Информатика және есептеуіш техника
Барлығы 10016 термин табылды
  • Барлық терминдер
Қазақша баламасы Орысша баламасы
1АбонентАбонент
2Абонент сәйкестендіргішіИдентификатор абонента
3Абонентті желіАбонентная линия
4Абонентті қайта шақыруПовторный вызов абонента
5Абонентті қосуПодключить абонента
6Абоненттік адресАбонентский адрес
7Абоненттік базаАбонентская база
8Абоненттік желілерді тығыздау жабдығыОборудование уплотнения абонентских линий
9Абоненттік жүйеАбонентская система
10Абоненттік кесте Абонентская таблица
11Абоненттік машинаАбонентская машина
12Абоненттің жұмыс сеансыСеанс работы абонента
13Абсолют адрестегі программаларды жүктеуішЗагрузчик для программ в абсолютных адресах
14Абсолют адрестерде ауысуПереход в абсолютных адресах
15Абсолют мәндермен жұмыс істейтін компьютерКомпьютер, работающий с абсолютными значениями
16Абсолют мәнді елестетуПредставление абсолютного значения
17Абсолют мәнді есептейтін функцияФункции вычисления абсолютного значения
18Абсолют санақ жүйесіАбсолютная система отсчета
19Абсолют шама таңбасыЗнак абсолютной величины
20Абсолютті адресАбсолютный адрес
21Абсолютті адрестеу Абсолютная адресация
22Абсолютті адрестеу режіміРежим абсолютной адресации
23Абсолютті ассемблерАбсолютный ассемблер
24Абсолютті бірлікАбсолютная единица
25Абсолютті векторАбсолютный вектор
26Абсолютті деректерАбсолютные данные
27Абсолютті жүктеу файлыФайл абсолютной загрузки
28Абсолютті жүктеуішАбсолютный загрузчик
29Абсолютті кодАбсолютный код
30Абсолютті кодтауАбсолютное кодирование
31Абсолютті координатАбсолютный координат
32Абсолютті қатеАбсолютная ошибка
33Абсолютті қателікАбсолютная погрешность
34Абсолютті максимумАбсолютный максимум
35Абсолютті мәнАбсолютное значение
36Абсолютті минимумАбсолютный минимум
37Абсолютті модульАбсолютный модуль
38Абсолютті нұсқауАбсолютная инструкция
39Абсолютті өрнекАбсолютное выражение
40Абсолютті программаАбсолютная программа
41Абсолютті программалауАбсолютное программирование
42Абсолютті символАбсолютный символ
43Абсолютті тежеуАбсолютная задержка
44Абсолютті термАбсолютный терм
45Абсолютті терминАбсолютный термин
46Абсолютті түрлендіруАбсолютное преобразование
47Абсолютті тұрақтыАбсолютная постоянная
48Абсолютті шамаАбсолютная величина
49Абсолютті ықтималдық Абсолютная вероятность
50Абсолютті экстремумАбсолютный экстремум
51Абсолюттік адрестеу жүйесіСистема абсолютной адресации
52Абсолюттік адресті пәрменКоманда с абсолютной адресацией
53Абсолюттік адресті программаПрограмма в абсолютных адресах
54Абсолюттік модулдер дерекханасыБиблиотека абсолютных модулей
55Абстракты автомат Абстрактный автомат
56Абстракты ақпаратты іздеуші жүйеАбстрактная информационная поисковая система
57Абстракты деректерАбстрактные данные
58Абстракты құрылым Абстрактная структура
59Абстракты машинаАбстрактная машина
60Абстракты семантикалық торАбстрактная семантическая сеть
61Абстракты синтаксисті сипаттауға арналған таңбалау жүйесіСистема обозначений для описания абстрактного синтаксиса
62Абстракты типАбстрактный тип
63Абстракты тілАбстрактный язык
64Абстракты файлАбстрактный файл
65АбстрактылауАбстрагирование
66Абстракциялар иерархиясыИерархия абстракций
67Автоағылу Автоперетекание
68Автоауыстыру параметрлерін орнатуУстановка параметров автозамены
69Автоауыстыру тізімінің элементтерін жоюУдаление элементов списка автозамены
70Автоауыстыруға сұратымЗапрос на автоподстановку
71АвтоберуАвтоподача
72Автодекременттік адрестеуАвтодекрементная адресация
73Автоендірме режіміРежим автовставки
74Автожауап режіміРежим автоответа
75АвтожауапқатқышАвтоответчик
76Автожауапты модемМодем с автоответом
77АвтожіберуАвтопередача
78АвтожүктеуАвтозагрузка
79Автожүктеу программасыПрограмма автозагрузки
80АвтожүктеуішАвтозагрузчик
81АвтоиндексАвтоиндекс
82Автоинкрементті адрестеуАвтоинкрементная адресация
83Автоинкрементті жүйеАвтоинкрементная система
84АвтокодАвтокод
85Автокод пәрменіКоманда автокода
86Автокод тіліЯзык автокода
87Автокодтағы программаПрограмма на автокоде
88АвтоматАвтомат
89Автомат ауысуларының кестесіТаблица переходов автомата
90Автомат конфигурациясыКонфигурация автомата
91Автомат күйлерінің ауысулар графыГраф переходов состояний автомата
92Автомат үйіртпесіСвертка автомата
93АвтоматтандыруАвтоматизация
94Автоматтандырылған ақпараттық жүйеАвтоматизированная информационная система
95Автоматтандырылған ақпараттық іздеуші жүйеАвтоматизированная информационная поисковая система
96Автоматтандырылған басқаруАвтоматизированное управление
97Автоматтандырылған басқару жүйесі Автоматизированная система управления
98Автоматтандырылған деректер банкіАвтоматизированный банк данных
99Автоматтандырылған жобалау жүйесіАвтоматизированная система проектирования
100Автоматтандырылған жүйеАвтоматизированная система

Қолданыстағы салалық терминдер сөздіктері: