Тағамтану сөздігі

Кітап авторы: Рахимбердиева Б.М.
Кітап жайлы мәлімет: Тағамтану сөздігі. – Алматы: «Ой-сана» баспасы, 2013. – 216 бет. Орысша-қазақша-ағылшынша.
ISBN: 978-601-80245-4-2

Сөздікте тағамтану саласында кездесетін терминдер мен терминдік сипаттағы сөз тіркестерінің
орысша-қазақша-ағылшынша аудармасы берілген.
Сөздік қоғамдық тамақтандыру, тамақ өнеркəсібі жəне тағам гигиенасы мамандарына, тағам
проблемаларын зерттеушілерге жəне осы саладағы оқу орындарының студенттеріне, сондай-ақ жалпы
көп ші лік қауымға арналған.