Баспа және полиграфия терминдерінің түсіндірме сөздігі

Кітап авторы: С. Медеубекүлы, Б. Омарова, Р. Әбдиева
Кітап жайлы мәлімет: - Алматы: «Сөздік-Словарь», 2013. - 232 бет.
ISBN: 9965-822-82-4

Бұл - баспа ісі және полиграфия саласына катысты
атаулар мен терминдердің казак тіліндегі алғашкы кыскаша
аныктамалык-сөздігі. Көп атаулардың казакша баламалары
үсынылды. Әр терминнін тікелей аудармасы емес,
мағынасының айкындамасы, түсініктемесі берілді.

Баспа ісі және полиграфия саласында енбек ететін 
мамандарға, осы мамандыктар бойынша жоғары және
кәсіби білім беретін оку орындарынын үстаздарына,
студенттеріне, магистранттарына және докторанттарына,
жалпы мемлекеттік тілге бей-жай карай алмайтын окырман
кауымға арналады.