Бекітілген терминдер

Мемлекеттік терминология комиссиясының 1971-2017 жылдар
аралығында бекіткен терминдер мен атаулар

  • Барлық терминдер
Қазақша баламасы Орысша баламасы
11. батық; 2. Батыру (техн)Вдавление, 2006 жылы
21. гипноз; 2. иландыру (сендіру) (мед)Внушение, 2006 жылы
31. заттегі, заттек; 2. заты, тіні (мед)Вещество, 2006 жылы
41. қимылдану (зат есім) (ақпараттық технология)анимация, 2006 жылы
51. қынап қабынбасы, 2.іншек қабынбасы (мед)Вгинит, 2006 жылы
61. қынап; 2. іншек(мед)Влагалище, 2006 жылы
7Amеrісаn Ехрrеss, АmЕх (электрондық коммерция)Amеrісаn Ехрrеss, АmЕх, 2006 жылы
8CEDEL (сыртқы экон. қызмет)CEDEL, 2006 жылы
9Dіnеrs СluЬ Іnternаtіonal(электрондық коммерция)Dіnеrs СluЬ Іnternаtіonal, 2006 жылы
10JСВ Іnternаtіonal(электрондық коммерция)JСВ Іnternаtіonal, 2006 жылы
11S-Х ережесі (қаржы бақылауы және аудит)Правило S-Х, 2006 жылы
12SSL (электрондық коммерция)SSL, 2006 жылы
13SТВ-саrd (электрондық коммерция)SТВ-саrd, 2006 жылы
14Unіоn Саrd(электрондық коммерция)Unіоn Саrd, 2006 жылы
15VISА Іnternаtіonal, VISА Іnternl(электрондық коммерция)VISА Іnternаtіonal, VISА Іnternl, 2006 жылы
16VISА САSН (электрондық коммерция)VISА САSН, 2006 жылы
17VISА СОРАС (сақталатын сомалы карта) (электрондық коммерция)VISА СОРАС, 2006 жылы
18Wеbmоnеу Тrаnsfer, WM(электрондық коммерция)Wеbmоnеу Тrаnsfer, WM, 2006 жылы
19«айқұлақ» таңбасы(ақпараттық технология)знак @, 2006 жылы
20«алтын межесі» (сыртқы экон.қызмет)Золотые точки», 2006 жылы
21«Алтын тәж» (электрондық коммерция)«Золотая корона», 2006 жылы
22«байлаулы» кредит (кредит)«Связанный» кредит, 2006 жылы
23«еуропалық валюта жыланы»(сыртқы экон.қызмет)«Европейская валютная змея», 2006 жылы
24«жасыл карта» (сақтандыру)«Зеленая карта», 2006 жылы
25«жұмсалған шығын-тиімділік» (қаржы бақылауы)«Затраты-эффективность», 2006 жылы
26«Клиент-банк» жүйесі (банк ісі)Система «Клиент-банк», 2006 жылы
27«көзге көрінбейтін» импорт (сыртқы экон.қызмет)«Невидимый» импорт, 2006 жылы
28«көзге көрінбейтін» экспорт (сыртқы экон.қызмет)«Невидимый» экспорт, 2006 жылы
29«овернайт» кредит, бір түндік кредит (кредит)Кредит «овернайт», 2006 жылы
30«ортақ рынок» (сыртқы экон.қызмет)«Общий рынок», 2006 жылы
31«прайм-рэйт» (банк ісі)«Прайм-рэйт», 2006 жылы
32«Прайм-рэйт» (сыртқы экон.қызмет)«Прайм-рэйт», 2006 жылы
33«сайберкойн» (электрондық коммерция)«Сайберкойн», 2006 жылы
34«сайберплат» (электрондық коммерция)«Сайберплат», 2006 жылы
35«Стенд-бай» кредит (кредит)Кредит «Стэнд-бай», 2006 жылы
36«стэнд-бай» (кредит)«Стэнд-бай», 2006 жылы
37«қайыру» түймешігі(ақпараттық технология)кнопка «свернуть», 2006 жылы
38«қапыл» ақша (сыртқы экон.қызмет)«Горячие» деньги, 2006 жылы
39іліктілік (хим)Валентность, 2006 жылы
40ілкі нобай(ақпараттық технология)бета-версия, 2006 жылы
41іріктеме бақылау(қаржы бақылауы)Выборочный контроль, 2006 жылы
42іріктеме нәтижелерін тарату (қаржы бақылауы және аудит)Экстраполяция результатов выборки, 2006 жылы
43іріктеме қатесі (қаржы бақылауы және аудит)Ошибка выборки, 2006 жылы
44іріленгі(хим)Каогулят, 2006 жылы
45ірілендіргі(хим)Коагулянт, 2006 жылы
46ірілендіргіш(хим)Каогулятор, 2006 жылы
47ірілену(хим)Каогуляция, 2006 жылы
48іріңді қабынба(мед)воспаление гнойное, 2006 жылы
49іріңдікті жару; іріңдік жарылуы(мед)вскрытие гнойника, 2006 жылы
50ісінгіштік(хим)Набухаемость, 2006 жылы
51ісіну(хим)Набухание, 2006 жылы
52іскерлік атақ-абырой, іскерлік бедел(кәсіптік бағалау)Деловая репутация, 2006 жылы
53іскерлік, атақ-абырой, іскерлік бедел(Бухг.есеп)Деловая репутация, 2006 жылы
54іш кебу, іш желдену (мед)вздутие живота, 2006 жылы
55ішек бүрі(мед)ворсинки кишечные, 2006 жылы
56ішекте сіңуі(мед)всасывание в кишечнике, 2006 жылы
57ішкі бақылау (қаржы бақылауы)Контроль внутренний, 2006 жылы
58ішкі бақылау жүйесі (қаржы бақылауы және аудит)Система внутреннего контроля, 2006 жылы
59ішкі мониторинг, ішкі ілеске талданым (қаржы бақылауы)Мониторинг внутренний, 2006 жылы
60ішкі шаруашылық бақылау (қаржы бақылауы)Внутрихозяйственный контроль, 2006 жылы
61ішкішаруашылық есеп(Бухг.есеп)Внутрихозяйственные расчеты, 2006 жылы
62ішперде бүрі(мед)ворсинки брюшинные, 2006 жылы
63Ішқұрылыстық (мед)Висцеральный, 2006 жылы
64а комиссия; б тапсырма ақы (банк ісі)Комиссия, 2006 жылы
65абандон (сақтандыру)Абандон, 2006 жылы
66АБЕКОР (Еуропаның қауымдастырылған банктері корпорациясы) (банк ісі)АВЕСОR, 2006 жылы
67абонент, жазылыскер, қызмет алушы тулға (банк ісі)Абонент, 2006 жылы
68авиациялық сақтандыру, әуе сақтандыруы(сақтандыру)Страхование авиационное, 2006 жылы
69автокөлік иелерінің азаматтық жауапкершілігін сақтандыру(сақтандыру)Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспорта, 2006 жылы
70автокөлікті сақтандыру(сақтандыру)Страхование автотранспортное, 2006 жылы
71авторландыру (электрондық коммерция)Авторизация, 2006 жылы
72автоөршу (хим)Автокатализ, 2006 жылы
73авуар (сыртқы экон.қызмет)Авуары, 2006 жылы
74агент-банк (банк ісі)Банк-агент, 2006 жылы
75адалдық (электрондық коммерция)Лоялти, 2006 жылы
76аддендум, толықтырма (сақтандыру)Аддендум, 2006 жылы
77аджастер (сақтандыру)Аджастер, 2006 жылы
78адибатты еселеуіш(хим)Коэффициент адибатический, 2006 жылы
79ажур, сәйкеспе (банк ісі)Ажур, 2006 жылы
80ажур, сәйкестелім (Бухг.есеп)Ажур, 2006 жылы
81азаматтардың кредиттік тұтыну кооперативтері (кредит)Кредитные потребительские кооперативы граждан, 2006 жылы
82азаматтық жауапкершілікті сақтандыру (сақтандыру)Страхование гражданской ответственности, 2006 жылы
83азатжол (ақпараттық технология)абзац, 2006 жылы
84азобірігу(хим)Азосочетание, 2006 жылы
85азобояғыштар(хим)Азокрасители, 2006 жылы
86азокірнелер(хим)Азозоли, 2006 жылы
87азот қышқылы(хим)Кислота азотная, 2006 жылы
88азотбайлау(хим)Азотфиксация, 2006 жылы
89азототықтоп(хим)Азооксигруппа, 2006 жылы
90азототыққосылыстар(хим)Азооксисоединения, 2006 жылы
91азотсутек қышқылы(хим)Кислота азотистоводородная, 2006 жылы
92азотты қышқыл(хим)Кислота азотистая, 2006 жылы
93азоқұраушылар(хим)Азосоставляющие, 2006 жылы
94АИТВ (адамның иммунитет тапшылығы вирусы) (мед)ВИЧ, 2006 жылы
95айданды(хим)Дистиллят, 2006 жылы
96айдау(хим)Дистилляция, 2006 жылы
97айдауыш(хим)Дистиллятор, 2006 жылы
98аймақ(хим)Зона, 2006 жылы
99айналым бойынша кредиттеу (кредит)Кредитование по обороту, 2006 жылы
100айналым тізімдемесі (Бухг.есеп)Оборотная ведомость, 2006 жылы