Бекітілген терминдер

Мемлекеттік терминология комиссиясының 1971-2017 жылдар
аралығында бекіткен терминдер мен атаулар

  • Барлық терминдер
Қазақша баламасы Орысша баламасы
1ізтаңбалар (сот сараптамасы)отпечатки, 2014 жылы
2ілмекті өрнеулік (сот сараптамасы)петлевой узор, 2014 жылы
3Абзац (лингв)абзац, 2014 жылы
4адал бәсекелестік (мед)здоровая конкуренция, 2014 жылы
5адам; тұлға (заң)лицо, 2014 жылы
6адекватты емдеу (мед)адекватное лечение, 2014 жылы
7адекватты жағдай (мед)адекватное состояние, 2014 жылы
8Аккумулятор (техн)аккумулятор, 2014 жылы
9акроним(статистика)акроним, 2014 жылы
10Актер (өнер)актер, 2014 жылы
11Андроид (астроном)андроид, 2014 жылы
12Анонс (өнер)анонс, 2014 жылы
13Антенна (техн)антенна, 2014 жылы
14Аппарат (техн)аппарат, 2014 жылы
15арена; алаң (спорт)арена, 2014 жылы
16артықшығу(банк ісі)излишек, 2014 жылы
17архив, мұрағат (өнер)архив, 2014 жылы
18Аудио (ақпарат)аудио, 2014 жылы
19аудиторлық тәуекел(банк ісі)аудиторский риск, 2014 жылы
20аукцион(банк ісі)аукцион, 2014 жылы
21бір-бірімен түйісу (сот сараптамасы)контактное взаимодействие, 2014 жылы
22біржасушалы (сот сараптамасы)одноклеточные, 2014 жылы
23бірыңғай өндірістік цикл (индустрия, инновация)единый производственный цикл, 2014 жылы
24баж салығынсыз әкелу (банк ісі)беспошлинный ввоз, 2014 жылы
25Балерина (өнер)балерина, 2014 жылы
26Балетмейстер (өнер)балетмейстер, 2014 жылы
27банк шоты(банк ісі)банковский счет, 2014 жылы
28барабар бақылау (индустрия, инновация)адекватный контроль, 2014 жылы
29Барабарлық(банк ісі)адекватность, 2014 жылы
30Баритон (өнер)баритон, 2014 жылы
31бас банк(банк ісі)головной банк, 2014 жылы
32беделін түсіру(банк ісі)дискредитация, 2014 жылы
33бейімдік енгізу (индустрия, инновация)адаптированное внедрение, 2014 жылы
34бейрезидент банк (банк ісі)банк-нерезидент, 2014 жылы
35бейықтимал әдістер(статистика)невероятностные методы, 2014 жылы
36бизнес-класс (эконом)бизнес-класс, 2014 жылы
37биржалық айналым(банк ісі)биржевой оборот, 2014 жылы
38биржалық аукцион(банк ісі)аукцион биржевой, 2014 жылы
39валюта бағамына қысым жасау(банк ісі)давление на курс валюты, 2014 жылы
40валюталық аукцион(банк ісі)аукцион валютный, 2014 жылы
41Велосипед (көлік)велосипед, 2014 жылы
42Виртуалды (ақпарат)виртуальный, 2014 жылы
43вирусты гепатит(мед)вирусный гепатит, 2014 жылы
44Галстук (тұрмыс)галстук, 2014 жылы
45генерациялық (индустрия, инновация)генерирующий, 2014 жылы
46гимн; әнұран (саясат)гимн, 2014 жылы
47Гипотеза (филос.)Гипотеза, 2014 жылы
48Глоссарий (лингв)глоссарий, 2014 жылы
49Грим (өнер)грим, 2014 жылы
50дебет(банк ісі)дебет, 2014 жылы
51дебеттеу(банк ісі)дебетование, 2014 жылы
52дебитор(банк ісі)дебитор, 2014 жылы
53деректердің құпиялылығы(статистика)конфиденциальность данных, 2014 жылы
54Диета (мед)диета, 2014 жылы
55Дизайнер (техн)дизайнер, 2014 жылы
56жабынды түк (сот сараптамасы)кроющие волоски, 2014 жылы
57жалдау(банк ісі)аренда, 2014 жылы
58жалпышығасы(банк ісі)валовые издержки, 2014 жылы
59жарақаттанушылық(мед)травматизм, 2014 жылы
60жедел ден қою (мед)оперативное реагирование, 2014 жылы
61Журнал (ақпарат)журнал, 2014 жылы
62жылдық есептік көрсеткіш(банк ісі)годовой расчетный показатель, 2014 жылы
63жүйеқұраушы кәсіпорын (индустрия, инновация)системообразующее предприятие, 2014 жылы
64жүкқұжаты(банк ісі)грузовая накладная, 2014 жылы
65зерттеу деректерін өңдеу(статистика)обработка данных обследования, 2014 жылы
66идентификациялау, сәйкестендіру (ақпарат)идентификация, 2014 жылы
67индустриялық-инновациялық даму (индустрия, инновация)индустриально-инновационное развитие, 2014 жылы
68инновациялық инфрақұрылым (индустрия, инновация)инновационная инфраструктура, 2014 жылы
69инновациялық кластер (индустрия, инновация)инновационный кластер, 2014 жылы
70Интернет (ақпарат)интернет, 2014 жылы
71инфологиялық статистикалық метаақпарат(статистика)инфологическая статистическая метаинформация, 2014 жылы
72кінә тағу (әділет)упрек, 2014 жылы
73кіші сала (индустрия, инновация)подотрасль, 2014 жылы
74капиталды әкету (капиталдысыртқа шығару)(банк ісі)вывоз капитала, 2014 жылы
75келісімді баға (банк ісі)договорная цена, 2014 жылы
76кепілгер(банк ісі)поручитель, 2014 жылы
77кесім (сот сараптамасы)вердикт, 2014 жылы
78клиникалық-шығындық топ(мед)клинико-затратная группа, 2014 жылы
79Композитор (өнер)композитор, 2014 жылы
80Компьютер (ақпарат)компьютер, 2014 жылы
81Контент (статистика)контент, 2014 жылы
82корреляциялық талдау(статистика)корреляционный анализ, 2014 жылы
83креативтік (индустрия, инновация)креативный, 2014 жылы
84күрделі шиыршықты өрнеулік (сот сараптамасы)сложно завитковый узор, 2014 жылы
85көрнекіленген деректер (кестелер)(статистика)визуалированные данные (таблицы), 2014 жылы
86лидер; көшбасшы; бастаушы; топбасшы; топбастаушы(заң)лидер, 2014 жылы
87Лимит (эконом)лимит, 2014 жылы
88Логика (филоос)логика, 2014 жылы
89Маркер (өнер)маркер, 2014 жылы
90Массаж (спорт)массаж, 2014 жылы
91меншікқұқығы(банк ісі)право собственности, 2014 жылы
92мерзімі белгіленбеген қарыз(банк ісі)заем бессрочный, 2014 жылы
93Микшер ( спорт)микшер, 2014 жылы
94Мобильді (ақпарат)мобильный, 2014 жылы
95Модератор (ақпарат)модератор, 2014 жылы
96Монета (қаржы)монета, 2014 жылы
97Монтаж (құрылыс)монтаж, 2014 жылы
98Музей ( өнер)музей, 2014 жылы
99мүдделік қолдау (индустрия, инновация)лоббирование, 2014 жылы
100мүдделерді теңдестіру (индустрия, инновация)балансирование интересов, 2014 жылы