Кен ісі және металлургия
Барлығы 11411 термин табылды
  • Барлық терминдер
Қазақша баламасы Орысша баламасы
1«жентек қар» кұрылымыСтруктура "снежного кома"
2«пульпадағы көмір» әдісімен циандауЦианирование методом «уголь в пульпе»
3«пульпадағы шайыр» әдісімен циандауЦианирование методом «смола в пульпе»
4«стақан» (жарылыс түбі )«стакан» ( взрывное дно )
5(жм) жарылғыш материалдар(вм) взрывчатые материалы
6(ик) индукциялық каротаж (ик) каротаж индукционный
7Gps- жүйесінің қабылдағыштарыПриемники системы gps
8А-6 гранулиті (жз ) Гранулиты а-6 (вв)
9Абзетцер Абзетцер
10Абрис, нобайАбрис
11Абсолют Абсолют
12Абсолют белгіОтметка абсолютная
13Абсолют биіктікАбсолютная высота
14Абсолют кеңею Уширение абсолютное
15Абсолют қателікАбсолютная погрешность
16Абсолют қателікПогрешность абсолютная
17Абсолют қысылуОбжатие абсолютное
18Абсолют мәнАбсолютное значение
19Абсолют санАбсолютное число
20Абсолют ұзартуАбсолютное удлинение
21Абсолют шамаАбсолютная величина
22Абсолютті шамаВеличина абсолютная
23Абсолюттік метанмолдылықМетанообильность абсолютная
24АбсорбентАбсорбент
25Абсорбер, сіңіргіАбсорбер
26Абсорбция, сіңіру Абсорбция
27АбсциссаАбсцисса
28Авариялық қоймаСклад аварийный
29Авариялық тоқтауПростой аварийный
30Авиациялық майАвиационное масло
31АвтобұғаттауАвтоблокировка
32Автогенді пешПечь автогенная
33Автогендік балқытуПлавка автогенная
34Автогендік үдерісПроцесс автогенный
35Автожолдың тасымалдық қабілетіСпособность автодороги провозная
36Автоқымшанды қондырғыАвтоклавная установка
37АвтоматАвтомат
38Автомат-орнақАвтомат-стан
39АвтоматикаАвтоматика
40Автоматтандырылған центрлеуАвтоматическое центрирование
41Автоматтандырылған шаңөлшеуіш аспаптарПриборы пылеизмерительные автоматизированные
42Автоматты газдық қорғанышЗащита автоматическая газовая
43Автоматты жезЛатунь автоматная
44Автоматты құбырилемдеу орнағыСтан автоматический трубопрокатный
45Автоматты метанөлшеуішМетанометр автоматический
46Автоматты талдаушыАнализатор автоматический
47Автоматты тензоөлшегішТензометр автоматический
48Автоматты тығыздамаАвтоматический сальник
49Автоматты центрлеуЦентрирование автоматическое
50Автоматтық болатСталь автоматная
51Автомобиль еніШирина автомобиля
52Автомобиль жолыДорога автомобильная
53Автопарктың техникалық дайындық коэффициентіКоэффициент технической готовности автопарка
54Авторедукциялық қашықтықөлшеуішДальномер авторедукционный
55АвтотабақАвтолист
56Автотіркеу өстері бойынша ұзындықДлина по осям автосцепки
57Автотракторлық майАвтотракторное масло
58АвтотүсіргішАвтосамосвал
59Автотүсіргіш қозғалысының жылдамдығыСкорость движения автосамосвала
60Автотүсіргішті тиеу уақытыВремя погрузки автосамосвала
61Автотүсіргіштің жүк түсіру уақытыВремя разгрузки автосамосвала
62Автотүсіргіштің қозғалу қарқындылығыИнтенсивность движения автосамосвала
63Автохтондық шашыранды кендер Автохтонные россыпи
64Автоэмиссиялық әдісАвтоэмиссионный метод
65Автүсіргіштің жүккөтерімділігіГрузоподъемность автосамосвала
66Агат шашыранды кендеріРоссыпи агата
67Агат, ақықАгат
68АгентАгент
69АглоқондырғыАглоустановка
70АгломашинаАгломашина
71АгломератАгломерат
72Агломерат пешіПечь агломерационная
73Агломерат тасқыны Поток агломератовый
74Агломераттау таспасыЛента агломерационная
75Агломераттық кұрылым Структура агломератовая
76Агломерация Агломерация
77Агломерациялық машинаАгломерационная машина
78Агломерациялық фабрикаФабрика агломерациионная
79АглоспекАглоспек
80АглотаспаАглолента
81АглофабрикаАглофабрика
82АглошихтаАглошихта
83Агпаиттік кұрылым Структура агпаитовая
84АгрегатАгрегат
85Агрегаттық бекітпеКрепь агрегатная
86Агрегаттық күйСостояние агрегатное
87Ағартылған шойынЧугун отбеленный
88Ағатын жарылғыш заттарТекучие взрывчатые вещества
89Ағаш бекітпеКрепь деревянная
90Ағаш көміріУголь древесный
91Ағашты қалайы Деревянистое олово
92Ағу (сырғу) тісіЗуб текучести
93Ағу жылдамдығыСкорость течения
94Ағызу күшіСмывная сила
95Ағымдағы жөндеуРемонт текущий
96Ағымдағы орташа мөлшерСодержание текущее среднее
97Ағымдық жоспарлауПланирование текущее
98Ағымдық жөндеуТекущий ремонт
99Ағымдық жөндеу ұзақтығыПродолжительность текущего ремонта
100Ағымдық шашыранды кендерСтруйчатая россыпь

Қолданыстағы салалық терминдер сөздіктері: