Бекітілген терминдер

Мемлекеттік терминология комиссиясының 1971-2017 жылдар
аралығында бекіткен терминдер мен атаулар

  • Барлық терминдер
Қазақша баламасы Орысша баламасы
11. Табыс ету; 2. Ұсыну; (іс жүргізу)Представить, 2010 жылы
2Іріткі салу(экон.қылмыс)Теория социальной дезорганизации, 2010 жылы
3Айғақ анықтама(экон.қылмыс)Справка объективка, 2010 жылы
4Айқындау (іс жүргізу)Выяснение, 2010 жылы
5Айқындық енгізу (іс жүргізу)Прояснение, 2010 жылы
6Анықтама, анықтау (іс жүргізу)Определение, 2010 жылы
7Анықтау, табу (іс жүргізу)Выявление, 2010 жылы
8Арыз беру (іс жүргізу)Подать заявление, 2010 жылы
9Арыз; (іс жүргізу)Заявление (құжат), 2010 жылы
10Атыс даярлығы (экон.қылмыс)Огневая подготовка, 2010 жылы
11Аудару (қаржы)Перечисление, 2010 жылы
12Аударым (қаржы.)Отчисление, 2010 жылы
13Ауыл шаруашылығы (ауыл шаруаш)Сельское хозяйство, 2010 жылы
14Ауыртпалық (экон.қылмыс)Обременение, 2010 жылы
15Ақшалай ризық (әскери іс)Денежное довольствие, 2010 жылы
16Бекіту (заң)Утверждение, 2010 жылы
17Бекемдеу (заң)Скрепление, 2010 жылы
18Белгілеу (іс жүргізу)Установление, 2010 жылы
19Дайындау (іс жүргізу)Подготовка, 2010 жылы
20Дараландырылған(экон.қылмыс)Персонифицированный, 2010 жылы
21Дәйектеу (заң)Парафирование, 2010 жылы
22Дәлдік енгізу (іс жүргізу)Уточнение, 2010 жылы
23Ереже (іс жүргізу)Положение, 2010 жылы
24Есебіне жазу (қаржы.)Начисление, 2010 жылы
25Есептеп шығару (қаржы)Вычисление, 2010 жылы
26Есептеу (қаржы.)Исчисление, 2010 жылы
27Жасау, жасап шығару (іс жүргізу)Изготовление, 2010 жылы
28Жауынгерлік (әскери іс)Воинский, 2010 жылы
29Жертөле(экон.қылмыс)Подвал, 2010 жылы
30Жоларалық(экон.қылмыс)Дистанции пути, 2010 жылы
31Жүгіну (заң.іс жүргізу)Обращение (іс-әрекет), 2010 жылы
32Жұмсалым (қаржыға қатысты) (эконом.қаржы)Назначения (по отделным бюджетным программам), 2010 жылы
33Заңдық күш (заң)Юридическая сила, 2010 жылы
34Кен орнын игеру (геология)Освоение месторождении, 2010 жылы
35Кен орнын әзірлеу (геология)Разработка месторождении, 2010 жылы
36Кешірім жасау туралы өтініш (іс жүргізуПрошение о помиловании, 2010 жылы
37Кәсіпорынның балансында (эконом)На балансе предприятия, 2010 жылы
38Межелеу (заң)Делимитация, 2010 жылы
39Мүдделердің теңгерімі (эконом.)Баланс интересов, 2010 жылы
40Мүлікті қамаққа алу (заң)Арест на имущество, 2010 жылы
41Мәлімдеме жасау (іс жүргізу)Делать заявление, 2010 жылы
42Нақтылау (іс жүргізу)Конкретизация, 2010 жылы
43Нысана, пән (филос.)Предмет, 2010 жылы
44Нұсқама (іс жүргізу)Предписание, 2010 жылы
45Нұсқаулық (іс жүргізу)Инструкция, 2010 жылы
46Пайымдау(экон.қылмыс)Умозрительное мышление, 2010 жылы
47Пропорционалды (эконом.)Пропорциональный, 2010 жылы
48Пропорция (эконом.)Пропорция, 2010 жылы
49Процесс, үдеріс (филос.)Процесс, 2010 жылы
50Процестік мерзім (заң)Процессуальные сроки, 2010 жылы
51Процестік құжат (заң)Процессуальный документ, 2010 жылы
52Процестік (заң)Процессуальный, 2010 жылы
53Процестік іс жүргізу (заң)Процессуальное производство, 2010 жылы
54Процестік жағдай (заң)Процессуальное положение, 2010 жылы
55Пысықтау (іс жүргізу)Проработка, 2010 жылы
56Ратификация (заң)Ратификация, 2010 жылы
57Ревизия, тексеру (қаржы)Ревизия, 2010 жылы
58Ревизиялық комиссия, тексеру комиссиясы (қаржы)Ревизионная комиссия, 2010 жылы
59Ревизор, тексеруші (қаржы)Ревизор, 2010 жылы
60Ризық (әскери іс)Довольствие, 2010 жылы
61Саралау(экон.қылмыс)Теория дифференциальной ассоциации, 2010 жылы
62Суағар (су шаруаш)Водосток, 2010 жылы
63Суағын (су шаруаш)Водоток, 2010 жылы
64Сыбайлас, қатысушы (заң.)Соучастник, 2010 жылы
65Сыбайласу, қатысу (заң.)Соучастие, 2010 жылы
66Тағаттылық (саясат)Толерантность, 2010 жылы
67Тексеріп қарау (заң.)Досмотр, 2010 жылы
68Телнұсқа (іс жүргізу)Дубликат, 2010 жылы
69Тең түпнұсқалық (іс жүргізу)Аутентичность, 2010 жылы
70Теңгерім, баланс (эконом.)Баланс, 2010 жылы
71Теңгерімді көзқарас (эконом.)Сбалансированный подход, 2010 жылы
72Теңтүпнұсқалы (іс жүргізу)Аутентичный, 2010 жылы
73Толықтыру (іс жүргізу)Доработка, 2010 жылы
74Трансферт (ауысу, араластыру)(экон.қылмыс)Трансферт, 2010 жылы
75Түпнұсқа (іс жүргізу)Оригинал, 2010 жылы
76Тұрғын халық (саясат)Народонаселение, 2010 жылы
77Тәптіштеу (іс жүргізу)Детализация, 2010 жылы
78Тәртіп, реттілік (іс жүргізу)Порядок, 2010 жылы
79Тәуліктік ризық (әскери іс)Суточние довольствие, 2010 жылы
80Төзімділік (саясат)Терпимость, 2010 жылы
81Төлнұсқа (іс жүргізу)Подлинник, 2010 жылы
82Шаруа (үй) қожалығы (ауыл шаруаш.)Крестьянское (домашнее) хозяйство, 2010 жылы
83Шаруашылық, қожалық (заң)Хозяйство, 2010 жылы
84Шегендеу (заң)Демаркация, 2010 жылы
85Шегерім (қаржы)Вычет, 2010 жылы
86Шекараны шегендеу ( заң)Демаркация границы, 2010 жылы
87Қабылдау туралы өтініш (іс жүргізу)Прошение об аудиенции, 2010 жылы
88Қайта қарау (заң)Пересмотр, 2010 жылы
89Қайтарылмайтын (банк ісі)Невозвратный, 2010 жылы
90Қайтарым (банк ісі)Отдача, 2010 жылы
91Қайтарымды (банк ісі)Возвратность, 2010 жылы
92Қайтарымсыз (банк ісі)Безвозвратность, 2010 жылы
93Қамалған (қамаудағы) адам (заң)Заключенный, 2010 жылы
94Қамау (заң)Заключение, 2010 жылы
95Қамақ (заң)Арест, 2010 жылы
96Қарап тексеру (заң.)Осмотр, 2010 жылы
97Қағида (іс жүргізу)Правила, 2010 жылы
98Қол қою (заң)Подписание, 2010 жылы
99Қолдаухат(экон.қылмыс)Ходатайство, 2010 жылы
100Қылмыс (заң)Преступление, 2010 жылы