Бекітілген терминдер

Мемлекеттік терминология комиссиясының 1971-2017 жылдар
аралығында бекіткен терминдер мен атаулар

  • Барлық терминдер
Қазақша баламасы Орысша баламасы
11.қанау (саяси) 2.пайдалану (тех.)эксплуатация (эксплуатационная мощность), 2009 жылы
2Ашықтық (саяси)прозрачность (саяси), 2009 жылы
3ақшалай жабдықталым (экон)денежное довольствие, 2009 жылы
4Барабар (мат. Философ.эконом.)Пропорциональный, 2009 жылы
5бәссауда (эконом.)аукцион, 2009 жылы
6далалық жабдықталым (әскери іс)полевое довольствие, 2009 жылы
7жасырым (әскери іс)секрет, 2009 жылы
8желбағар (география)флюгер, 2009 жылы
9мүліктік жабдықталым (әскери іс)вещевое довольствие, 2009 жылы
10пайыз (мат.эконом.)процент, 2009 жылы
11сайма-сай (филос.)Адекватный, 2009 жылы
12серпінді жобалар (экон)прорывные проекты, 2009 жылы
13сүмбі (сәулет)шпиль, 2009 жылы
14Тақылеттес (философ)идентичный, 2009 жылы
15түйіндеме (іс жүргізу)Резюме, 2009 жылы
16тұғыр (әскер)постамент, 2009 жылы
17төсбелгі (әскери іс)нагрудной знак, 2009 жылы
18қағидат (филос. саясат)принцип, 2009 жылы
19құпия (әскери іс)тайна, 2009 жылы
20үдеріс ( философ. саясат. эконом.)процесс, 2009 жылы
21әлемсипат (саясат)миропорядок, 2009 жылы
22әлемқалып (саясат)мироустройство, 2009 жылы