Бекітілген терминдер

Мемлекеттік терминология комиссиясының 1971-2017 жылдар
аралығында бекіткен терминдер мен атаулар

  • Барлық терминдер
Қазақша баламасы Орысша баламасы
1абсолюттік негіздер (заң.)Абсолютные основание, 2002 жылы
2аванс төлемдер (экон.)Авансовые платежи, 2002 жылы
3автобекет (көлік)автостанция, 2002 жылы
4авторлық туынды (заң.)Авторское произведение, 2002 жылы
5авторлық шарт (заң.)Авторский договор, 2002 жылы
6авторлық қадағалау (заң.)Авторский надзор, 2002 жылы
7авторлық құқық (заң.)Авторское право, 2002 жылы
8автотұрақ (көлік)Автостоянка, 2002 жылы
9аймақ (география)зона, 2002 жылы
10акт кітаптары (іс жүргізу)Актовые книги, 2002 жылы
11атаулы көмек (әлеумет.)Адресная помощь, 2002 жылы
12атаулы әлеуметтік көмек (әлеум.)Адресная социальная помощь, 2002 жылы
13аумақ (географ)территория, 2002 жылы
14бірауыздан (саясаттану)единогласно, 2002 жылы
15бірауыздылық (саясаттану)единогласие, 2002 жылы
16байрақ (әскери іс)штандарт, 2002 жылы
17баламалы (саясаттану)альтернативный, 2002 жылы
18баламалы сайлау (саясаттану)альтернативные выборы, 2002 жылы
19банк депозиті (банк ісі)Банковский депозит, 2002 жылы
20банк лизингі (банк ісі)Банковский лизинг, 2002 жылы
21банк пайызы (банк ісі)Банковский процент, 2002 жылы
22банк салымы (банк ісі)Банковский вклад, 2002 жылы
23банк сертификаты (банк ісі)Банковский сертификат, 2002 жылы
24банк шоты (банк ісі)Банковский счет, 2002 жылы
25банкроттық (банк ісі)Банкротство, 2002 жылы
26банктік төлемдер (банк ісі)Банковкие платежи, 2002 жылы
27баспа -бас операция (банк ісі)Бартерные операции, 2002 жылы
28баянат (іс жүргізу)рапорт, 2002 жылы
29баянжазба (іс жүргізу)докладная (записка), 2002 жылы
30бейнесалон (эконом.)Видеосалон, 2002 жылы
31бейнефильм (өнер)Видеофильм, 2002 жылы
32бейқарекет (саясаттану)бездеятельность, 2002 жылы
33болжам (эконом.)прогноз, 2002 жылы
34бұлжымас (заң.)непреложный, 2002 жылы
35делдал банк (банк ісі)Банк-посредник, 2002 жылы
36дипломат (саясаттану)дипломат, 2002 жылы
37дипломатиялық паспорт (заң.)дипломатический паспорт, 2002 жылы
38дипломатиялық қарым-қатынастар (саясаттану)дипломатические сношение, 2002 жылы
39дипломатиялық қатынастар (саясаттану)дипломатические, 2002 жылы
40дәйексіздік (заң.)непоследовательность, 2002 жылы
41дәргей (эконом.)прерогатива, 2002 жылы
42екінші деңгейдегі банктер (банк ісі )Банки второго уровня, 2002 жылы
43еншілес кәсіпорын (эконом.)Венчурные (дочерние) предприятия, 2002 жылы
44еркін экономикалық аймақ (эконом.)свободная экономичная зона, 2002 жылы
45жазба (іс жүргізу)записка, 2002 жылы
46жалау (әскери іс)знамя, 2002 жылы
47жахандану (эконом//саясаттану)глобализация, 2002 жылы
48жинақтау (эконом.)Аккумулировать, 2002 жылы
49жорамал (заң.)преполодение, 2002 жылы
50заттай дәлелдемелер (заң.)Вещественные доказательства, 2002 жылы
51заттық құқық (заң.)Вещное право, 2002 жылы
52иесіздік (эконом.)Безхозяйственность, 2002 жылы
53кедейлік (әлеумет)Бедность, 2002 жылы
54кежеуіл (заң.)телохранитель, 2002 жылы
55келісілген (заң.)согласованный, 2002 жылы
56келісілу (заң.)согласование, 2002 жылы
57келісім (заң.)соглашение, 2002 жылы
58келісу (іс жүргізу)согласие, 2002 жылы
59кенеусіз кен (эконом)Бедные руды, 2002 жылы
60кепіл (банк ісі)залог, 2002 жылы
61кепіл түрлері (банк ісі)Виды залога, 2002 жылы
62кепіл ұстаушы банк (банк ісі. қаржы)Банк-залогодержатель, 2002 жылы
63көзек (техн.)глазок, 2002 жылы
64мүлік түрлері (заң. банк ісі)Виды имущества, 2002 жылы
65мүліктік құқық (заң.)Имущественное право, 2002 жылы
66мүлтіксіз (заң.)неукослительный, 2002 жылы
67ресми өкіл (заң.)представитель официальный, 2002 жылы
68салыстыру актісі (іс жүргізу және мұрағат)Акт сверки, 2002 жылы
69сынтас (әскери іс)мемориальная доска, 2002 жылы
70сәйкесетін (заң.)соответствующий, 2002 жылы
71сәйкессіздік (заң.)несоответствие, 2002 жылы
72сәйкестік (іс жүргізу.)соответствие, 2002 жылы
73тізімдеме актісі (іс жүргізу)Акт описи, 2002 жылы
74Тіркелім (іс жүргізу)Прописка, 2002 жылы
75тиісінше (іс жүргізу)соответственно, 2002 жылы
76ту (әскери іс)флаг, 2002 жылы
77тумысында (іс жүргізу)урожденная, 2002 жылы
78уәкілетті (заң.)уполномоченный, 2002 жылы
79уәкілетті өкіл (заң.)представитель уполномочный, 2002 жылы
80уәкілеттік беру (заң.)уполномочивать, 2002 жылы
81шағым (заңіс жүргізу)жалоба, 2002 жылы
82шегерім (эконом.қаржы)вычет, 2002 жылы
83қайраткер (саясаттану)деятель, 2002 жылы
84қардарлық (қаржы)заклад, 2002 жылы
85қаржылық барлау (эконом. қаржы.)Финансовая разведка, 2002 жылы
86қарымжы (қаржы)задаток, 2002 жылы
87қызметтік жазба (іс жүргізу)служебная записка, 2002 жылы
88құжат айналымы (іс жүргізу)документоборот, 2002 жылы
89құжаттамалық қамтамасыз ету (іс жүргізу)документационное обеспечение, 2002 жылы
90әкімшілік (заң.)Административный, 2002 жылы
91әкімшілік іс жүргізу (заң.)Административное производство, 2002 жылы
92әкімшілік аумақтық бірлік (заң.)Административно-территориальная единица, 2002 жылы
93әкімшілік аумақтық құрылыс (заң)Администратино-территориальное устройство, 2002 жылы
94әкімшілік бағыныс (заң.)Административное подчинение, 2002 жылы
95әкімшілік шығыстар (эконом.)Административные расходы, 2002 жылы
96әкімшілік қадағалау (заң.)Административный надзор, 2002 жылы
97әкімшілік құқық бұзушылық (заң.)Административное правонарушение, 2002 жылы
98өзара алмасымдылық (эконом.)Взаимозаменяемость, 2002 жылы
99өкіл (заң.)представитель, 2002 жылы
100өкілдік (заң.)представительство, 2002 жылы