Кен ісі және металлургия

Барлығы 11 411 термин табылды
Қазақша атауы Орысша атауы
1 (жм) жарылғыш материалдар (вм) взрывчатые материалы
2 Санитарлық қорғау аймағы (зсз) зона санитарно-защитная
3 (ик) индукциялық каротаж (ик) каротаж индукционный
4 «стақан» (жарылыс түбі ) «стакан» ( взрывное дно )
5 Астрономиялық аберрация Аберрация астрономическая
6 Оптикалық аберрация Аберрация оптическая
7 Абзетцер Абзетцер
8 Түрпі, абразив Абразив
9 Түрпілілік әсер Абразивное действие
10 Түрпілік Абразивность
11 Тау-кен жынысының түрпілігі Абразивность горной породы
12 Абрис, нобай Абрис
13 Абсолют Абсолют
14 Абсолют шама Абсолютная величина
15 Абсолют биіктік Абсолютная высота