәлі Омашүлы
Кітап жайлы мәлімет: - Алматы, «Сөздік-Словарь», 2013, - 192 бет.
ISBN: 9965-822-84-0

Жинақта Қазақстан Республикасының Парламенті еліміз тәуелсіздік
алған 1991 жылдан бастап бүгінгі күнге дейін қабылдаған заңнамалық
актілерде, яғни 12 кодекс пен 181 заңда қамтылған үғымдар бір жерге
жинақталып, арнайы редакциядан өткізілді әрі бір жүйеге келтірілді.
Кітаптың мемлекеттік тілде ресми қүжат, оның ішінде заңнама
әзірлеушілерге, аудармашыларға және заң мәтінімен жүмыс істейтін
басқа да адамдарға пайдасы болары сөзсіз.