Статистика, стандарттау және зияткерлік меншік

Барлығы 12 730 термин табылды
Қазақша атауы Орысша атауы
1 1 квт/сағат электр энергиясына жұмсалған отынның үлес салмағы Расход удельный топлива на 1 квт/час электроэнергии
2 1) дайындау, жасау; 2) даярлау Изготовление
3 Libor мөлшерлемесі Ставка libor
4 Z теориясы Теория z
5  Көшу қарқындылығы Интенсивность миграции
6 Χ2 өлшемшарты Критерий χ2
7 Ізгiлiкқағидаты Принцип гуманности
8 Іздестіру туралы есеп Отчет о поиске
9 Іздестіру, іздеу Поиск
10 Іздестіруді жүргізу Проведение поиска
11 Іздеу жұмыстары Работы поисковые
12 Ілгерінді қателіктер Погрешности прогрессивные
13 Ілеспе айнымалы Переменная сопутствующая
14 Ілеспе компоненттер Попутные компоненты
15 Ілкімдегі басымдықты анықтау Выявление раннего приоритета