Конференция, семинар, дөңгелек стол материалдары

 • 1925

  Қазақ білімпаздарының тұңғыш сиезі.Орынбор, 1925. 1924 жылы Орынборда өткен қазақ білімпаздары  съезінің материалдары. Араб графикасымен жазылған. Бұл сиезде терминология мәселеріне де қаралған. Сиезде терминология мәселеріне арналған баяндамшы Е.Омарұлы жасаған.

 • 1985

  Қазақ лексикасындағы жаңа қолданыстар. (Құрастырғандар : Р.Сыздықова, Ш.Сарыбаев, Ө.Айтбаев, А.Алдашева, Н.Уәлиев, И.Ұйықбаев) – Алматы 1985.  -68 б. 

 • 1986

  Қазақ терминологиясының өзекті мәселелері (Ғылыми  мақаласының жинағы). Жауапты редакторы –Ө.Айтбаев  – Алматы, 1986.

 • 1990

  Қазақ лексикасындағы жаңа қолданыстар. (Құрастырғандар: Р.Сыздықова, Ш.Сарыбаев, Ғ.Әнесов, А.Алдашева, Н.Уәлиев ) – Алматы, 1990. – 136.

  Терминдер және олардың аудармалары. Редакторы –Ө.Айтбаев. – Алматы: «Ғылым», 1990. -215.

 • 1992

  Қазақ тілінің компьютерлік қоры. (салалық терминологиялық сөздіктіктер жасау жұмысын ұйымдастыру жөнііндегі ғылыми –практикалық семинарға ұсынылған баяндамалар тезисі) – Алматы – Шымкент, 1992 -151 б.

 • 2002

  Қазақ терминологиясының өзекті мәселелері. Құрастырушылар: Ш.Құрманбайұлы, С.Сапина. 2002 жылғы 18 -19 ақпанда – Алматы қаласында өткен «Қазақ  терминологиясының өзекті мәселелері» атты республикалық ғылыми –практикалық конференция материалдары. – Астана, 2002 -228 б.

  Терминологиялық жинақ. (Нормативтік құқықтық құжаттар мен бекітілген терминдер енгізілген). – Алматы, 2002. – 472 б.

 • 2003

  Салалық терминология: Бүгіні мен болашағы. Жинақтың жауапты редакторы- Ш.Құрманбайұлы. 2003 жылғы 5-6 мамырда Астана қаласында өткен «Салалаық терминология: бүгіні мен болашағы» атты республикалық ғылыми –практикалық семинардың материалдары. – Астана, 2003. -140 б.

  Қазақ терминологиясы және бұқаралық ақпарат құралдары. Жинақтың жауапты редакторы –Ш.Құрманбайұлы. 2003 жылғы 7-8 қарашада Алматы қаласында өткен «Қазақ терминологиясы және бұқаралық ақпарат құралдары» атты республикалық ғылыми – практикалық конференция материалдары. – Астана, 2003. -128 б. 

 • 2004

  Мемлекттік тілдегі терминологияның көкейкесті мәселелері және етрминдердің заң шығару қызметінде қолданылуы.( 2004 жылғы ақпанның 27-і күні ҚР Праламентінің Сенат өткізген «Мемлекттік тілдегі терминологияның көкейкесті мәселелері және терминдердің заң шығару қызметінде қолданылуы» атты дөңгелек үстел материалдары) – Астана, 2004 -96 б.

  Терминология жән тіл мәдениетінің мәселелері.Жинақтың жауапты редакторы –Ш.Құрманбайұлы.Терминология және тіл мәдениетінің мәселелері атты республикалық ғылыми-парктикалық конференция материалдары. Астана, 2004 ж 76 б. Жинақтың жаупаты редакторы –Ш.Құрманбайұлы. Қазақ терминографиясының өзекті мәселелері. 2004 жылғы шілденің 5-6-сы күндері Астана қаласында өткен «Қазақ терминографиясының өзекті мәселелері» атты республикалық ғылыми-практикалық семинар материалдары.–Астана қаласы, 2004.- 116 б. 

 • 2005

  Терминология мәселелері. Алғыссөзін жазған –Ш.Құрманбайұлы. Жинақтың құрастырғандар –Ш.Құрманбайұлы, О.Жұбаева 1- том.(1910-1930 жылдар аралығында жарық көрген терминология мәселелеріне арналған мақалалари жинағы).  – Астана,2005. -288 б.

  Қазақ ономастикасы мен терминологиясының өзекті мәселелері. Жинақтың жаупаты редакторы –Ш.Құрманбайұлы.2005 жылы 27 маусымда Астана қаласында өткен «қазақ ономастикасы мен терминологиясының өзекті мәселелері» атты республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары. – Астана, 2005. -144 б.

  Терминдерді бірізідендіру мәселесі .Жинақтың жаупаты редакторы – Ш.Құрманбайұлы. 2005 жылғы мамырдың 19-ы күні Алматы қаласында өткен «Терминдерді біріздендіру мәселесі» атты республикалық ғылыми- паркткиалық семинар материалдары. – Астана, 2005. -88 б.

 • 2006

  Терминология мәселелері.Жинақтың құрастырғандар –Ш.Құрманбайұлы, Е.Әбдірәсілов, Ә.Әміров 2- том. Алғыссөзін жазған –Ш.Құрманбайұлы.(1910-1930 жылдар аралығында жарық көрген терминология мәселелеріне арналған мақалалар жинағы).  – Астана,2005. -288 б.

 • 2011

  «Түркі тілдес елдердің терминқор қалыптастыру тәжірибесі» (терминжасам және өзара терминалмасым, көптілді терминологиялық сөздіктер жасау мәселелері ) атты халықаралық ғылыми –теориялық конференция материалдарының жинағы – Астана: Ш.Шаяхметов атындағы Тілдерді дамытудың республикалық үйлестіру –әдістемелік орталығы, 2011-256 б.

  2011 жылғы 17-18 қараша күндері Астана қаласында өткен «Түркі тілдес елдердің терминқор қалыптастыру тәжіриібесі (терминжасам және өзара терминалысым, көптілді терминологиялық сөздіктер жасау мәселелері)» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция

 • 2016

  2016 жылғы 4 қазан күні «Заңнама мәтіндері: теңтұпнұсқалықты қамтамасыз ету және терминдерді біріздендіру мәселелері» республикалық әдістемелік семинар
 • 2017

  2017 жылғы 23 қарашада Астана қаласында өткен «Ұлттық терминқорды жүйелеудің теориялық және ғылыми –тәжірибелік негіздері» атты республикалық ғылыми-теориялық конференция

  2017 жылғы 26 мамырда Астана қаласында өткен «Қазіргі терминжасамның бағыттарын айқындау мәселелері» тақырыбындағы республикалық семинар –кеңес

 • 2018

  «Терминжасам қағидаттары және ұлттық терминология мәселелері» республикалық ғылыми –теориялық конференция. Астана қаласы, Назарбаев университеті, 2018 жылғы 20 сәуір

  «Терминологияның өзекті мәселелері» республикалық әдістемелік семинар (аудармашы, терминжасам зергері Ісләм Жарылғаповың 100 жылдығына арналады), Астана қаласы, 2018 жылғы 23 қараша