Экономика және қаржы
Барлығы 10717 термин табылды
  • Барлық терминдер
Қазақша баламасы Орысша баламасы
1 абстрактілі өнімАбстрактный продукт
2 авариялық жарнаАварийный взнос
3 автономия коэффициентіКоэффициент автономии
4 авторлық құқықАвторское право
5 азайтылған қалдық әдісіМетод уменьшающегося остатка
6 айналым капиталыОборотный капитал
7 айналым құралдарын мөлшерлеуНормируемые оборотные средства
8 айналым құралдарының қайтарымыОтдача оборотных средств
9 айналым құралдарының шеңберлі айналымыКругооборот оборотных средств
10 айстопперАйстоппер
11 аккордты еңбекақыАккордная оплата труда
12 активтердің рентабельділігіРентабельность активов
13 ақпараттық ағынИнформационный поток
14 ақшалай нысандағы жалақыЗаработная плата в денежной форме
15 алға жылжуға бейімделуАдаптация продвижения
16 аллитерацияАллитерация
17 амортизация нормасыНорма амортизации
18 анафораАнафора
19 атаулы жалақыНоминальная заработная плата
20 ауыспалы шығынПеременные затраты
21 аффидавитАффидавит
22 әлеуметтік әріптестіктің мәніПредметом социального партнерства
23 әлеуметтік салықСоциальный налог
24 әлеуметтік серіктестікСоциальное партнерство
25 баға саясатыЦеновая политика
26 бағалық икемділікЦеновая эластичность
27 байланыс аудиториясыКонтактная аудитория
28 бақыланатын өндірім жүйесіСистема контролируемой выработки
29 бақылау-өлшеу қызметіКонтрольно-измерительная функция
30 бақылаушы органКонтролирующий орган
31 банк маркетингіМаркетинг банка
32 барабар таңдауАдекватная выборка
33 барт-меррик жүйесіСистема барта-меррика
34 баспасөзПресса
35 баспасөз делдалдығыПресс-посредничество
36 баспасөз конференциясыПресс-конференция
37 баспасөз хабарламасыПресс-релиз
38 бәсекелік артықшылықКонкурентное преимущество
39 бәсекелік орналастыру Конкурентное позиционирование
40 бәсекелік ұстанымКонкурентная позиция
41 бизнес-портфельБизнес-портфель
42 биллбордБиллборд
43 бірқалыпты әдісРавномерный метод
44 боксБокс
45 босалқы қор мөлшеріНорма запаса
46 брен-букБренд-бук 
47 брендБренд
48 бренд активтеріАктивы бренда 
49 бренд жайғасымсыздығыРепозиционирование бренда 
50 бренд имиджіИмидж бренда 
51 бренд миссиясыМиссия бренда 
52 бренд портфеліПортфель брендов 
53 бренд философиясыФилософия бренда 
54 брендті тануРаспознание бренда 
55 брендтің аталуыИмя бренда 
56 брифБриф
57 брэндБрэнд
58 брэндингБрэндинг
59 буклетБуклет
60 бул-маркБул-марк
61 бұзылуНеисправность
62 ганнт жүйесіСистема ганнта
63 ғылыми-техникалық дайындауНаучно-технологическая подготовка
64 ғылыми-техникалық прогрессНаучно-технический прогресс
65 дельфа әдісіМетод дельфы
66 дельфи сараптамалық бағалау әдісіМетод экспертной оценки дельфи
67 дисконт нормасыНорма дисконта
68 еңбекақы төлеуді ұйымдастыруОрганизация оплаты труда
69 еңбекақыны салықтық реттеуНалоговое регулирование заработной платы
70 жағдаяттық талдауСитуационный анализ
71 жайғастыруПозиционирование
72 жайғасымсызРепозиционирование
73 жалақы қорыФонд заработной платы
74 жалақының синтезделген жүйесіСинтезированная система заработной платы
75 жалданушы жұмыскерНаемный работник
76 жалпы рентабельділікРентабельность общая
77 жанама кесімді еңбекақы жүйесіСистема косвенной сдельной оплаты труда
78 жаппай коммуникацияКоммуникация массовая
79 жапсырмаНаклейка
80 жарқағазАфиша
81 жарлықУказ
82 жарнама бағдарламасыПрограмма рекламы
83 жарнама идентификаторларыРекламные идентификаторы
84 жарнама кешеніКомплекс рекламы
85 жарнама материалдарыРекламные материалы
86 жарнама мәтініРекламный текст
87 жарнама науқаныРекламная кампания
88 жарнамалық қызметРекламная деятельность
89 жарнамалық пирамидаРекламная пирамида
90 жарнамалық стратегияРекламная стратегия
91 жауапкершілік матрицасыМатрица ответственности
92 жауапкершілікпен сақтауОтветственное хранение
93 жауапты сақтау қоймасыСклад ответственного хранения
94 жедел өтімділік коэффициентіКоэффициент быстрой ликвидности
95 жеке сатылымЛичная продажа
96 жетілген бәсекелестікСовершенная конкуренция
97 жобалық әдістерПроекционные методы
98 жүктеу коэффициентіКоэффициент загрузки
99 жұртшылықОбщественность
100 заттай нысандағы жалақыЗаработная плата в натуральной форме

Қолданыстағы салалық терминдер сөздіктері: