Педагогика және психология
Барлығы 11720 термин табылды
  • Барлық терминдер
Қазақша баламасы Орысша баламасы
1АбдыраушылықОзадаченность
2АбдыраушылықОторопелость
3АбзалАбзал
4Абиоттық факторларАбиотические факторы
5Абсолют айырмаАбсолютное различение
6Абсолют баға Абсолютная оценка
7Абсолют белсенділікАбсолютная активность
8Абсолют дәлдікАбсолютная точность
9Абсолют енжарлықАбсолютная пассивность
10Абсолют естілімСлух абсолютный
11Абсолют көрінімЗрение абсолютное
12Абсолют қателікАбсолютная ошибка
13Абсолют пікірАбсолютное суждение
14Абсолют салыстыруАбсолютное сравнение
15Абсолют сезгіштікАбсолютная чувствительность
16Абсолют табалдырықПорог абсолютный
17Абсолют шәкілАбсолютная шкала
18АбызАбыз
19АбыржуЗамешательство
20Абыржу Растеряние
21АбыржушылықРастерянность
22Абыржушылық, әбігершілікСуетливость
23АбыройДостоинство
24АбыройсыздықБесчестие
25Аверсивті ынтаСтимул аверсивный
26Аверсивтік психоемдеуПсихотерапия аверсивная
27Автоматсыздандыру Дезавтоматизация
28АвтоматсыздануДеавтоматизация
29Автоматталған білік Автоматизированное умение
30Автоматталған жүйеАвтоматизированная система
31Автоматталған ишараАвтоматизированная жестикуляция
32Автоматталған оқыту Автоматизированное обучение
33Автоматталған өлшемАвтоматизированное измерение
34Автоматтандырылған әрекетАвтоматизированный акт
35Автоматтандырылған дағдыАвтоматизированный навык
36Автоматтандырылған қозғалысАвтоматизированное движение
37Автоматтандырылу Автоматизация
38Автоматты дабыл Автоматическая тревога
39Автоматты жазуАвтоматическое письмо
40Автоматты оқыту құралдарыАвтоматические средства обучения
41Автоматты сөйлеу Автоматическая речь
42Автоматты үдерістерАвтоматические процессы
43Автоматтылық Автоматичность
44Автоморфты қабылдауАвтоморфное восприятие
45Авторитарлық қатынасОтношения авторитарности
46Авторлық әдістемеАвторская методика
47Авторлық бағдарламаАвторская программа
48Авторлық құқықАвторское право
49Авторлық мектепАвторская школа
50Авторлық оқыту жүйесіАвторская система обучения
51Авторлық сабақАвторский урок
52Авторлық технологияАвторская технология
53Ага-реакцияАга-реакция
54Ага‑күйзелісАга‑переживание
55Агасфер нышанаты Синдром агасфера
56Агрессияны шығаруВымещение агрессии
57Ағайындық мектептерБратские школы
58Ағайыншылық Братство
59АғартуПросвещение
60АғартушыПросветитель
61АғартушылықПросветительство
62Ағат әрекетОпрометчивое действие
63Ағат шешімОпрометчивое решение
64АғаттықОпрометчивость
65Ағаш түріндегі таксономияТаксономия в виде дерева
66Ағымдағы бақылауТекущий контроль
67Ағымдық талдауТекущий анализ
68АдалдықЧестность
69Адам ойыныИгры человека
70Адам алжасуыРасстройство человека
71Адам әлеуетіПотенциал человека
72Адам бітіміКонституция человека
73Адам дамуыРазвития человека
74Адам еміЛюдотерапия
75Адам күйіСостояний человека
76Адам қабілеттілігіСпособность человека
77Адам қабылдауыВосприятие человека
78Адам қажеттiлiгiПотребность человека
79Адам құқығыПраво человека
80Адам құқықсыздығыБесправие человека
81Адам қызметінің деңгейіУровень деятельности человека
82Адам психологиясыПсихология человека
83Адам сұраныстарыЗапросы человека
84Адам тану психологиясыПсихология познания человека
85Адам типіТип человека
86Адам ұстамдылығыСдержанность человека
87Адам ұстанымыПозиция человека
88Адам экологиясыЭкология человека
89Адам эмоцияларыЭмоции человека
90Адам-компьютер әрекеттестігіВзаимодействие человек-компьютер
91Адам‑оператор әрекетіДействие человека‑оператора
92Адам‑оператор жүйесіСистема человек‑машина
93Адам‑оператор сенімділігіНадежность человека‑оператора
94Адам‑оператордың ісәрекеті Деятельности человека‑оператора
95Адамгершiлiк педагогикасыГуманистическая педагогика
96АдамгершілікГуманность
97Адамгершілік тұжырымдамасы Гуманная концепция
98Адамгершілік ыңғайПодход гуманистический
99Адамгершілік, гуманизмГуманизм
100Адамгершілікті ісГуманный поступок

Қолданыстағы салалық терминдер сөздіктері: