Конференция, семинар, дөңгелек стол материалдары

 • 1925

  Қазақ білімпаздарының тұңғыш сиезі.Орынбор, 1925. 1924 жылы Орынборда өткен қазақ білімпаздары  съезінің материалдары. Араб графикасымен жазылған. Бұл сиезде терминология мәселеріне де қаралған. Сиезде терминология мәселеріне арналған баяндамшы Е.Омарұлы жасаған.

 • 1985

  Қазақ лексикасындағы жаңа қолданыстар. (Құрастырғандар : Р.Сыздықова, Ш.Сарыбаев, Ө.Айтбаев, А.Алдашева, Н.Уәлиев, И.Ұйықбаев) – Алматы 1985.  -68 б. 

 • 1986

  Қазақ терминологиясының өзекті мәселелері (Ғылыми  мақаласының жинағы). Жауапты редакторы –Ө.Айтбаев  – Алматы, 1986.

 • 1990

  Қазақ лексикасындағы жаңа қолданыстар. (Құрастырғандар: Р.Сыздықова, Ш.Сарыбаев, Ғ.Әнесов, А.Алдашева, Н.Уәлиев ) – Алматы, 1990. – 136.

  Терминдер және олардың аудармалары. Редакторы –Ө.Айтбаев. – Алматы: «Ғылым», 1990. -215.

 • 1992

  Қазақ тілінің компьютерлік қоры. (салалық терминологиялық сөздіктіктер жасау жұмысын ұйымдастыру жөнііндегі ғылыми –практикалық семинарға ұсынылған баяндамалар тезисі) – Алматы – Шымкент, 1992 -151 б.

 • 2002

  Қазақ терминологиясының өзекті мәселелері. Құрастырушылар: Ш.Құрманбайұлы, С.Сапина. 2002 жылғы 18 -19 ақпанда – Алматы қаласында өткен «Қазақ  терминологиясының өзекті мәселелері» атты республикалық ғылыми –практикалық конференция материалдары. – Астана, 2002 -228 б.

  Терминологиялық жинақ. (Нормативтік құқықтық құжаттар мен бекітілген терминдер енгізілген). – Алматы, 2002. – 472 б.

 • 2003

  Салалық терминология: Бүгіні мен болашағы. Жинақтың жауапты редакторы- Ш.Құрманбайұлы. 2003 жылғы 5-6 мамырда Астана қаласында өткен «Салалаық терминология: бүгіні мен болашағы» атты республикалық ғылыми –практикалық семинардың материалдары. – Астана, 2003. -140 б.

  Қазақ терминологиясы және бұқаралық ақпарат құралдары. Жинақтың жауапты редакторы –Ш.Құрманбайұлы. 2003 жылғы 7-8 қарашада Алматы қаласында өткен «Қазақ терминологиясы және бұқаралық ақпарат құралдары» атты республикалық ғылыми – практикалық конференция материалдары. – Астана, 2003. -128 б. 

 • 2004

  Мемлекттік тілдегі терминологияның көкейкесті мәселелері және етрминдердің заң шығару қызметінде қолданылуы.( 2004 жылғы ақпанның 27-і күні ҚР Праламентінің Сенат өткізген «Мемлекттік тілдегі терминологияның көкейкесті мәселелері және терминдердің заң шығару қызметінде қолданылуы» атты дөңгелек үстел материалдары) – Астана, 2004 -96 б.

  Терминология жән тіл мәдениетінің мәселелері.Жинақтың жауапты редакторы –Ш.Құрманбайұлы.Терминология және тіл мәдениетінің мәселелері атты республикалық ғылыми-парктикалық конференция материалдары. Астана, 2004 ж 76 б. Жинақтың жаупаты редакторы –Ш.Құрманбайұлы. Қазақ терминографиясының өзекті мәселелері. 2004 жылғы шілденің 5-6-сы күндері Астана қаласында өткен «Қазақ терминографиясының өзекті мәселелері» атты республикалық ғылыми-практикалық семинар материалдары.–Астана қаласы, 2004.- 116 б. 

 • 2005

  Терминология мәселелері. Алғыссөзін жазған –Ш.Құрманбайұлы. Жинақтың құрастырғандар –Ш.Құрманбайұлы, О.Жұбаева 1- том.(1910-1930 жылдар аралығында жарық көрген терминология мәселелеріне арналған мақалалари жинағы).  – Астана,2005. -288 б.

  Қазақ ономастикасы мен терминологиясының өзекті мәселелері. Жинақтың жаупаты редакторы –Ш.Құрманбайұлы.2005 жылы 27 маусымда Астана қаласында өткен «қазақ ономастикасы мен терминологиясының өзекті мәселелері» атты республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары. – Астана, 2005. -144 б.

  Терминдерді бірізідендіру мәселесі .Жинақтың жаупаты редакторы – Ш.Құрманбайұлы. 2005 жылғы мамырдың 19-ы күні Алматы қаласында өткен «Терминдерді біріздендіру мәселесі» атты республикалық ғылыми- паркткиалық семинар материалдары. – Астана, 2005. -88 б.

 • 2006

  Терминология мәселелері.Жинақтың құрастырғандар –Ш.Құрманбайұлы, Е.Әбдірәсілов, Ә.Әміров 2- том. Алғыссөзін жазған –Ш.Құрманбайұлы.(1910-1930 жылдар аралығында жарық көрген терминология мәселелеріне арналған мақалалар жинағы).  – Астана,2005. -288 б.

 • 2011

  «Түркі тілдес елдердің терминқор қалыптастыру тәжірибесі» (терминжасам және өзара терминалмасым, көптілді терминологиялық сөздіктер жасау мәселелері ) атты халықаралық ғылыми –теориялық конференция материалдарының жинағы – Астана: Ш.Шаяхметов атындағы Тілдерді дамытудың республикалық үйлестіру –әдістемелік орталығы, 2011-256 б.

  2011 жылғы 17-18 қараша күндері Астана қаласында өткен «Түркі тілдес елдердің терминқор қалыптастыру тәжіриібесі (терминжасам және өзара терминалысым, көптілді терминологиялық сөздіктер жасау мәселелері)» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция

 • 2016

  2016 жылғы 4 қазан күні «Заңнама мәтіндері: теңтұпнұсқалықты қамтамасыз ету және терминдерді біріздендіру мәселелері» республикалық әдістемелік семинар
 • 2017

  2017 жылғы 23 қарашада Астана қаласында өткен «Ұлттық терминқорды жүйелеудің теориялық және ғылыми –тәжірибелік негіздері» атты республикалық ғылыми-теориялық конференция

  2017 жылғы 26 мамырда Астана қаласында өткен «Қазіргі терминжасамның бағыттарын айқындау мәселелері» тақырыбындағы республикалық семинар –кеңес