Бекітілген терминдер

Мемлекеттік терминология комиссиясының 1971-2017 жылдар
аралығында бекіткен терминдер мен атаулар

  • Барлық терминдер
Қазақша баламасы Орысша баламасы
1Ізжазба (мед.)Энграмма, 1995 жылы
2Ілгерілемелі қозғалыс(жалпы тех.)Движение поступательное, 1995 жылы
3Ілгерілемелі-айналмалы қозғалыс (жалпы тех.)Движение поступательно-вращательное, 1995 жылы
4Індет (мед.)Эпидемия, 1995 жылы
5Іріңдеткіш (мед.)Гноеродный, 1995 жылы
6Іріңқалта (мед.)Гнойник, 1995 жылы
7Іш шемені (мед.)Асцит, 1995 жылы
8Ішкі үйкеліс (физ.)Внутреннее трение, 1995 жылы
9Ішкіндік (жер ғылымы)Гипоцентр, 1995 жылы
10Ішпек (жалпы тех.)Подшипник, 1995 жылы
11Абстракция (жалпы тех.)Абстракция, 1995 жылы
12Ажырату (физ.)Выключение, 1995 жылы
13Ажыратқыш (физ.)Выключатель, 1995 жылы
14Азайтқыш (мат.)Вычитаемое, 1995 жылы
15Азайғыш (мат.)Уменьшаемое, 1995 жылы
16Айдын (жер ғылымы)Акватория, 1995 жылы
17Айналмалы қозғалыс (физ.)Движениие переменное, 1995 жылы
18Айналмалы қозғалыс (жалпы тех.)Движение вращательное, 1995 жылы
19Айналмалы қозғалыс (физ.)Движение вращательное, 1995 жылы
20Айналмалы қозғалыс заңы (жалпы тех.)Закон вращательного движения, 1995 жылы
21Айналу (физ.)Вращение, 1995 жылы
22Айыр без(мед.)Вилочковая железа, 1995 жылы
23Айыру қабілеті (физ.)Разрешающая способность, 1995 жылы
24Анықтама (мат.)Определение, 1995 жылы
25Аралық (жалпы тех.)Промежуток, 1995 жылы
26Асу (жер ғылымы)Перевал, 1995 жылы
27Асқазан, қарын (мед.)Желудок, 1995 жылы
28Асқорытқыш (мед.)Пищеварительный, 1995 жылы
29Аудару (жалпы тех.)Опрокидывание, 1995 жылы
30Аумақ (іс жүргізу)Территория, 1995 жылы
31Ауру, дерт (мед.)Болезнь, 1995 жылы
32Аурушаңдық (мед.)Заболеваемость, 1995 жылы
33Ауырлық күші (физ.)Сила тяжести, 1995 жылы
34Ауытқу (жалпы тех.)Аномалия, 1995 жылы
35Ашылым (жер ғылымы)Обнажение, 1995 жылы
36Ағза (мед.)Орган, 1995 жылы
37Ағын (физ.)Поток, 1995 жылы
38Ағын су (жер ғылымы)Водоток, 1995 жылы
39Ағып шығу жылдамдығы (физ.)Скорость истечения, 1995 жылы
40Ақаутапқы (жер ғылымы)Дефектоскоп, 1995 жылы
41Ақшам соқыр(мед.)Куриная слепота, 1995 жылы
42Ақырғы жылдамдық (физ.)Скорость конечная, 1995 жылы
43Білте (мед.)Турунда, 1995 жылы
44Біртұтас (іс жүргізу)Унитарный, 1995 жылы
45Бірқалыпты қозғалыс (физ.)Движение равномерное, 1995 жылы
46Бітімгершілік (іс жүргізу)Миротворчество, 1995 жылы
47Бітелу (мед.)Окклюзия, 1995 жылы
48Баж (іс жүргізу)Пошлина, 1995 жылы
49Баздану (мед.)Мацерация, 1995 жылы
50Байланысқан тербелістер (физ.)Связанные колебания, 1995 жылы
51Байқау (іс жүргізу)Наблюдать, 1995 жылы
52Байқаушы (іс жүргізу)Наблюдатель, 1995 жылы
53Байқаушы кеңес(іс жүргізу)Наблюдательный совет, 1995 жылы
54Бас дүмпу (жер ғылымы)Главный толчок, 1995 жылы
55Бастапқы жылдамдық (физ.)Скорость начальная, 1995 жылы
56Бастапқы күй (физ.)Начальное состояние, 1995 жылы
57Басқосу (іс жүргізу)Саммит, 1995 жылы
58Бағам (іс жүргізу)Курс, 1995 жылы
59Бағдар (іс жүргізу)Ориентация, 1995 жылы
60Бақылау (іс жүргізу)Контроль, 1995 жылы
61Бедер (жер ғылымы)Рельеф, 1995 жылы
62Без (мед.)Железа, 1995 жылы
63Бейтарап (мед.)Индифферентный, 1995 жылы
64Бейтарап күй (физ.)Безразличное состояние, 1995 жылы
65Бейтараптану (мед.)Нейтрализация, 1995 жылы
66Бекітпе орнату (қалау) (жер ғылымы)Возведение крепи, 1995 жылы
67Белдем (жер ғылымы)Зона, 1995 жылы
68Белсенділік (мед.)Активность, 1995 жылы
69Бойлық толқын (физ.)Волна продольная, 1995 жылы
70Болжал, гипотеза (жалпы тех.)Гипотеза, 1995 жылы
71Болжам (жер ғылымы)Прогноз, 1995 жылы
72Бос жыныстар (жер ғылымы)Породы пустые, 1995 жылы
73Бүкіл әлемдік тартылыс заңы (жалпы тех.)Закон всемирного тяготения, 1995 жылы
74Бүліну (мед.)Повреждение, 1995 жылы
75Бүр (мед.)Ворсинка, 1995 жылы
76Бүтін сан (мат.)Число целое, 1995 жылы
77Бұйрат (жер ғылымы)Кряж, 1995 жылы
78Бұрандалы қозғалыс (жалпы тех.)Движение винтовое, 1995 жылы
79Бұрыштық жылдамдық (физ.)Скорость угловая, 1995 жылы
80Бұрғыланғыштық (жер ғылымы)Буримость, 1995 жылы
81Бұрғылау (жер ғылымы)Бурение, 1995 жылы
82Бөлінгіштік (мат.)Делимость, 1995 жылы
83Бөлгіш (мат.)Делитель, 1995 жылы
84Бөлшек (мат.)Дробь, 1995 жылы
85Бөлшек сан (мат.)Число дробное, 1995 жылы
86Бөртпе (мед.)Сыпь, 1995 жылы
87Валюта тұрлаулылығы (іс жүргізу)Устойчивость валюты, 1995 жылы
88Газсыздандыру (жер ғылымы)Дегазация, 1995 жылы
89Діңгек (мед.)Ствол, 1995 жылы
90Дара толқын (физ.)Одиночная волна, 1995 жылы
91Демеуқаржы (іс жүргізу)Дотация, 1995 жылы
92Дербестеу (іс жүргізу)Персонификация, 1995 жылы
93Дерттану (мед.)Патология, 1995 жылы
94Деңгей сызығы (жалпы тех.)Линия уровня, 1995 жылы
95Домбығу (мед.)Набухание, 1995 жылы
96Дыбыс толқын (физ.)Волна звуковая, 1995 жылы
97Дыбыс шығарғыш(физ.)Звукоизлучатель, 1995 жылы
98Дүмпу (жер ғылымы)Толчок, 1995 жылы
99Дәрі-дәрмек(мед.)Медикаменты, 1995 жылы
100Дөң(жер ғылымы)Возвышенность куполовидная, 1995 жылы