Статистика, стандарттау және зияткерлік меншік
Барлығы 12730 термин табылды
  • Барлық терминдер
Қазақша баламасы Орысша баламасы
1 Көшу қарқындылығыИнтенсивность миграции
21 квт/сағат электр энергиясына жұмсалған отынның үлес салмағыРасход удельный топлива на 1 квт/час электроэнергии
31) дайындау, жасау; 2) даярлауИзготовление
4Libor мөлшерлемесі Ставка libor
5Z теориясыТеория z
6Χ2 өлшемшартыКритерий χ2
7АбзацАбзац
8АбонементАбонемент
9АбонентАбонент
10Абоненттерді тіркеуРегистрация абонентов
11Абоненттік берешекАбонентская задолженность
12Абоненттік пунктАбонентский пункт
13Абоненттік тіркелген жүйеАбонентская фиксированная система
14АборигенАбориген
15Абсолюттiк  негiзОснование абсолютное
16Абсолютті мәнЗначение абсолютное
17Абсолюттік жаңалықНовизна абсолютная
18Абсолюттік ақиқатАбсолютная истина
19Абсолюттік арақатыстылықАбсолютная соотносительность
20Абсолюттік ауытқуОтклонение абсолютное
21Абсолюттік жиілікАбсолютная частота
22Абсолюттік іздестіруПоиск абсолютный
23Абсолюттік кедейшілікАбсолютная бедность
24Абсолюттік көрсеткішАбсолютный показатель
25Абсолюттік қатеОшибка абсолютная
26Абсолюттік қателіктерПогрешность абсолютная
27Абсолюттік қосымша құнАбсолютная прибавочная стоимость
28Абсолюттік құқықПраво абсолютное
29Абсолюттік өлшемИзмерение абсолютное
30Абсолюттік өлшемМера абсолютная
31Абсолюттік өлшеу қателігіПогрешность измерения абсолютная
32Абсолюттік өсімАбсолютный прирост
33Абсолюттік өсімПрирост абсолютный
34Абсолюттік рентаАбсолютная рента
35Абсолюттік статистикалық көрсеткішАбсолютный статистический показатель
36Абсолюттік шамаВеличина абсолютная
37Абсолюттік шамаАбсолютная величина
38АвансАванс
39Авансталған капиталАвансированный капитал
40Авансталған капиталКапитал авансированный
41Авансталған қаражатАвансированные средства
42Аванстық жеткізілімПоставка авансовая
43Аванстық пайыздарПроценты авансовые
44АвизоАвизо
45АвтокорреляцияАвтокорреляция
46Автокорреляция коэффициентіКоэффициент автокорреляции
47Автокорреляциялық функция Автокорреляционная функция
48Автокөлік құралдарының жалпы тізімдік саныОбщее списочное число транспортных средств
49Автокөлікті пайдаланылуды талдауАнализ использования автотранспорта
50Автоматтандырылған ақпараттық ресурстарАвтоматизированные информационные ресурсы
51Автоматтандырылған бақылау жүйесіАвтоматизированная система контроля
52Автоматтандырылған басқару жүйесі Автоматизированная система управления
53Автоматтандырылған бөлімше Автоматизированный участок
54Автоматтандырылған дерек банкісіндегі деректерді қорғауЗащита данных в автоматизированном банке данных
55Автоматтандырылған деректер банкіАвтоматизированный банк данных
56Автоматтандырылған деректер банкіБанк данных, автоматизированный
57Автоматтандырылған еңбекпен айналысатын жұмысшыларРабочие, занятые автоматизированным трудом
58Автоматтандырылған жобалауАвтоматизированное проектирование
59Автоматтандырылған жұмыс орныРабочее место, автоматизированное
60Автоматтандырылған жұмыс орны Автоматизированное рабочее место
61Автоматтандырылған икемді жерГибкий автоматизированный участок
62Автоматтандырылған икемді цехГибкий автоматизированный цех
63Автоматтандырылған картотекаАвтоматизированная картотека
64Автоматтандырылған өлшеу құралыАвтоматизированное средство измерений
65Автоматтандырылған статистика жүйесіСистема статистики, автоматизированная
66Автоматтандырылған тіркелімАвтоматизированный регистр
67Автоматтандырылған халық картотекасы Картотека населения автоматизированная
68Автоматты бақылау жүйесіАвтоматическая система контроля
69Автоматты жабдықАвтоматическое оборудование
70Автоматты өлшеу құралыАвтоматическое средство измерений
71Автомобилдің жүрілген жолыПробег автомобиля
72Автомобиль жолыДороги автомобильные
73Автомобиль жүрісін пайдалану коэффициенті Коэффицент использования пробега автомобиля
74Автомобиль компоненттерін өндіруді Мақұлдаушы үдерісПроцесс одобрения производства автомобильных компонентов
75Автомобиль көлігіАвтомобильный транспорт
76Автомобиль көлігі жылжымалы құрамының техникалық әзірлігі коэффициентіКоэффицент технической готовности подвижного состава автотранспорта
77Автомобиль-күнАвтомобиле-день
78Автомобиль-тонна-күнАвтомобиле-тонно-день
79Автомобильдер жабдықтарын және жеке пайдалану заттарын жөндеу туралы қызметтер көрсететін кәсіпорынУслуги предприятий по ремонту автотранспортных средств и предметов личного пользования
80Автомобильдер паркін пайдалану коэффициентіКоэффицент использования парка автомобилей
81Автомобильмен тасымалдауАвтомобильные перевозки
82АвтономдауАвтономизация
83Автономия коэффициентіКоэффициент автономии
84АвтооператорАвтооператор
85АвторАвтор
86Автор келісіміСогласие автора
87Автор куәлігіУдостоверение автора
88Автор құқығыПраво автора
89Автор ретiнде көрсетпеу құқығыПраво быть не упомянутым автором
90Авторға хабар Сообщение автору
91Авторды көрсетуУказание автора
92Автордың беделiн қорғауЗащита репутации автора
93Автордың мирасқоры, Автордың заңды мұрагеріПравопреемник автора
94Автордың өкіліПредставитель автора
95Автордың рұқсатыРазрешение автора
96Автордың үлесіВклад автора
97Автордың шын есiмiИмя автора подлинное
98АвторегрессАвторегресс
99АвторегрессияАвторегрессия
100Авторегрессия үлгісіМодель авторегресии

Қолданыстағы салалық терминдер сөздіктері: