Терминдер 2012-2015

Барлығы 3 513 термин табылды
Қазақша атауы Орысша атауы
1 абзац абзац
2 Абоненттік берешек Абонентская задолженность
3 Абоненттік төлем Абонентская плата
4 абоненттік желі абонентская сеть
5 Абоненттік қондырғы Абонентская установка
6 абоненттік бөлім абонентский отдел
7 абоненттік-есептік топ абонентско-расчетная группа
8 іш тастау аборт
9 Жемірілу абразия
10 Жазықтық абсолюті Абсолют плоскости
11 Кеңістік абсолюті Абсолют пространства
12 Абсолют шама Абсолютная величина
13 Вектордың абсолют шамасы Абсолютная величина вектора
14 абсолютті, мүлде абсолютно
15 газды сіңіріп алу абсорбция газов