Бекітілген терминдер

Мемлекеттік терминология комиссиясының 1971-2017 жылдар
аралығында бекіткен терминдер мен атаулар

  • Барлық терминдер
Қазақша баламасы Орысша баламасы
1іріктемелі арна(байланыс)Селективный канал, 2004 жылы
2іріктемелі байланыс желісі(байланыс)Селекторная линия связи, 2004 жылы
3іріктемелі шақыру(байланыс)Селективный вызов, 2004 жылы
4іс жүзінде (іс жүргізу)Практически, 2004 жылы
5іске қосылатын объекті(байланыс)Объект пусковой, 2004 жылы
6істікшелі ағытпа (байланыс)Штеккерный разъем, 2004 жылы
7істікшелі қосылыс (байланыс)Штеккерное соединение, 2004 жылы
8істікшелі қосқыш (байланыс)Штеккерный соединитель, 2004 жылы
9абонентті ағыту(байланыс)Разъединение абонента, 2004 жылы
10абонентті шақыру (байланыс)Вызов абонента, 2004 жылы
11абоненттік байланыс(байланыс)Абонентская связь, 2004 жылы
12абоненттік берешек (байланыс)Абонентная задолженность, 2004 жылы
13абоненттік желі(байланыс)Абонентская сеть, 2004 жылы
14абоненттік пункт(байланыс)Абонентский пункт, 2004 жылы
15абоненттік телеграф(байланыс)Абонентский телеграф, 2004 жылы
16абоненттік төлем(байланыс)Абонентная плата, 2004 жылы
17абоненттік қондырғы(байланыс)Абонентская установка, 2004 жылы
18абоненттік қорап(байланыс)Абонентская коробка, 2004 жылы
19абоненттің жауабы(байланыс)Ответ абонента, 2004 жылы
20абоненттер қатынасын шектеу(байланыс)Ограничение доступа абонентов, 2004 жылы
21автомат телефон(байланыс)Телефон-автомат, 2004 жылы
22автоматтандырылған басқару жүйесі(байланыс)Автоматизированная система Управления, 2004 жылы
23Автоматтандырылған жобалау жүйесі (ақпарат)Система автоматизированного проектирования, 2004 жылы
24автоматтандырылған жобалау проектирования жүйесі (байланыс)Автоматизированная система, 2004 жылы
25автоматты ажыратқыш (байланыс)Автоматический выключатель, 2004 жылы
26автоматты жауапбергіш(байланыс)Автоматический ответчик, 2004 жылы
27автоматты радиотұтқыш(байланыс)Автоматический радиопеленгатор, 2004 жылы
28автоматты телефон желісі (байланыс)Автоматическая телефонная сеть, 2004 жылы
29автоматты телефон стансасы(байланыс)Автоматическая телефонная станция, 2004 жылы
30автоматтық іздестіру(байланыс)Автоматический поиск, 2004 жылы
31автоматтық бақылау жүйесі(байланыс)Автоматическая система контроля, 2004 жылы
32автоматтық ыңғайластыру(байланыс)Автоматическая подстройка, 2004 жылы
33автоматы нөмір анықтағыш(байланыс)Автоматический определитель номера, 2004 жылы
34автоқұрсау сигналы(байланыс)Сигнал автоблокировки, 2004 жылы
35ажыратқы кілт(байланыс)Размыкающий ключ, 2004 жылы
36айылбас (техн.)Бляшка, 2004 жылы
37алыс байланыс (байланыс)Дальняя связь, 2004 жылы
38алыс байланыс арнасы (байланыс)Канал дальней связи, 2004 жылы
39алыс байланыс жолы (байланыс)Линия дальней связи, 2004 жылы
40алыс байланыс кәбілі (байланыс)Кабель дальней связи, 2004 жылы
41алыс байланыс тізбегі (байланыс)Цепь дальней связи, 2004 жылы
42арна (байланыс)Канал, 2004 жылы
43арнаулы (әскер)Специальный, 2004 жылы
44ауани (ақпарат)Виртуальный, 2004 жылы
45Ауани жады (ақпарат)Виртуальная память, 2004 жылы
46ауыл байланысы(байланыс)Сельская связь, 2004 жылы
47ағыстарды үйлестіру(байланыс)Организация потоков, 2004 жылы
48ағысқосу(байланыс)Поток, 2004 жылы
49ағытпа(байланыс)Разъем, 2004 жылы
50ағыту(байланыс)Разъединение, 2004 жылы
51ағытқы(байланыс)Разъединитель, 2004 жылы
52ақау іздегіш (байланыс)Искатель повреждений, 2004 жылы
53ақаудың табылуы(байланыс)Обнаружение неисправности, 2004 жылы
54ақаулардың пайда болуы(байланыс)Образование дефектов, 2004 жылы
55ақаулықты іздеу уақыты(байланыс)Время поиска неисправности, 2004 жылы
56Ақпараттану (ақпарат)Информатика, 2004 жылы
57бірінші желі(байланыс)Первичная сеть, 2004 жылы
58бірдейлендіру коды (байланыс)Код идентификации, 2004 жылы
59біржолғы талон(байланыс)Разовый талон, 2004 жылы
60Бірүлгі ( іс жүргізу)Типовая, 2004 жылы
61Бірүлгілеу (ақпарат)Типизация, 2004 жылы
62байланы қашықтығы (байланыс)Дальность связи, 2004 жылы
63байланыс арналарының мультиплексоры(байланыс)Мультиплексор каналов связи, 2004 жылы
64байланыс арнасының сыйымдылығы(байланыс)Емкость канала связи, 2004 жылы
65байланыс буыны(байланыс)Звено связи, 2004 жылы
66байланыс бөлімшесі(байланыс)Отделение связи, 2004 жылы
67байланыс дәрежесі(байланыс)Степень связи, 2004 жылы
68байланыс желісі(байланыс)Линия связи, 2004 жылы
69байланыс желісінің тармағы(байланыс)Ветвь сети связи, 2004 жылы
70байланыс жиілігі (байланыс)Частота связи, 2004 жылы
71байланыс жүйесі(байланыс)Система связи, 2004 жылы
72байланыс нобайы (байланыс)Контур связи, 2004 жылы
73байланыс операторы (байланыс)Оператор связи, 2004 жылы
74байланыс орамы(байланыс)Виток связи, 2004 жылы
75байланыс орнату (байланыс)Устанавление связи, 2004 жылы
76байланыс сапасы(байланыс)Качество связи, 2004 жылы
77байланыс сенімділігі(байланыс)Надежность связи, 2004 жылы
78байланыс телефоны (байланыс)Контактный телефон, 2004 жылы
79байланыс торабы (байланыс)Узел связи, 2004 жылы
80байланыс хаттамасы (байланыс)Протокол связи, 2004 жылы
81байланыс құралы (байланыс)Средство связи, 2004 жылы
82байланысты жабу (байланыс)Закрытие связи, 2004 жылы
83байланысты заряд(байланыс)Связанный заряд, 2004 жылы
84байланысты нобай(байланыс)Связанные контуры, 2004 жылы
85байланыстыратын процессор(байланыс)Связной процессор, 2004 жылы
86байланыстың бұзылуы(байланыс)Нарушение связи, 2004 жылы
87байланыстың бөлектелген желілері (байланыс)Выделенные сети связи, 2004 жылы
88баржы (су шаруаш.)Баржа, 2004 жылы
89бастиек (байланыс)Головка, 2004 жылы
90басқарушы кешенді қайта комплексақосу(байланыс)Перезапуск управляющего, 2004 жылы
91Бағам, бағыт (эконом)Курс, 2004 жылы
92Бағдар (ақпарат)Ориентир, ориентация, 2004 жылы
93Бағдарламалағыш (ақпарат)Программатор, 2004 жылы
94Бағдарламашы (ақпарат)Программист, 2004 жылы
95бағдарлы трафик(байланыс)Маршрутный трафик, 2004 жылы
96Бағдарғы (ақпарат)Маршрут, 2004 жылы
97Бағдарғылау (ақпарат)Маршрутизация, 2004 жылы
98Бағдарғылауыш (ақпарат)Маршрутизатор, 2004 жылы
99Бағыт (ақпарат)Направление, 2004 жылы
100бақана (құрылыс)Бакен, 2004 жылы