Медицина

Барлығы 10 178 термин табылды
Қазақша атауы Орысша атауы
1 28 күннен кейінгі Постнеонатальный
2  ангулит Ангулит
3  рентгендік абсорбциометрия Абсорбциометрия рентгеновская
4 «ілінген тамшы» «висячая капля»
5 «ашықтық» симптомы Симптом «открытости»
6 «бұқакөз» Глаз «бычий»
7 «көзілдірік» симптомы Симптом «очков»
8 «пергаментті» сықыр «пергаментный хруст»
9 «с» әрпіне кекештік Сигматизм
10 «салбырауық қыр» «болтающая гребень»
11 Ізашар жасуша Клетка предшественник
12 Ізбестену Обызвествление
13 Ізгілік көмек Гуманитарная помощь
14 Ізсіз Бесследно
15 Іліп тұратын, ілетін Подвешивающий