Бекітілген терминдер

Мемлекеттік терминология комиссиясының 1971-2017 жылдар
аралығында бекіткен терминдер мен атаулар

  • Барлық терминдер
Қазақша баламасы Орысша баламасы
1«Орталық Азия ынтымақтастығы» ұйымы (ОАЫ)Организация «Центрально-Азиатское сотрудничество» (ЦАС), 2013 жылы
2«Халықаралық рақымшылық ұйымы»Организация «Международная амнистия», 2013 жылы
3ізеттілік жүздесу(сыртқы саясат)визит вежливости, 2013 жылы
4ілеспе хат (сыртқы саясат)сопроводительное письмо, 2013 жылы
5ішінара іс-әрекетке қабілеттілік(нотариалдық қызмет) (нотариалдық қызмет)частичная дееспособность, 2013 жылы
6ішкласс(статистика)Подкласс, 2013 жылы
7Автокран (нотариалдық қызмет)автокран, 2013 жылы
8агрегаттау, біріктіру (статистика)агрегация, 2013 жылы
9Адам құқықтары жөніндегі кеңестің Арнайы рәсімдеріСпециальные процедуры Совета по правам человека, 2013 жылы
10Адам құқықтары жөніндегі кеңестің шағымдарды қарау рәсіміПроцедура рассмотрения жалоб Совета по правам человека, 2013 жылы
11Адам құқықтары жөніндегі кеңестің Әмбебап кезеңдік шолуы (ӘКШ)Универсальный периодический обзор Совета по правам человека (УПО), 2013 жылы
12Адам құқықтары жөніндегі комитет (АҚК)Комитет по правам человека (КПЧ), 2013 жылы
13Адами өлшем жөніндегі қосымша кеңес (АӨҚК)Дополнительное совещание по человеческому измерению, 2013 жылы
14Адами өлшем саласындағы міндеттемелерді орындауды қарау жөніндегі кеңесСовещание по рассмотрению выполнения обязательств в области человеческого измерения, 2013 жылы
15Аз ұлттар істері жөніндегі Жоғарғы Комиссар (АҰЖК)Верховный Комиссар по делам национальных меньшинств (ВКНМ), 2013 жылы
16азаматты қайтыс болды деп тану (нотариалдық қызмет)признание гражданина умершим, 2013 жылы
17азаматтығынан айрылу(нотариалдық қызмет)утрата гражданства, 2013 жылы
18азаматтығынан шығу (нотариалдық қызмет)выход из гражданства, 2013 жылы
19азаматтық іс жүргізудегі тараптар(нотариалдық қызмет)стороны в гражданском процессе, 2013 жылы
20азаматтың белгілі бір жерде болу фактісін куәландыру(нотариалдық қызмет)удостоверение факта нахождения гражданина в определенном месте, 2013 жылы
21азаматтың тірі екендігі фактісін куәландыру(нотариалдық қызмет)удостоверение факта нахождения гражданина в живых, 2013 жылы
22азаматтың құқық қабілеттілігі(нотариалдық қызмет)правоспособность гражданина, 2013 жылы
23Азаптаулардың алдын алу жөніндегі кіші комитет (ААКК)Подкомитет по предупреждению пыток (ППП), 2013 жылы
24Азаптауларға қарсы комитет (АҚК)Комитет против пыток (КПП), 2013 жылы
25Азия даму банкі (АДБ)Азиатский банк развития (АБР), 2013 жылы
26Азиядағы бейбітшілік және келісім кеңесі (АБКК)Азиатский Совет мира и согласия (АСМС), 2013 жылы
27Азиядағы ынтымақтастық диалогы (АЫД)Диалог по сотрудничеству в Азии (ДСА), 2013 жылы
28Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралары кеңесі (АӨСШК, Азия кеңесі)Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), 2013 жылы
29айналым коэффиценті(статистика)коэффициент оборота, 2013 жылы
30алдын алу дипломатиясы(сыртқы саясат)превентивная дипломатия, 2013 жылы
31алдыңғы топ(сыртқы саясат)передовая группа, 2013 жылы
32алимент өндіру(нотариалдық қызмет)взыскание алиментов, 2013 жылы
33Америка мемлекеттері ұйымы (АмерМҰ)Организация американских государств (ОАГ), 2013 жылы
34апостиль қою(нотариалдық қызмет)апостилирование, 2013 жылы
35Араб мемлекеттерінің лигасы (АрМеЛ)Лига арабских государств (ЛАГ), 2013 жылы
36арам ниетті келісім(нотариалдық қызмет)злонамеренное соглашение, 2013 жылы
37арнаулы жұмыс тобы(сыртқы саясат)специальная рабочая группа, 2013 жылы
38АСЕАН Өңірлік форумыРегиональный форум АСЕАН, 2013 жылы
39Атом энергиясы жөніндегі халықаралық агенттік (АЭХА)Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), 2013 жылы
40аударманың дұрыстығы(нотариалдық қызмет)верность перевода, 2013 жылы
41аула құрылыстары(нотариалдық қызмет)надворные постройки, 2013 жылы
42Аустралия (сыртқы саясат)Австралия, 2013 жылы
43Аустрия (сыртқы саясат)Австрия, 2013 жылы
44ауыр мән-жайларға душар болу(нотариалдық қызмет)стечение тяжелых обстоятельств, 2013 жылы
45Біріккен Ұлттар Ұйымы (БҰҰ)Организация Объединённых Наций (ООН), 2013 жылы
46Бала құқықтары жөніндегі комитет (БҚК)Комитет по правам ребенка (КПР), 2013 жылы
47баламалық шәкіл(статистика)шкала эквивалентности, 2013 жылы
48балкон(нотариалдық қызмет)балкон, 2013 жылы
49баспалдақ алаңы(нотариалдық қызмет)лестничная клетка, 2013 жылы
50бастапқы деректер(нотариалдық қызмет)исходные данные, 2013 жылы
51бау-бақша серіктестігі(нотариалдық қызмет)садоводческое товарищество, 2013 жылы
52Бейбітшілік пен қарусыздануға арналған халықаралық конфедерация (БҚХК)Международная конфедерация за разоружение и мир (МКРМ), 2013 жылы
53Бейжің(сыртқы саясат)Пекин, 2013 жылы
54биік деңгейдегі сапар(сыртқы саясат)визит на высоком уровне, 2013 жылы
55Биік мәртебелі(сыртқы саясат)Ваше высокоблагородие, Ваше высочество, 2013 жылы
56болу елі (елшіліктің, өкілдіктің) (сыртқы саясат)страна пребывания, 2013 жылы
57БСН (бизнес -сәйкестендіру нөмірі) (нотариалдық қызмет)БИН (бизнес-идентификационный номер), 2013 жылы
58Бұқаралық ақпарат құралдарының бостандығы мәселелері жөніндегі өкілПредставитель по вопросам свободы средств массовой информации, 2013 жылы
59БҰҰ Азия мен Тынық мұхитқа арналған Экономикалық және әлеуметтік комиссиясы (БҰҰ АзТМЭӘК)Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО ООН), 2013 жылы
60БҰҰ Оқу және ғылыми-зерттеу институтыУчебный и научно-исследовательский институт ООН (ЮНИТАР), 2013 жылы
61БҰҰ Ғарыш кеңістігін бейбіт мақсатта пайдалану комитеті (БҰҰ ҒКБМПК)Комитет ООН по использованию космического пространства в мирных целях (КОПУОС ООН), 2013 жылы
62БҰҰ Ecipткі және қылмыс жөніндегі басқармасыУправление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), 2013 жылы
63БҰҰ Hәcілдік кемсітуді жою комитеті (БҰҰ НКЖК)Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД ООН), 2013 жылы
64БҰҰ Tеңізге шығатын жолы жоқ дамушы елдерге арналған арнайы қорыСпециальный фонд ООН для развива­ющихся стран, не имеющих выхода к морю, 2013 жылы
65БҰҰ Адам құқықтары жөніндегі кеңесі (БҰҰ АҚК)Совет ООН по правам человека (СПЧ ООН), 2013 жылы
66БҰҰ Азия –Тынық мұхит кеңесі (БҰҰ АзТМК)Азиатско-Тихоокеанский совет ООН (АТС ООН), 2013 жылы
67БҰҰ Азық-түлік және ауыл шаруашылығы ұйымы (ФАО)Продовольственная и Сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), 2013 жылы
68БҰҰ АИТВ/ЖИТС жөніндегі біріккен бағдарламасы (ЮНЭЙДС)Объединенная программа ООН по вопросам ВИЧ/СПИДа (ЮНЭЙДС), 2013 жылы
69БҰҰ Апартеидке қарсы арнайы комитеті (БҰҰ ААК)Специальный комитет ООН против апартеида, 2013 жылы
70БҰҰ Апаттар қаупін азайту жөніндегі халықаралық стратегиясыМеждународная стратегия ООН по снижению риска бедствий, 2013 жылы
71БҰҰ Білім, ғылым және мәдениет мәселелері ұйымы (ЮНЕСКО)Организация ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), 2013 жылы
72БҰҰ Балалар қоры (ЮНИСЕФ)Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), 2013 жылы
73БҰҰ Бас Ассамблеясы (БҰҰ БА)Генеральная Ассамблея ООН (ГА ООН), 2013 жылы
74БҰҰ Босқындар істері жөніндегі Жоғарғы Комиссары / БҰҰ Босқындар icтepi жөніндегі Жоғарғы КомиссарыВерховный комиссар ООН по делам беженцев / Управление Верховного Комиссара ООН по делам беженцев (УВ, 2013 жылы
75БҰҰ Венадағы бөлімшесі (БҰҰ ВБ)Отделение ООН в Вене (ЮНОВ), 2013 жылы
76БҰҰ Гендер тендігі және әйелдердің құқықтары мен мүмкіндіктерін кеңейту жөніндегі құрылымы (БҰҰ ГТӘСтруктура ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин (ООН Женщины), 2013 жылы
77БҰҰ Гуманитарлық мәселелерді үйлестіру басқармасыУправление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), 2013 жылы
78БҰҰ Даму бағдарламасы (БҰҰ ДБ)Программа развития ООН (ПРООН), 2013 жылы
79БҰҰ Дүниежүзілік азық-түлік кеңесі (БҰҰ ДАК)Всемирный продовольственный совет ООН (ВПС ООН), 2013 жылы
80БҰҰ Еcipткi заттарын қиянат жасауға пайдалануға қарсы күрес қорыФонд ООН по борьбе со злоупотребле­нием наркотическими средствами (ЮНФДАК), 2013 жылы
81БҰҰ Еcipткі заттары жөніндегі комиссиясы (БҰҰ ЕЗК)Комиссия ООН по наркотическим средствам (КНС ООН), 2013 жылы
82БҰҰ Еуропалық экономикалық комиссиясы (БҰҰ ЕЭК)Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН), 2013 жылы
83БҰҰ Женевадағы бөлімшесі (БҰҰ ЖБ)Отделение ООН в Женеве, 2013 жылы
84БҰҰ Сауда және даму конференциясы (БҰҰ СДК)Конференция ООН по торговле и развитию, (ЮНКТАД), 2013 жылы
85БҰҰ Табиғи апаттар кезінде көмек көрсету жөніндегі бюросы (БҰҰ ТАККБ)/ (ЮНДРО)Бюро ООН по оказанию помощи в случае стихийных бедствий (ЮНДРО), 2013 жылы
86БҰҰ Тұрғын халық қорыФонд народонаселения ООН, 2013 жылы
87БҰҰ университетіУниверситет ООН, 2013 жылы
88БҰҰ Халықаралық сауда құқығы комиссиясы (БҰҰ ХСҚК)Комиссия ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ), 2013 жылы
89БҰҰ Халықаралық теңіз құқығы конференциясы(ББҰ ХТҚК)Конференция ООН по международному морскому праву, 2013 жылы
90БҰҰ Халықаралық қатынастарда күш қолданбау қағидатының тиімділігін күшейту жөніндегі арнайы комитетСпециальный комитет ООН по усилению эффективности принципа неприме­нения силы в международных отно­ш, 2013 жылы
91БҰҰ Экономикалық және әлеуметтік кеңесіЭкономический и социальный совет OOH (ЭКОСОС), 2013 жылы
92БҰҰ Ғарыш кеңістігі басқармасыУправление ООН по вопросам космического пространства (УВКП), 2013 жылы
93БҰҰ Қayiпciздік Кеңесi (БҰҰ ҚК)Совет Безопасности ООН (СБ ООН), 2013 жылы
94БҰҰ Қарусыздану конференциясы (БҰҰ ҚаруК)Конференция ООН по разоружению (КР ООН), 2013 жылы
95БҰҰ Қарусыздану мәселелері жөніндегі басқармасыУправление по вопросам разоружения ООН (УВРООН), 2013 жылы
96БҰҰ Қарусыздану проблемаларын зерттеу институты (ЮНИДИР)Институт ООН по исследованию проблем разоружения (ЮНИДИР), 2013 жылы
97БҰҰ Қоршаған орта жөніндегі бағдарламасы (БҰҰ ҚОБ)Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП), 2013 жылы
98БҰҰ Қорғаншылық жөніндегі кеңесі (БҰҰ ҚорК)Совет по опеке ООН, 2013 жылы
99БҰҰ Өнеркәсіптік даму ұйымы (БҰҰ ӨДҰ)Организация ООН по промышленному развитию, 2013 жылы
100бөлініс(статистика)разбивка, 2013 жылы