Әдебиет және лингвистика

Барлығы 13 701 термин табылды
Қазақша атауы Орысша атауы
1 Абайтану Абаеведение
2 Абай дәстүрі Абаевская традиция
3 Абай мектебі Абаевская школа
4 Абай тілі Абаевский язык
5 Қысқарған сөз, қысқарым Аббревиатура
6 Қысқарған термин Аббревиатурный термин
7 Қысқарған термин элемент Аббревиатурный терминоэлемент
8 Қысқарым Аббревиация
9 Азат жол, абзац Абзац
10 Азат жолды-фразалы аударма Абзацно-фразовый перевод
11 Азат жолды-фразалы жүйелі аударма Абзацно-фразовый последовательный перевод
12 Жойылған әдебиет Аболиционистская литература
13 Абракадабра Абракадабра
14 Абсолютив Абсолютив
15 Абсолютивті құралым Абсолютивная конструкция