Бекітілген терминдер

Мемлекеттік терминология комиссиясының 1971-2017 жылдар
аралығында бекіткен терминдер мен атаулар

  • Барлық терминдер
Қазақша баламасы Орысша баламасы
1(Көше) Даңғыл (әкімшілік)Проспект, 1993 жылы
2Іссапар (іс жүргізу)Командировка, 1993 жылы
3Баспабас (эконом.)Бартер, 1993 жылы
4Бағдаршам (көлік)Светофор, 1993 жылы
5Босқын (заң.)Беженец, 1993 жылы
6Делдал (эконом.)Брокер, 1993 жылы
7Достастық (саясат)Содружество, 1993 жылы
8Елтаңба (саясат(/(заң.)Герб, 1993 жылы
9Жекешелендіру (эконом.)Приватизация, 1993 жылы
10Жоғарғы Кеңес (саясат.)Верховный Совет, 1993 жылы
11Жәрдемақы (әлеуметтік-эконом.)Пособие, 1993 жылы
12Зейнетақы (әлеуметтік-эконом.)Пенсия, 1993 жылы
13Зейнеткер (әлеумет- эконом.)Пенсионер, 1993 жылы
14Зияпат (тұрмыстық)Банкет, 1993 жылы
15Кеден (эконом.)Таможня, 1993 жылы
16Кесене (саясат)Мавзолей, 1993 жылы
17Кеңес (саясат)Совет, 1993 жылы
18Күйтабақ ( өнер)Грампластинка, 1993 жылы
19Күнтізбе (ақпарат)Календарь, 1993 жылы
20Көлік (көлік)Транспорт, 1993 жылы
21Нарықтық экономика (эконом.)Рыночная экономика, 1993 жылы
22Отбасы (әлеумет-эконом.)Семья, 1993 жылы
23Сыйақы (эконом.)Вознаграждение, 1993 жылы
24Сұхбат (ақпарат)Интервью, 1993 жылы
25Тікұшақ (көлік)Вертолет, 1993 жылы
26Тіркелім (іс жүргізу)Прописка, 1993 жылы
27ТМД (Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы)СНГ, 1993 жылы
28Түгендеу (қаржы)Инвентаризация, 1993 жылы
29Төрелік (заң.)Арбитраж, 1993 жылы
30Төреші (спорт)Арбитр, 1993 жылы
31Хаттама (іс жүргізу)Протокол, 1993 жылы
32Шағын кәсіпорын (эконом.)Малое предприятие, 1993 жылы
33Ымыра (саясат)Компромисс, 1993 жылы
34Ғарыш (ғарыш)Космос, 1993 жылы
35Ғарышкер (ғарыш)Команавт, 1993 жылы
36Қаржы (эконом)Финанс, 1993 жылы
37Қауымдастық (саяси)Ассоциация, 1993 жылы
38Ұжым (әлеумет-эконом.)Коллектив, 1993 жылы
39Ұлан (әскери іс)Гвардия, 1993 жылы
40Ұшақ (көлік)Самолет, 1993 жылы
41Әдіс (пед.)Метод, 1993 жылы
42Әдіскер (пед.)Методист, 1993 жылы
43Әдістеме (пед.)Методика, 1993 жылы
44Әкім (саясат)Администратор, 1993 жылы
45Әмбебап (эконом.)Универсал, 1993 жылы
46Әнұран (саясат)Гимн, 1993 жылы
47Өркениет (филос.)Цивилизация, 1993 жылы
48Өтем (қаржы.)Компенсация, 1993 жылы