Математика
Барлығы 9943 термин табылды
  • Барлық терминдер
Қазақша баламасы Орысша баламасы
1АбакАбак
2Абелдік ақырлы группаАбелева конечная группа
3Абелдік группаАбелева группа
4Абелдік группа базисіБазис абелевой группы
5Абелдік көпбейнеАбелево многообразие
6Абсолют Абсолют
7Абсолют ауытқуУклонение абсолютное
8Абсолют ауытқуОтклонение абсолютное
9Абсолют бұралуКручение абсолютное
10Абсолют геометрияГеометрия абсолютная
11Абсолют емес жинақталатын қатарРяд неабсолютно сходящийся
12Абсолют жинақталатын интегралИнтеграл абсолютно сходящийся
13Абсолют жинақталатын қатарРяд абсолютно сходящийся
14Абсолют жинақталу, абсолют жинақтылықСходимость абсолютная
15Абсолют инвариантИнвариант абсолютный
16Абсолют инволюцияИнволюция абсолютная
17Абсолют интегралданатын функцияФункция абсолютно интегрируемая
18Абсолют интегралданатындық, абсолют интегралдануИнтегрируемость абсолютная
19Абсолют қатеОшибка абсолютная
20Абсолют қателікПогрешность абсолютная
21Абсолют қателік шекарасы Граница абсолютной погрешности
22Абсолют қисықтықКривизна абсолютная
23Абсолют қосындыланатындық, абсолют қосындылануСуммируемость абсолютная
24Абсолют максимумМаксимум абсолютный
25Абсолют мәнЗначение абсолютное
26Абсолют минимумМинимум абсолютный
27Абсолют моментМомент абсолютный
28Абсолют нөлНоль абсолютный
29Абсолют орнықтылықУстойчивость абсолютная
30Абсолют тұрақтыПостоянная абсолютная
31Абсолют үзіліссіз кездейсоқ векторСлучайный вектор абсолютно непрерывный
32Абсолют үзіліссіз кездейсоқ шамаСлучайная величина абсолютно непрерывная
33Абсолют үзіліссіз өлшемМера абсолютно непрерывная
34Абсолют үзіліссіз үлестірімРаспределение абсолютно непрерывное
35Абсолют үзіліссіз үлестірім заңыЗакон распределения абсолютно непрерывный
36Абсолют үзіліссіз функцияФункция абсолютно непрерывная
37Абсолют үзіліссіздікНепрерывность абсолютная
38Абсолют шамаАбсолютная величина
39Абсолют ықтималдықВероятность абсолютная
40Абсолют экстремумЭкстремум абсолютный
41Абсолют экстремум нүктесі Точка абсолютного экстремума
42Абстракт алгебраАлгебра абстрактная
43Абстракт анализАнализ абстрактный
44Абстракт гармоникалық талдауАбстрактный гармонический анализ
45Абстракт группаГруппа абстрактная
46Абстракт интегралИнтеграл абстрактный
47Абстракт кеңістікПространство абстрактное
48Абстракт ұғымПонятие абстрактное
49Абстракт функцияФункция абстрактная
50Абстракт функция туындысыПроизводная абстрактной функции
51Абстракт шамаВеличина абстрактная
52АбстракцияАбстракция
53АбсциссаАбсцисса
54Абсцисса өсіОсь абсцисс
55АвтоковариацияАвтоковариация
56АвтокорреляцияАвтокорреляция
57Автокорреляциялық функцияФункция автокорреляционная
58Автомат күйлеріСостояния автомата
59Автоматтар теориясыТеория автоматов
60Автоматты басқару теориясыТеория автоматического управления
61Автоморф функцияФункция автоморфная
62АвтоморфизмАвтоморфизм
63Автоморфизмдер геометриясыГеометрия автоморфизмов
64Автоморфизмдер группасыГруппа автоморфизмов
65Автоном емес жүйеСистема неавтономная
66Автоном жүйеСистема автономная
67Автополяр конфигурацияКонфигурация автополярная
68Автополяр үштөбелікТрехвершинник автополярный
69АвторегрессияАвторегрессия
70Авторегрессия моделіМодель авторегрессии
71Авторегрессиялық кездейсоқ процессСлучайный процесс авторегрессионный
72Ағымдағы координаттарКоординаты текущие
73Ағымдағы мәнЗначение текущее
74Ағымдағы кодКод текущий
75Ағын Поток
76Ағын векторыВектор потока
77Ағын дивергенциясыДивергенция потока
78Ағын кодифференциалыКодифференциал потока
79Ағын турбуленттігіТурбулентность потока
80Ағыс Течение
81Аддитив амалОперация аддитивная
82Аддитив арифметикаАрифметика аддитивная
83Аддитив арифметикалық функцияФункция аддитивная арифметическая
84Аддитив группаГруппа аддитивная
85Аддитив категорияКатегория аддитивная
86Аддитив қатынасОтношение аддитивное
87Аддитив операторОператор аддитивный
88Аддитив функторФунктор аддитивный
89Аддитив функционалФункционал аддитивный
90Аддитив функцияФункция аддитивная
91Аддитив шамаВеличина аддитивная
92АддитивтікАддитивность
93Аддитивтік аксиомасыАксиома аддитивности
94Аддитивтік қасиетСвойство аддитивности
95АжыратуРазделение
96Ажыратушы жиынМножество отделяющее
97Ажыратылатын жиындарМножества отделимые
98Ажыратылатын кеңістіктерПространства отделимые
99Ажыратылмайтын жиындарМножества неотделимые
100Ажыратылымдылық аксиомасыАксиома отделимости

Қолданыстағы салалық терминдер сөздіктері: