Бекітілген терминдер

Мемлекеттік терминология комиссиясының 1971-2017 жылдар
аралығында бекіткен терминдер мен атаулар

  • Барлық терминдер
Қазақша баламасы Орысша баламасы
1ілме(байланыс)Подвеска, 2007 жылы
2АА Аралық арнасыКИ Канальный интервал, 2007 жылы
3АГЖ Ақпараттық іздеу жүйесіИПС Информационно-поисковая система, 2007 жылы
4АЕИМ Аралықты-ендік-импульстік модуляцияИШИМ Интервально-широтно-импульсная модуляция, 2007 жылы
5АЖ Ақпараттық желіИС Информационая сеть, 2007 жылы
6АЖЖ Аса жоғары жиілікСВЧ Сверхвысокая частота, 2007 жылы
7АЖС Амплитудалы-жиіліктік сипаттамаАЧХ Амплитудно-частотная характеристика, 2007 жылы
8ажырау(байланыс)Разрыв, 2007 жылы
9АЖӘ Ашық жүйелердің әрекеттесуіВОС Взаимодействие открытых систем, 2007 жылы
10АЖӘБЭМ Ашық жүйелердің әрекеттесуінің базалы эталондық моделіБЭМБОС Базовая этолонная модель взаимодействия открытых систем, 2007 жылы
11АИМ Аралықты-импульстік модуляцияИИМ Интервально-импульсная модуляция, 2007 жылы
12айналма маршрут (байланыс)Обходной маршрут, 2007 жылы
13айырым (байланыс)Разность, 2007 жылы
14АОК Аймақтық оптикалық кәбілОКЗ ОК зоновой, 2007 жылы
15АОТ Анизотропты оптикалық талшықАОВ Анизотропное оптическое волокно, 2007 жылы
16АОҚ Ағытпалы оптикалық қосқышРОС Разъемный оптический соединитель, 2007 жылы
17апатты жағдай (байланыс)Аварийная ситуация, 2007 жылы
18апаттық жөндеу (байланыс)Аварийный ремонт, 2007 жылы
19аппараттық кәбіл (байланыс)Аппаратный кабель, 2007 жылы
20аралас жалғау (байланыс)Смешанное соединение, 2007 жылы
21аралық кросс(байланыс)Кросс промежуточный, 2007 жылы
22аралық муфта(байланыс)Промежуточная муфта, 2007 жылы
23аралық қосалқы станция(байланыс)Промежуточная подстанция, 2007 жылы
24арақабырға(байланыс)Перерегородка, 2007 жылы
25аспап шықпасы(байланыс)Вывод прибора, 2007 жылы
26АТЖ Аналогты тарату жүйесіАСП Аналоговая система передачи, 2007 жылы
27ауа өткізгіш(байланыс)Воздуховод, 2007 жылы
28ауыспалы кәбіл(байланыс)Кабель переходный, 2007 жылы
29АЦТ Аналогты-цифрлық түрлендіргішАЦП Аналого-цифровой преобразователь, 2007 жылы
30ашық қада(байланыс)Открытая стойка, 2007 жылы
31АЭК Алдын-ала электрондық күшейткішПЭУ Предварительный электронный усилитель, 2007 жылы
32ағын (байланыс)Поток, 2007 жылы
33ағытпа ашасы (байланыс)Вилка разъема, 2007 жылы
34ағытпаларды құрастыру (байланыс)Монтаж разъемов, 2007 жылы
35ағытпасыз қосылыс (байланыс)Соединение неразъемное, 2007 жылы
36ақпараттармен алмасу (байланыс)Обмен информацией, 2007 жылы
37АҮАС Аса үлкен аралық схемаСБИС Сверхбольшая интегральная схема, 2007 жылы
38бір модалы сәуле жолы(байланыс)Одномодовый световод, 2007 жылы
39бір модалы талшық(байланыс)Одномодовое волокно, 2007 жылы
40бірг(к)елкі шөгу(байланыс)Осадка равномерная, 2007 жылы
41біртекті кәбіл(байланыс)Кабель однородный, 2007 жылы
42бастапқы қорғаныш қаптамасы(байланыс)Первичное защитное покрытие, 2007 жылы
43БАТ Беттік акустикалық толқынПАВ Поверхностная акустическая волна, 2007 жылы
44бағытталатын мода (байланыс)Мода направляемая, 2007 жылы
45бағытталған бағдар(байланыс)Маршрутизация направленная, 2007 жылы
46БАҚ Бұқаралық ақпарат құралдарыСМИ Средства массовый информации, 2007 жылы
47бақылау кәбілі (байланыс)Контрольный кабель, 2007 жылы
48бақылау сынағы (байланыс)Контрольное испытание, 2007 жылы
49бақылаудағы шақыру(байланыс)Контролируемый вызов, 2007 жылы
50ББ Білім базасыБЗ База знаний, 2007 жылы
51белдеуі оқшауланған кәбіл(байланыс)Кабель с поясной изоляцией, 2007 жылы
52БИКМ Бейімделген импульстік-кодалық модуляцияАИКМ Адаптивная импульсно-кодовоя модуляция, 2007 жылы
53БК Беттік керілуПН Поверхностное натяжение, 2007 жылы
54БОТ Бірмодалы оптикалық талшықООВ Одномодовое оптическое волокно, 2007 жылы
55БС Басқару схемасыСУ Схема управления, 2007 жылы
56БТ Байланыс торабыЛС Линия связи, 2007 жылы
57БТМ Бағытталған тармақтаушы мультиплексорНОМ Направленный ответвитель-мультиплексор, 2007 жылы
58БТОЖ Байланыстың талшықты-оптикалық жүйесіВОСС Волоконно-оптическая система связи, 2007 жылы
59буда(байланыс)Пучок, 2007 жылы
60БФЭ Булы фазадан эпитакциялауЭПФ Эпитаксия из паровой фазы, 2007 жылы
61БҚАОК Байланыстың қалалық, аймақтық оптикалық кәбіліОЗКГ Оптический кабель городской, зоновой связи, 2007 жылы
62БҚӨ БейнеқайтаөндіргішВР Видеорегенератор, 2007 жылы
63бұранда (байланыс)Винт, 2007 жылы
64вакуумдық бекітпе (байланыс)Вакуумный затвор, 2007 жылы
65ВПӨ Вакуумдық-плазмалық өңдеуВПТ Вакуумно-плазменное травление, 2007 жылы
66геодезиялық жағдайлар(байланыс)Геодезические условия, 2007 жылы
67гидрооқшаулағыш(байланыс)Гидроизоляция, 2007 жылы
68ГФТ Гетерогенді фототранзисторФТГ Гетерогенный фототранзистор, 2007 жылы
69ГФТ ГетерофототранзисторГФТ Гетерофототранзистор, 2007 жылы
70ГФХТ Газды фазадан химиялық тұндыруХОГ Химическое осаждение из газовой фазы, 2007 жылы
71ДАЖ Деректердің ақырғы жабдығыООД Оконечное оборудование данных, 2007 жылы
72ДБ Деректер базасыБД База данных, 2007 жылы
73ДБ-лазер Лазер динамикалық біржиілікті лазерДО-лазер Динамически, 2007 жылы
74ДББЖ Деректер базасын басқару жүйесіСУБД Система управления базой данных, 2007 жылы
75ДЗТ Деректерді зерделік талдауИАД Анализ данных интелектуальный, 2007 жылы
76диэлектрлі кебістер (байланыс)Диэлектрические галоши, 2007 жылы
77диэлектрлі төсеніш (байланыс)Диэлектрический коврик, 2007 жылы
78ДК Дербес компьютерПК Персональный компьютер, 2007 жылы
79дәнекерлеп жалғау (байланыс)Соединение пайкой, 2007 жылы
80дәнекерлеу ақауы (байланыс)Дефект сварки, 2007 жылы
81ЕИМ Ендік-импульстік модуляцияШИМ Широтно- импульсная модуляция, 2007 жылы
82екі жақты байланыс(байланыс)Дуплексная связь, 2007 жылы
83ЕКШ Еріксіз комбинациялық шашырауВКР Вынужденное комбинационное рассеяние, 2007 жылы
84ескерту дабылы(байланыс)Предупреждающая сигнализация, 2007 жылы
85ЕСҚ Еске сақтау құрылғысыЗУ Запоминающее устройство, 2007 жылы
86ең кіші иілім радиусы(байланыс)Минимальный радиус изгиба, 2007 жылы
87жабдықты құрастыру(байланыс)Монтаж оборудования, 2007 жылы
88жалаңаш сым(байланыс)Голый провод, 2007 жылы
89жалпы пайдаланымдағыСеть телекоммуникаций общего пользования, 2007 жылы
90жермен қосу кедергісі(байланыс)Сопротивление заземления, 2007 жылы
91ЖЕТ Жергілікті есептеу торабыЛВС Локальная вычислительная сеть, 2007 жылы
92жиілік белдеулері(байланыс)Полоса частот, 2007 жылы
93ЖИМ Жиілікті-импульстік модуляцияЧИМ Частотно-импульсная модуляция, 2007 жылы
94жинақы магистраль (байланыс)Свернутая магистраль, 2007 жылы
95ЖК Жылулық кернеуТН Термическое напряжение, 2007 жылы
96ЖМ Жиілік модуляциясыЧМ Частотная модуляция, 2007 жылы
97ЖОК Магистралдық байланысқа айналған тораптық оптикалық кәбіл (құбырға төсеуге арналған магистралдықОКЛ ОК линейный для магистральной связи (магистральный ОК для прокладки в канализации), 2007 жылы
98ЖҚҚ Жылулық қабылдау құрылғысыТПУ Тепловое приемное устройство, 2007 жылы
99жұмыс кәбілі (байланыс)Кабель рабочий, 2007 жылы
100жұмыс сызбаларының байламы (байланыс)Привязки рабочих чертежей, 2007 жылы