Су шаруашылығы
Барлығы 11029 термин табылды
  • Барлық терминдер
Қазақша баламасы Орысша баламасы
1“байланысқан” суВода “связанная”
2«гидромелиорациялық жүйелерін пайдалану» курсыКурс «эксплуатация гидромелиоративных систем»
3«өлі» бөгетшеДамба «мертвая»
4«сигма» жаңбырлатқыш қондырғыларыДождевальные установки «сигма»
5«суармалау мелиорациясы» курсыКурс «оросительная мелиорация»
6Hj үшін вейсбах формуласыФормула вейсбаха для hj
7N-жылдық тасқын гидрографыГидрограф паводка n-летний
8N-жылдық тасқын толқынының көлеміОбъем n-летней паводочной волны
9R үшін зихард формуласыФормула зихарда для r
10Ηср үшін можевитинов формуласыФормула можевитинова для ηср
11Λ үшін прандтль формуласыФормула прандтля для λ
12Λ үшін шевелев формуласыФормула шевелева для λ
13Λ үшін шифринсон формуласыФормула шифринсона для λ
14Λ үшін альтшуль формуласыФормула альтшуля для λ
15Λ үшін блазиус формуласыФормула блазиуса для λ
16Φ және с алмағайып мәндері (ыза үшін)Критические значения φ и с (для грунта)
17А. В. Огиевскийдiң өзендердi жiктеуiКлассификация рек а.в.огиевского
18Абака Абака
19АбиссалАбиссаль
20Абиссал жазықАбиссальная равнина
21Абиссал құдықАбиссальный колодец
22Абиссал шөгінділерАбиссальные отложения
23Абиссаль аймақЗона абиссальная
24Абиссаль жазықтықРавнина абиссальная
25АбляцияАбляция
26Абляция (азаю) градиентіГрадиент абляции
27Абляциялық моренаАбляционная морена
28Абразив, түрпіАбразив
29Абразиялық жағаАбразионный берег
30Абразиялық қойнауАбразионная бухта
31Абразиялық тозуИзнос абразивный
32Абсолют белгіАбсолютная отметка
33Абсолют биіктікАбсолютная высота
34Абсолют жылдамдықСкорость абсолютная
35Абсолют кедiр-бұдырлықШероховатость абсолютная
36Абсолют қатеОшибка абсолютная
37Абсолют қателiкПогрешность абсолютная
38Абсолют қысымАбсолютное давление
39Абсолют қысымДавление абсолютное
40Абсолют өткiзгiштiкПроницаемость абсолютная
41Абсолют өткізгіштікАбсолютная (физическая) проницаемость
42Абсолют температураАбсолютная температура
43Абсолют ылғалдықВлажность абсолютная
44Абсолют ылғалдылықАбсолютная влажность
45Абсолюттi кеуектiлiкПористость абсолютная
46Абсолюттік ысыраптарПотери абсолютные
47АвиаталдаушыАвтоанализатор
48АвтогрейдерлерАвтогрейдеры
49АвтокорреляцияАвтокорреляция
50АвтоматтандыруАвтоматизация
51Автоматтандырудың техникалық құралдарыСредства автоматизации технические
52Автоматтандырылған жаңбырлатқыш жүйеСистемы автоматизированные, дождевальные
53Автоматтандырылған суармалау жүйесiОросительная система автоматизированная
54Автоматты басқаруАвтоматическое управление
55Автоматты басқаруУправление автоматическое
56Автоматты жапқыштарЗатворы автоматические
57Автоматты өтімреттемАвтоматический регулятор расхода
58Автоматты суқашыртқыВодосброс автоматический
59Автоматты суқашыртқыАвтоматический водосброс
60Автомоделді аймақАвтомодельная зона
61АвтомодельдiлiкАвтомодельность
62Автоморфты топырақтарАвтоморфные почвы
63Авторлық бақылауКонтроль авторский
64Авторлық қадағалауНадзор авторский
65АвтотербелiстерАвтоколебания
66Автотрофты көлАвтотрофное озеро
67Автотрофтық көлОзеро автотрофное
68Автохтонды өзенРека автохтонная
69АвульсияАвульсия
70Аграрлық-өндірістік кәсіпорынАграрно-промышленное предприятие
71АгрегатАгрегат
72Агрегат жүрiсiнiң қалыпсыздығыНеравномерность хода агрегата
73Агрегатты-орнықты затВещество агрегатно-устойчивое
74Агрегаттық блокБлок агрегатный
75агрегаттың пайдалы әсер коэффициентiКоэффициент полезного действия агрегата
76АгридақылАгрикультура
77АгробиоценозАгробиоценоз
78АгрогеожүйеАгрогеосистема
79АгрогидрологияАгрогидрология
80АгродақылАгрокультура
81АгроирригацияАгроирригация
82Агроирригациялық қат-қабатАгроирригационный горизонт
83Агроирригациялық тасындыларАгроирригационные наносы
84Агроирригациялық шөгінділерАгроирригационные осадки
85Агрокешен Агрокомплекс
86АгроклиматАгроклимат
87АгроклиматологияАгроклиматология
88Агроклиматтық аудандауРайонирование агроклиматическое
89Агроклиматтық аудандауАгроклиматическое районирование
90АгромелиорацияАгромелиорация
91Агромелиорациялық шараларАгромелиоративные мероприятия
92АгрометеорологияАгрометеорология
93Агрометеорологиялық бекетАгрометеорологический пост
94Агрометеорологиялық болжамАгрометеорологический прогноз
95Агрометеорологиялық стансаАгрометеорологическая станция
96Агрометеорологиялых байқауларАгрометеорологические наблюдения
97АгроминимумАгроминимум
98АгрономАгроном
99АгрономияАгрономия
100Агрономиялық арқанАгрономический тросс

Қолданыстағы салалық терминдер сөздіктері: