Бекітілген терминдер

Мемлекеттік терминология комиссиясының 1971-2017 жылдар
аралығында бекіткен терминдер мен атаулар

  • Барлық терминдер
Қазақша баламасы Орысша баламасы
11.нүкте; 2.тармақ (мем. сатып алу)Пункт, 1999 жылы
21.сын-пікір, 2.кері қайтарып алу (мем. сатып алу)Отзыв, 1999 жылы
31.шақыру қағазы, 2.күн тәртібі (мем. сатып алу)Повестка, 1999 жылы
4«Дабыл» бойынша өрт сөндіруге аттану (өртке қарсы қызм.)Выезд на пожар по сигналу «Тревога», 1999 жылы
5Іздеу (талап қою, іздену, қуыну) (мем. сатып алу)Иск, 1999 жылы
6Ілгек бақан (өртке қарсы қызм.)Багор, 1999 жылы
7Ілеспе қызмет (мем. сатып алу)Сопутствующие услуги, 1999 жылы
8Іске қосу (мем. сатып алу)Ввод в действие, 1999 жылы
9Автоматты өрт сөндіру жабдықтары (өртке қарсы қызм.)Оборудования автоматического пожаротушения, 1999 жылы
10Автомеханикалық саты(өртке қарсы қызм.)Автомеханическая лестница, 1999 жылы
11Автосорғы (өртке қарсы қызм.)Автонасос, 1999 жылы
12Адал бәсекелестік (мем. сатып алу)Добросовестная конкуренция, 1999 жылы
13Адамдар опат болған өрт (өртке қарсы қызм.)Пожар с гибелью людей, 1999 жылы
14Айналмалы қаражат (мем. сатып алу)Оборотное средства, 1999 жылы
15Айналым (мем. сатып алу)Оборот, 1999 жылы
16Айрықша (мем. сатып алу)Особый, 1999 жылы
17Айрықша құзырет (мем. сатып алу)Прерогатива, 1999 жылы
18Алау (өртке қарсы қызм.)Факел, 1999 жылы
19Алып тасталған (мем. сатып алу)Исключен, 1999 жылы
20Анықтау жүйесі (өртке қарсы қызм.)Система обнаружения, 1999 жылы
21Апаттан құтқару жұмысы(өртке қарсы қызм.)Аварийно-спасательная работа, 1999 жылы
22Апаттық жағдай (өртке қарсы қызм.)Аварийная обстановка, 1999 жылы
23Арнаулы сипаты (мем. сатып алу)Специализированный, 1999 жылы
24Артықшылық (мем. сатып алу)Привилегия, 1999 жылы
25Аса күрделі (мем. сатып алу)Высокосложный, 1999 жылы
26Атау (мем. сатып алу)Наименование, 1999 жылы
27Ауа-көбікті оқпан (өрт қарсы қызм)Ствол воздушно-пенный, 1999 жылы
28Ауа-механикалық көбік (өртке қарсы қызм.)Воздушно-механическая пена, 1999 жылы
29Ауысым (мем. сатып алу)Смена, 1999 жылы
30Ауытқушылық, ауытқу (мем. сатып алу)Отклонение, 1999 жылы
31Ашық конкурс (мем. сатып алу)Открытый конкурс, 1999 жылы
32Ақтық мерзім, түпкілікті мерзім (мем. сатып алу)Окончательный срок, 1999 жылы
33Ақша қаражаттарының кепілі (мем. сатып алу)Залог денежных средств, 1999 жылы
34Біліктілік (мем. сатып алу)Квалификация, 1999 жылы
35Бір көзден (мем. сатып алу)Из одного источника, 1999 жылы
36Бірегей (мем. сатып алу)Уникальный, 1999 жылы
37Біртектес (мем. сатып алу)Однородный, 1999 жылы
38Баж салығынсыз әкелім (бажсыз әкелім) (мем. сатып алу)Беспошлинный ввоз, 1999 жылы
39Базистік баға (мем. сатып алу)Базисная цена, 1999 жылы
40Байланыс қызметінің автомобиліАвтомобиль службы связи, 1999 жылы
41Байқаушы (мем. сатып алу)Наблюдатель, 1999 жылы
42Балама конкурстық өтінімдер (мем. сатып алу)Альтернативные конкрусные заявки, 1999 жылы
43Балама сипаттамалар (мем. сатып алу)Альтернативные характеристики, 1999 жылы
44Банк кепілдігі (мем. сатып алу)Банковская гарантия, 1999 жылы
45Бастапқы (баға) (мем. сатып алу)Стартовая (цена), 1999 жылы
46Бастапқы өрт сөндіру құралдары (өртке қарсы қызм.)Средства первичного пожаротушения, 1999 жылы
47Баға шегермесі (мем. сатып алу)Ценовые скидки, скидки с цены, 1999 жылы
48Баға ұсыныстары (мем. сатып алу)Ценовые предположения, 1999 жылы
49Бедел (мем. сатып алу)Репутация, 1999 жылы
50Бейбіт жол (мем. сатып алу)Мирный путь, 1999 жылы
51Бейтараптылық (мем. сатып алу)Нейтралитет, 1999 жылы
52Болжам (мем. сатып алу)Предположение, 1999 жылы
53Болмашы (мем. сатып алу)Незначительный, 1999 жылы
54Бықси жану (өртке қарсы қызм.)Горение затяжное, 1999 жылы
55Бүлінуден болған шығындар (өртке қарсы қызм.)Убытки от повреждений, 1999 жылы
56Бұл ретте (мем. сатып алу)При этом, 1999 жылы
57Бөлшек сауда бағасы (мем. сатып алу)Розничные цены, 1999 жылы
58Вакуум-сорғы (өртке қарсы қызм.)Вакуум-насос, 1999 жылы
59Валюталық бағам(мем. сатып алу)Валютный курс, 1999 жылы
60Валюталық келісім (мем. сатып алу)Валютная сделка, 1999 жылы
61Валюталық қаражат (мем. сатып алу)Валютные средства, 1999 жылы
62Газ шапшытатын вакуум-кран (өртке қарсы қызм.)Вакуум-кран газоструйный, 1999 жылы
63Газ-түтіннен қорғау қызметінің өрт (өртке қарсы қызм.)сөндірушісіПожарный газодымозащитной службы, 1999 жылы
64Газ-түтіннен қорғау қызметі (өртке қарсы қызм.)Газодымозащитная служба, 1999 жылы
65Газ-түтіннен қорғау қызметінің автомобилі (өртке қарсы қызм.)Автомобиль газодымо-защитный службы, 1999 жылы
66Газбен өрт сөндірудің автоматтық жүйесі(өртке қарсы қызм.)Автоматическая система газового пожаротушение, 1999 жылы
67Дау, талас (мем. сатып алу)Спор, 1999 жылы
68Дауларды шешу (мем. сатып алу)Разрешение споров, 1999 жылы
69Делдал (мем. сатып алу)Посредник, 1999 жылы
70Деңгей (мем. сатып алу)Уровень, 1999 жылы
71Дренчевтік өр сөндірудің автоматтық жүйесі (өртке қарсы қызм.)Автоматическая система дренчевного пожаротушение, 1999 жылы
72Дыбыс-бейне жазбасы (радиотехника және байланыс)Аудиовизуальная запись, 1999 жылы
73Дыбыс-бейне техникасы (радиотехника және байланыс)Аудиовизуальная техника, 1999 жылы
74Дыбыс-бейне хабары (радиотехника және байланыс)Аудиовизуальное сообщение, 1999 жылы
75Дүрбелең (өртке қарсы қызм.)Паника, 1999 жылы
76Екі қанаттан өрт сөндіру (өртке қарсы қызм.)Тушения пожара с флангов, 1999 жылы
77Ерікті өрт сөндірушілер жасағы (өртке қарсы қызм.)Добровольная пожарная дружина, 1999 жылы
78Еселенген (мем. сатып алу)Многократный, 1999 жылы
79Есеп (мем. сатып алу)Учет, 1999 жылы
80Есеп айырысу (мем. сатып алу)Расчет, 1999 жылы
81Есептің тәртібі (мем. сатып алу)Порядок отчета, 1999 жылы
82Есепшот (мем. сатып алу)Счет, 1999 жылы
83Ескертпе, ескерту (мем.сатып алу)Примечание, 1999 жылы
84Жіберу, қатыстыру (мем. сатып алу) (мем. сатып алу)Допускать, 1999 жылы
85Жабық конкурс (мем. сатып алу)Закрытый конкурс, 1999 жылы
86Жайластыру (мем. сатып алу)Обустройство, 1999 жылы
87Жалгерлік ақы (мем. сатып алу)Арендная плата, 1999 жылы
88Жану аумағы (өртке қарсы қызм.)Площадь горения, 1999 жылы
89Жану қарқыны (өртке қарсы қызм.)Интенсивность горения, 1999 жылы
90Жанып кету (өртке қарсы қызм.)Выгорать, 1999 жылы
91Жариялылық (мем. сатып алу) (мем. сатып алу)Гласность, 1999 жылы
92Жарна (мем. сатып алу)Взнос, 1999 жылы
93Жарық бергіш автомобиль (өртке қарсы қызм.)Автомобиль освещения, 1999 жылы
94Жас өрт сөндірушілер жасағы (өртке қарсы қызм.)Дружина юных пожарных, 1999 жылы
95Жауынгерлік қабілеттік (өртке қарсы қызм.)Боеспособность, 1999 жылы
96Жауынгерлік әзірлік (өртке қарсы қызм.)Боеготовность, 1999 жылы
97Жағдай, шарт (мем. сатып алу)Условие, 1999 жылы
98Жергілікті (мем. сатып алу)Местный, 1999 жылы
99Жетілдіру (мем. сатып алу)Совершенствование, 1999 жылы
100Жеткізілім (мем. сатып алу)Поставка, 1999 жылы