Химия
Барлығы 10549 термин табылды
  • Барлық терминдер
Қазақша баламасы Орысша баламасы
1­Катализ теориясыТеория катализа
2«18 электрон ережесі»«правило 18 электронов»
3«а» класының металдар иондарыИоны металлов класса «а»
4«б» класының металдар иондарыИоны металлов класса «б»
5«байытылған» кокс газы«богатый» коксовый газ
6«берлин көкшілі»«берлинская лазурь»
7«блокодалау» «блокирование»
8«жалған екіншілікті» амин«псевдовторичный» амин
9«жаңбыр себелеу» режіміРежим «дождевания»
10«карбонилді темір»«карбонильное железо»
11«касси қан қызыл» өңдерТоны «кассиевый пурпур»
12«концентрация - уақыт» қисығыКривая «концентрация-время»
13«қайнама»«кипелка»
14«қалқымалы» қондырмаНасадка «плавающая»
15«қатаң бумен» қыздыруНагревание «глухим паром»
16«құрғақ» газ айдауЗакачка «сухого» газа
17«меш» саныЧисло «меш»
18«оксо-реакциялар»«оксо-реакции»
19«өткір бумен» қыздыруНагревание «острым паром»
20«патша арағы»Водка царская
21«платина нілі»«платиновая синь»
22«платиналық қан қызыл» өңдерТоны «платиновый пурпур»
23«соңғы қалыңдық қабаты» әдісіМетод ''слоя конечной толщины''
24«суық» ұңғымалар«холодные» скважины
25«твист-механизм»«твист-механизм»
26«темір көкшілі»«железная лазурь»
27«тең лайлану» әдісіМетод «равного помутнения»
28«цис» заңдылықтың жорамалыГипотеза «цис» закономерности
29«ыстық» айдау«горячая» перекачка
30«ыстық» ұңғымалар«горячие» скважины
31(сыйымдылықты) зарядтау тогыТок заряжения (емкостный)
32(транс) пішінді изомерленуИзомеризация -(транс)конфигурация
33(цис) пішінді изомерлену Изомеризация -(цис) конфигурация
342-аминпропан қышқылы – аланин2-аминопропановая кислота – аланин
352-аминэтанол2-аминоэтанол
362-аминэтанол коламин2-аминоэтанол-коламин
372-аминэтанол-коламиннің құрылымдық элементі2-аминоэтанол-структурный элемент коламина
382-гидроксипропан қышқылы 2-гидроксипропановая кислота
392,4,6-тригидроксипиримидин-барбитур қышқылы2,4,6-тригидроксипиримидин-барбитуровая кислота
402,6-дигидроксипурин-ксантин2,6-дигидроксипурин-ксантин
412,6,8 –триоксопурин – несеп қышқылы2,6,8 –триоксопурин – мочевая кислота
423-аминпропан қышқылы 3-аминопропановая кислота
433-гидроксибутан қышқылы 3-гидроксибутановая кислота
444-гидроксибутан қышқылы 4-гидроксибутановая кислота
455-гидрокси- β-индолилсірке қышқылы5-гидрокси- β-индолилуксусная кислота
465-гидрокситриптамин-серотонин5-гидрокситриптамин-серотонин
475-фенил-5-этилбарбитур қышқылы5-фенил-5-этилбарбитуровая кислота
486-амингексан қышқылы6-аминогексановая кислота
498-оксихинолинОксихинолин-8
508-хинолинсульфон қышқылы8-хинолинсульфоновая кислота
51Aбсолюттік температураАбсолютная температура
52D - галактар (шырыш) қышқылыD - галактаровая (слизевая) кислота
53D – глюкар қышқылыD - глюкаровая кислота
54D – глюкурон қышқылыD - глюкуроновая кислота
55D – электрондар арасындағы электрстатикалық тебілу Электростатическое отталкивание между d – электронами
56D (дельта) байланыс типтеріТипы связи d (дельта)
57D электрондардың тебісуіОтталкивание d электронов
58D-орбиталдердің толтырылуыЗаселенность d-орбиталей
59D-орбиталдің қайта бүркелуіПерекрывание d-орбитали
60D-орбитальD-орбиталь
61D-электрондарD-электроны׃
62D-электрондардың таралуыРаспределение d-электронов
63D-элементтерD-элементы
64Dp-dp- қайта жабылуDπ- dπ –перекрывания
65Dsp2 орбиталдердің гибридтенуі Гибридизация орбиталей dsp2
66Dx2,dy2,dxy, dx2y2, dz2 орбиталдерDx2, dy2 , dxy, dx2y2, dz2 -орбитали
67F-элементтерF-элементы
68L- идурон қышқылыL- идуроновая кислота
69L-аскорбин қышқылыКислота l-аскорбиновая
70L-аспарагин қышқылыКислота l-аспарагиновая
71L-глутамин қышқылыКислота l-глутаминовая
72L-фосфатидтік қышқылдарL-фосфатидовые кислоты
73L-фосфинді лигандтарЛиганды - l-фосфиновые
74N-ацетилнейрамин қышқылыN-ацетилнейраминовая кислота
75N-ретті реакцияРеакция n-ного порядка
76P (пи) байланыс типтеріТипы связи p (пи)
77P кешендерP комплексы
78P- молекулалық орбиталдерP- молекулярные орбитали
79P- молекулалық орбиталдердің орналасуыP- молекулярные орбитали-заселенность
80P-акцепторлық лигандтарЛиганды p-акцепторные
81P-акцепторлық трансәсерлерΠ-акцепторные трансвлияния
82P-аллилдік пішінΠ-аллильная форма
83P-байланыстырушы орбиталдерΠ-связывающие орбитали
84P-даталанған байланысСвязь p-датированный
85P-дативті байланыс түзілу ықтималдылығыВероятность образования π-дативной связи
86P-дативтік байланыстардың түзілуіОбразование p-дативной связи
87P-донорлық лигандтарЛиганды p-донорные
88P-донорлық типті лигандтарЛиганды p-донорного типа
89P-құрамдастарP-компоненты
90P-элементтерP-элементы
91S (сигма) байланыс типтеріТипы связи s (сигма)
92S кешендерS комплексы
93S-байланысS-связь
94S-байланысқан изомерИзомер-s-связанный
95S-донорлық әрекеттесулерВзаимодействия- s-донорные
96S-индуктивті құраушыΣ-индуктивная составляющая
97S-индуктивті эффектΣ-индуктивные эффекты
98S-тәрізді кварцтік сіңіргіш Кварцевый s-образный поглотитель
99S-электрондық механизмΣ-электронный механизм
100S-электрондық ығысуΣ-электронное смещение

Қолданыстағы салалық терминдер сөздіктері: