Бекітілген терминдер

Мемлекеттік терминология комиссиясының 1971-2017 жылдар
аралығында бекіткен терминдер мен атаулар

  • Барлық терминдер
Қазақша баламасы Орысша баламасы
1ілгерінді дауыссыз (лингв.)продвинутый согласный(лингв.), 2003 жылы
2автор бейнесі (әдеб) (лингв.)образ автора, 2003 жылы
3автор ойы(әдеб) (лингв.)замысел автора, 2003 жылы
4автор сөзі(әдеб) (лингв.)авторская речь, 2003 жылы
5авторлық аударма (әдеб.)авторизованный перевод, 2003 жылы
6авторлық баяндау (әдеб.)авторское повествование, 2003 жылы
7авторлық дана(әдеб.)авторский экземпляр, 2003 жылы
8авторлық мәтін(әдеб.)авторский текст, 2003 жылы
9авторлық түпнұсқа (әдеб.)авторский оригинал, 2003 жылы
10авторлық түсініктеме (әдеб.)авторский комментарий, 2003 жылы
11авторлық қаламақы (әдеб.)авторский гонорар, 2003 жылы
12авторлық қолжазба(әдеб.)авторская рукопись, 2003 жылы
13авторлық қолтаңба(әдеб.)авторский автограф, 2003 жылы
14автостанция (көлік)Автобекет, 2003 жылы
15автоэпиграмма(әдеб.)автоэпиграмма, 2003 жылы
16азаматтық лирика(әдеб.)гражданская лирика, 2003 жылы
17айтыс (әдеб.)айтыс, 2003 жылы
18айтысу(әдеб.)поэтическое состязание, 2003 жылы
19айырым белгі (әскери іс)Знак различия, 2003 жылы
20академиялық басылым(әдеб.)академическое издание, 2003 жылы
21акдемиялық стиль(әдеб.)академический стиль, 2003 жылы
22александрия өлеңі(әдеб.)александрийский стих, 2003 жылы
23алтыбуынды өлең(әдеб.)шестислоговый стих, 2003 жылы
24альтернативные выборы (саясат.)Баламалы сайлау, 2003 жылы
25альтернативный (саясат.)Баламалы, 2003 жылы
26араб әліпбиі (лингв.)арабский алфавит, 2003 жылы
27араб әдебиеті (әдеб.)арабская литература, 2003 жылы
28арабтану (әдеб.)арабистика, 2003 жылы
29аралас (лингв.)смешанный (лингв.), 2003 жылы
30аралас дауысты (лингв.)смешанный гласный(лингв.), 2003 жылы
31аралас дауысты дыбыс (лингв.)смешанный гласный звук (лингв.), 2003 жылы
32аралас дыбыс (лингв.)смешанный звук (лингв.), 2003 жылы
33аралас тіл (лингв.)смешанный язык (лингв.), 2003 жылы
34аралас тәсіл (лингв.)смешанный способ (лингв.), 2003 жылы
35аралас ұйқас (әдеб.)витая рифма, смежная рифма, 2003 жылы
36аралық сот (заң.)Третейский суд, 2003 жылы
37арнау өлең (әдеб.)песня-посвещение, 2003 жылы
38арнау(әдеб.)посвящение, 2003 жылы
39ассоннанс (әдеб.)ассонанс, 2003 жылы
40астарлы сөз (әдеб.)подтекст, 2003 жылы
41аударма (әдеб.)перевод, 2003 жылы
42аударма теориясы (әдеб.)теория перевода, 2003 жылы
43ауыз жолды (лингв.)ртовый (лингв.), 2003 жылы
44ауыз жолды дауыссыз (лингв.)ртовый согласный (лингв.), 2003 жылы
45ауыз жолды дауыссыз дыбыс (лингв.)ртовый согласный звук(лингв.), 2003 жылы
46ауыз жолды дыбыс (лингв.)ртовый звук (лингв.), 2003 жылы
47ауыз әдебиеті (әдеб.)устная литература, 2003 жылы
48ауыспалы мағына(лингв.)переменное значение, 2003 жылы
49ашық (лингв.)открытый (лингв.), 2003 жылы
50ашық буын (лингв.)открытый слог (лингв.), 2003 жылы
51ашық дауысты (лингв.)открытый гласный (лингв.), 2003 жылы
52ашық дауысты дыбыс (лингв.)открытый гласный звук (лингв.), 2003 жылы
53ашық дыбыс (лингв.)открытый звук(лингв.), 2003 жылы
54ашық жалаң дауысты (лингв.)открытый монофтонг (лингв.), 2003 жылы
55ағартушылық реализм (әдеб.)просветительский реализм, 2003 жылы
56ақша бірлігі (эконом//қаржы.)Денежная единица, 2003 жылы
57ақша белгісі (эконом//қаржы.)Денежный знак, 2003 жылы
58ақша капиталы (эконом//қаржы.)Денежный капитал, 2003 жылы
59ақша рыногы (эконом//қаржы.)Денежный рынок, 2003 жылы
60ақша сомасы (қаржы.)Денежная сумма, 2003 жылы
61ақшалай жарна (қаржы)Денежный взнос, 2003 жылы
62ақшалай міндеттеме (қаржы.)Денежное обязетельство, 2003 жылы
63ақшалай қаражат (эконом//қаржы.)Денежное средство, 2003 жылы
64ақшалай үлес (қаржы.)Денежное довольствие, 2003 жылы
65ақшалай өндіріп алу (эконом//заң.)Денежное взыскание, 2003 жылы
66ақшалай өтем (эконом//қаржы.)Денежная компенсация, 2003 жылы
67ақын (әдеб.)акын, поэт, 2003 жылы
68ақындық өлең (әдеб.)поэтический стих, 2003 жылы
69бірегей дауыссыз (лингв.)уникальный согласный(лингв.), 2003 жылы
70бірегей дауыссыз дыбыс (лингв.)уникальный согласный звук(лингв.), 2003 жылы
71бірегей дауысты (лингв.)уникальный гласный(лингв.), 2003 жылы
72бірегей дауысты дыбыс (лингв.)уникальный гласный звук(лингв.), 2003 жылы
73бірегей дыбыс (лингв.)уникальный звук(лингв.), 2003 жылы
74бірлік (лингв.)единица(лингв.), 2003 жылы
75бірыңғай ұйқас.(әдеб)однородная рифма, 2003 жылы
76бітеу буын (лингв.)закрытый слог(лингв.), 2003 жылы
77байланысу типтері (әдеб.)типы связи, 2003 жылы
78байырғы (төл) сөз (лингв.)исконное слово(лингв.), 2003 жылы
79байырғы сөз (әдеб.)исконное слово, 2003 жылы
80бала тілі (лингв.)детская речь (лингв.), 2003 жылы
81балалар фольклоры (әдеб.)детский фольклор, 2003 жылы
82балалар әдебиеті (әдеб.)детская литература, 2003 жылы
83баллада (әдеб.)баллада, 2003 жылы
84баллада шумағы (әдеб.)балладная строфа, 2003 жылы
85барабар мағына (әдеб.)адекватное значение, 2003 жылы
86бард (әдеб.)бард, 2003 жылы
87бармақ (әдеб.)бармак, 2003 жылы
88бас басқарма (эконом.)Главное управление, 2003 жылы
89бас келісім (эконом.)Генеральное соглашение, 2003 жылы
90бас медігер (эконом.)Генеральный подрядчик, 2003 жылы
91бас әріп (лингв.)заглавная буква (лингв.), 2003 жылы
92баспа әріп (лингв.)печатная буква(лингв.), 2003 жылы
93бата (әдеб.)благословление, 2003 жылы
94бата сөз (әдеб.)слово блогословения, 2003 жылы
95батырлық ертегілер (әдеб.)героические сказки, 2003 жылы
96батырлық эпос (әдеб.)героический эпос, 2003 жылы
97батырлық өлеңдер (әдеб.)героические стихи, 2003 жылы
98бахшы (әдеб.)бахши, 2003 жылы
99баяндама (әдеб.)доклад, 2003 жылы
100баяндамашы (әдеб.)докладчик, 2003 жылы