Бекітілген терминдер

Мемлекеттік терминология комиссиясының 1971-2017 жылдар
аралығында бекіткен терминдер мен атаулар

  • Барлық терминдер
Қазақша баламасы Орысша баламасы
11. ізашар; 2. алғы егіс (ауыл шар.)Предшественник, 1971-1981 жылдары
21. іс жүргізу; 2. іс жүргізу қызметі (іс жүргізу)Делопроизводство, 1971-1981 жылдары
31. іс-әрекет; 2. Қызмет (пед.)Деятельность, 1971-1981 жылдары
41. арнаулы хабар; 2. арнаулы басылым (ақпарат)Специальный выпуск, 1971-1981 жылдары
51. архив ісі; 2. архив қызметі (іс жүрг.)Архивное дело, 1971-1981 жылдары
61. ақын; 2. Шайыр (әдеб.)Поэт, 1971-1981 жылдары
71. белгі; 2. таңба (лингв.)Знак, 1971-1981 жылдары
81. бостандық; 2. Еркіндік (заң)Свобода, 1971-1981 жылдары
91. бронь; 2. Сауыт (тех.)Бронь, 1971-1981 жылдары
101. бүкпе, бүрме; 2. әжім, қатпар (мед.); 3.қатпар (геол.)Складка, 1971-1981 жылдары
111. бүршік (бот.); 2. бүрек (мед.)Почка, 1971-1981 жылдары
121. Бұзу; 2. Айыру (заң.)Расторжение, 1971-1981 жылдары
131. дәм; 2. Талғам (псих.)Вкус, 1971-1981 жылдары
141. елес (псих.); 2. түсінікПредставление, 1971-1981 жылдары
151. ереже; 2.қағида (Іс жүрг.)Положение, 1971-1981 жылдары
161. есім; 2. ат (лингв.)/ (іс жүргізу)Имя, 1971-1981 жылдары
171. жалғама (мед.); 2. дәнекер (лингв.)Связка, 1971-1981 жылдары
181. жатсыну; 2. Айыру (заң)Отчуждение, 1971-1981 жылдары
191. жылнама; 2. әржылдық (журн.)Ежегодник, 1971-1981 жылдары
201. жүргізуші 2. Жетекші (іс жүргізу)Ведущий, 1971-1981 жылдары
211. зат; 2. Пән (пед.)Предмет, 1971-1981 жылдары
221. заңдар; 2. заң шығару (юриспр.)Законодательство, 1971-1981 жылдары
231. кісі; 2. жеке адам (заң)Личность, 1971-1981 жылдары
241. колонна; 2. Бағана (сәулет және қүрылыс)Колонна, 1971-1981 жылдары
251. отар; 2. Колония (тарих)Колония, 1971-1981 жылдары
261. парыз; 2. Борыш (филос.)Долг, 1971-1981 жылдары
271. поэзия; 2. Назым (әдеб.)Поэзия, 1971-1981 жылдары
281. реванш, кек алу; 2. қарымта, қайыру (филос.)Реванш, 1971-1981 жылдары
291. ритмика; 2. Ырғақтаным (өнер)Ритмика, 1971-1981 жылдары
301. риторика; 2. шешендік сөз; 3. көпірме сөз (өнер)/(әдеб.)Риторика, 1971-1981 жылдары
311. сабақ; 2. жұмыс (пед.)Занятие, 1971-1981 жылдары
321. саудагер, алыпсатар; 2. Жалдап (экон.)Спекулянт, 1971-1981 жылдары
331. сот төрелігі; 2. сот әділдігі (заң)Правосудие, 1971-1981 жылдары
341. сөз; 2. жыр; 3. Аңыз (әдеб.)Слово, 1971-1981 жылдары
351. сөйлеу; 2. сөз; 3. тіл (лингв.)Речь, 1971-1981 жылдары
361. телу (бот.); 2. дәрі егу (мед.)Прививка, 1971-1981 жылдары
371. тұжырым; 2. қорытынды; 3. дәйектеме (журн.)Заключение, 1971-1981 жылдары
381. тұспалдау; 2. тұспал сөз (әдеби)Иносказание, 1971-1981 жылдары
391. тәртіп; 2. Пән (пед.)Дисциплина, 1971-1981 жылдары
401. шығарма; 2. Туынды (әдеб.)Произведение, 1971-1981 жылдары
411. ғимарат; 2. құрылыс (құрылыс)Сооружение, 1971-1981 жылдары
421. қайыр; 2.тұнба (ауыл шаруаш.)Ил, 1971-1981 жылдары
431. қамау; 2. тыйым салу (юрисп.)Арест, 1971-1981 жылдары
441. Қорытынды; 2. Тұжырым (псих.)Вывод, 1971-1981 жылдары
451. қыңырлық; 2. кінәмшілдік (псих.)Капризность, 1971-1981 жылдары
461.байланыс (әдеби); 2. түйін (журн.)Завязка, 1971-1981 жылдары
471.Бағдар; 2.Нұсқау (псих.)Установка, 1971-1981 жылдары
481.Мінбе; 2.ЖартыТрибуна, 1971-1981 жылдары
491.машық; 2. жаттығу (пед.)Тренировка, 1971-1981 жылдары
501.Намыс; 2. Абырой (псих.)Честь, 1971-1981 жылдары
511.орган; 2. Мүше (мед.)Орган, 1971-1981 жылдары
521.Оқушы 2.Шәкірт (пед.)Ученик, 1971-1981 жылдары
531.Сергектік; 2. Мейірімділік (псих.)Чуткость, 1971-1981 жылдары
541.Тегіс; 2. Жік, жапсар (мед.)Шов, 1971-1981 жылдары
551.қайта жазу; 2. хат жазу (пед.)Переписка, 1971-1981 жылдары
561.Қайталау; 2.Пысықтау (пед.)Повторение, 1971-1981 жылдары
571.өлең; 2. Жыр (әдеби)Стихотворение, 1971-1981 жылдары
581.Өлең; 2. Тармақ (әдеби)Стих, 1971-1981 жылдары
591.Өлең; 2.Ән (Өнер)Песня, 1971-1981 жылдары
60«біздік қажеттілік» (псих.)«необходимость для нас», 1971-1981 жылдары
61«бір мәнділік заңы» (матем.)«закон однозначности», 1971-1981 жылдары
62«бұқаралық қоғам» (саясат)«массовое общество», 1971-1981 жылдары
63«Жалпылама болмыс теориясы» (филос.)«Всеобщая теория бытия», 1971-1981 жылдары
64«жылжымалы маска» (мәдениет)«блуждающая маска», 1971-1981 жылдары
65«заттық ақиқат» (физика)/(филос.)«предметная истина», 1971-1981 жылдары
66«мемлекеттік социализм» (саясат)«государственный социализм», 1971-1981 жылдары
67«монистік дін» (филос.)«монистическая религия», 1971-1981 жылдары
68«сандырақ идеализм» (филос.)«бредовый идеализм», 1971-1981 жылдары
69«Таза тәжірибе» философиясы (филос.)Философия «чистого опыта», 1971-1981 жылдары
70«Физикалық» идеализм (филос.)«Физический» идеализм, 1971-1981 жылдары
71«өзіндік қажеттілік» (псих.)«необходимость в себе», 1971-1981 жылдары
72Із кескіш (ауыл шар.)Следоуказатель, 1971-1981 жылдары
73Ізбасар (филос.)Последователь, 1971-1981 жылдары
74Ізденіс (философ)/( пед.)Поиск, 1971-1981 жылдары
75Ілініс (тех.)Зацепление, 1971-1981 жылдары
76Ілгерінді ықпал (лингв.)Прогрессивная ассимиляция, 1971-1981 жылдары
77Ілтипатшылдық (псих.)Отзывчивость, 1971-1981 жылдары
78Індет, эпизоотия (ауыл шар.)Эпизоотия, 1971-1981 жылдары
79Ірі қара (ауыл шаруаш.)Крупный рогатый скот, 1971-1981 жылдары
80Іркіліс (техн.)Перебой, 1971-1981 жылдары
81Іс (іс жүрг.)Дело, 1971-1981 жылдары
82Іс басқармасы (басқару ісі, іс жүргізу, менеджмент)Управление делами, 1971-1981 жылдары
83Іс басқарушы (іс жүргізу, басқару ісі, менеджмент)Управляющий делами, 1971-1981 жылдары
84Іс жүргізу жылы (іс жүргізу)Делопроизводственный год, 1971-1981 жылдары
85Іс жүргізу процесін механикаландыру (іс жүрг.)Механизация делопроизводственных процессов, 1971-1981 жылдары
86Іс жүргізуді тоқтата тұру (заң.)Приостановление производства по делу, 1971-1981 жылдары
87Іс жүргізудің бірыңғай мемлекеттік жүйесі (юриспр.)Единая государственная система делопроизводства, 1971-1981 жылдары
88Іс жүргізуші (іс жүргізу)Делопроизводитель, 1971-1981 жылдары
89Іс номенклатурасы (іс жүрг.)Номенклатура дел, 1971-1981 жылдары
90Іс қағаздар стилі (лигв.)Стиль деловых бумаг, 1971-1981 жылдары
91Іс құрастыру (іс жүрг.)Формирование дела, 1971-1981 жылдары
92Ісік (мед.)Опухоль, 1971-1981 жылдары
93Ісіну (мед.)Отек, 1971-1981 жылдары
94Ісек (мал шаруаш.)Валух, 1971-1981 жылдары
95Іскерлік (псих.)Деловитость, 1971-1981 жылдары
96Істі қайта қозғау (юрисп.)Возобновление дела, 1971-1981 жылдары
97Істі қысқарту (заң)Прекращение дела, 1971-1981 жылдары
98Істің жиынтық номенклатурасы (іс жүрг.)Свободная номенклатура дел, 1971-1981 жылдары
99Істің үлгі (типтік) номенклатурасы (іс жүргізу)Примерная (типовая) номенклатура дел, 1971-1981 жылдары
100Істегі қағаздарды номерлеу (іс жүрг.)Нумерация листов в деле, 1971-1981 жылдары