Бекітілген терминдер

Мемлекеттік терминология комиссиясы 1971-2017 жылдар
аралығында бекіткен терминдер мен атаулар


  • Барлық терминдер
Қазақша баламасы Орысша баламасы
1 арызды қараурассмотрение заявления, 2016 жылы
2«айқұлақ» таңбасы(ақпараттық технология)знак @, 2006 жылы
3«алтын межесі» (сыртқы экон.қызмет)Золотые точки», 2006 жылы
4«Алтын тәж» (электрондық коммерция)«Золотая корона», 2006 жылы
5«байлаулы» кредит (кредит)«Связанный» кредит, 2006 жылы
6«біздік қажеттілік» (псих.)«необходимость для нас», 1971-1981 жылдары
7«бір мәнділік заңы» (матем.)«закон однозначности», 1971-1981 жылдары
8«бұқаралық қоғам» (саясат)«массовое общество», 1971-1981 жылдары
9«Дабыл» бойынша өрт сөндіруге аттану (өртке қарсы қызм.)Выезд на пожар по сигналу «Тревога», 1999 жылы
10«еуропалық валюта жыланы»(сыртқы экон.қызмет)«Европейская валютная змея», 2006 жылы
11«Жалпылама болмыс теориясы» (филос.)«Всеобщая теория бытия», 1971-1981 жылдары
12«жасыл карта» (сақтандыру)«Зеленая карта», 2006 жылы
13«жұмсалған шығын-тиімділік» (қаржы бақылауы)«Затраты-эффективность», 2006 жылы
14«жылжымалы маска» (мәдениет)«блуждающая маска», 1971-1981 жылдары
15«заттық ақиқат» (физика)/(филос.)«предметная истина», 1971-1981 жылдары
16«Клиент-банк» жүйесі (банк ісі)Система «Клиент-банк», 2006 жылы
17«көзге көрінбейтін» импорт (сыртқы экон.қызмет)«Невидимый» импорт, 2006 жылы
18«көзге көрінбейтін» экспорт (сыртқы экон.қызмет)«Невидимый» экспорт, 2006 жылы
19«қайыру» түймешігі(ақпараттық технология)кнопка «свернуть», 2006 жылы
20«қапыл» ақша (сыртқы экон.қызмет)«Горячие» деньги, 2006 жылы
21«Қарбалас желілер» (экон.қылмыс)«Горячие линии», 2008 жылы
22«мемлекеттік социализм» (саясат)«государственный социализм», 1971-1981 жылдары
23«монистік дін» (филос.)«монистическая религия», 1971-1981 жылдары
24«овернайт» кредит, бір түндік кредит (кредит)Кредит «овернайт», 2006 жылы
25«ортақ рынок» (сыртқы экон.қызмет)«Общий рынок», 2006 жылы
26«Орталық Азия ынтымақтастығы» ұйымы (ОАЫ)Организация «Центрально-Азиатское сотрудничество» (ЦАС), 2013 жылы
27«өзіндік қажеттілік» (псих.)«необходимость в себе», 1971-1981 жылдары
28«прайм-рэйт» (банк ісі)«Прайм-рэйт», 2006 жылы
29«Прайм-рэйт» (сыртқы экон.қызмет)«Прайм-рэйт», 2006 жылы
30«сайберкойн» (электрондық коммерция)«Сайберкойн», 2006 жылы
31«сайберплат» (электрондық коммерция)«Сайберплат», 2006 жылы
32«сандырақ идеализм» (филос.)«бредовый идеализм», 1971-1981 жылдары
33«Стенд-бай» кредит (кредит)Кредит «Стэнд-бай», 2006 жылы
34«стэнд-бай» (кредит)«Стэнд-бай», 2006 жылы
35«Таза тәжірибе» философиясы (филос.)Философия «чистого опыта», 1971-1981 жылдары
36«Физикалық» идеализм (филос.)«Физический» идеализм, 1971-1981 жылдары
37«Халықаралық рақымшылық ұйымы»Организация «Международная амнистия», 2013 жылы
38(Көше) Даңғыл (әкімшілік)Проспект, 1993 жылы
391 дәрежелі заңгер (заң.)Юрист 1 класса, 1998 жылы
401 дәрежелі мемлекеттік заң кеңесшісі (заң.)Государственный советник юстиции 1 класса, 1998 жылы
411. ақын; 2. Шайыр (әдеб.)Поэт, 1971-1981 жылдары
421. арнаулы хабар; 2. арнаулы басылым (ақпарат)Специальный выпуск, 1971-1981 жылдары
431. архив ісі; 2. архив қызметі (іс жүрг.)Архивное дело, 1971-1981 жылдары
441. батық; 2. Батыру (техн)Вдавление, 2006 жылы
451. белгі; 2. таңба (лингв.)Знак, 1971-1981 жылдары
461. бостандық; 2. Еркіндік (заң)Свобода, 1971-1981 жылдары
471. бронь; 2. Сауыт (тех.)Бронь, 1971-1981 жылдары
481. бүкпе, бүрме; 2. әжім, қатпар (мед.); 3.қатпар (геол.)Складка, 1971-1981 жылдары
491. бүршік (бот.); 2. бүрек (мед.)Почка, 1971-1981 жылдары
501. Бұзу; 2. Айыру (заң.)Расторжение, 1971-1981 жылдары
511. гипноз; 2. иландыру (сендіру) (мед)Внушение, 2006 жылы
521. ғимарат; 2. құрылыс (құрылыс)Сооружение, 1971-1981 жылдары
531. дәм; 2. Талғам (псих.)Вкус, 1971-1981 жылдары
541. елес (псих.); 2. түсінікПредставление, 1971-1981 жылдары
551. ереже; 2.қағида (Іс жүрг.)Положение, 1971-1981 жылдары
561. есім; 2. ат (лингв.)/ (іс жүргізу)Имя, 1971-1981 жылдары
571. жалғама (мед.); 2. дәнекер (лингв.)Связка, 1971-1981 жылдары
581. жат; 2. тара; 3. Тоқтат (әскери іс)Отбой, 1998 жылы
591. жатсыну; 2. Айыру (заң)Отчуждение, 1971-1981 жылдары
601. жүргізуші 2. Жетекші (іс жүргізу)Ведущий, 1971-1981 жылдары
611. жылнама; 2. әржылдық (журн.)Ежегодник, 1971-1981 жылдары
621. заңдар; 2. заң шығару (юриспр.)Законодательство, 1971-1981 жылдары
631. зат; 2. Пән (пед.)Предмет, 1971-1981 жылдары
641. заттегі, заттек; 2. заты, тіні (мед)Вещество, 2006 жылы
651. ізашар; 2. алғы егіс (ауыл шар.)Предшественник, 1971-1981 жылдары
661. іс жүргізу; 2. іс жүргізу қызметі (іс жүргізу)Делопроизводство, 1971-1981 жылдары
671. іс-әрекет; 2. Қызмет (пед.)Деятельность, 1971-1981 жылдары
681. кісі; 2. жеке адам (заң)Личность, 1971-1981 жылдары
691. колонна; 2. Бағана (сәулет және қүрылыс)Колонна, 1971-1981 жылдары
701. қайыр; 2.тұнба (ауыл шаруаш.)Ил, 1971-1981 жылдары
711. қамау; 2. тыйым салу (юрисп.)Арест, 1971-1981 жылдары
721. қимылдану (зат есім) (ақпараттық технология)анимация, 2006 жылы
731. Қорытынды; 2. Тұжырым (псих.)Вывод, 1971-1981 жылдары
741. қынап қабынбасы, 2.іншек қабынбасы (мед)Вгинит, 2006 жылы
751. қынап; 2. іншек(мед)Влагалище, 2006 жылы
761. қыңырлық; 2. кінәмшілдік (псих.)Капризность, 1971-1981 жылдары
771. отар; 2. Колония (тарих)Колония, 1971-1981 жылдары
781. парыз; 2. Борыш (филос.)Долг, 1971-1981 жылдары
791. поэзия; 2. Назым (әдеб.)Поэзия, 1971-1981 жылдары
801. реванш, кек алу; 2. қарымта, қайыру (филос.)Реванш, 1971-1981 жылдары
811. ритмика; 2. Ырғақтаным (өнер)Ритмика, 1971-1981 жылдары
821. риторика; 2. шешендік сөз; 3. көпірме сөз (өнер)/(әдеб.)Риторика, 1971-1981 жылдары
831. сабақ; 2. жұмыс (пед.)Занятие, 1971-1981 жылдары
841. саудагер, алыпсатар; 2. Жалдап (экон.)Спекулянт, 1971-1981 жылдары
851. сот төрелігі; 2. сот әділдігі (заң)Правосудие, 1971-1981 жылдары
861. сөз; 2. жыр; 3. Аңыз (әдеб.)Слово, 1971-1981 жылдары
871. сөйлеу; 2. сөз; 3. тіл (лингв.)Речь, 1971-1981 жылдары
881. Табыс ету; 2. Ұсыну; (іс жүргізу)Представить, 2010 жылы
891. тәртіп; 2. Пән (пед.)Дисциплина, 1971-1981 жылдары
901. телу (бот.); 2. дәрі егу (мед.)Прививка, 1971-1981 жылдары
911. тұжырым; 2. қорытынды; 3. дәйектеме (журн.)Заключение, 1971-1981 жылдары
921. тұспалдау; 2. тұспал сөз (әдеби)Иносказание, 1971-1981 жылдары
931. шығарма; 2. Туынды (әдеб.)Произведение, 1971-1981 жылдары
941.анықтау; 2.ұйғарым (пед.)Определение, 2000 жылы
951.Бағдар; 2.Нұсқау (псих.)Установка, 1971-1981 жылдары
961.база; 2.негіз; 3.қор; 4.қойма (матем./экон./әскери)База, 2000 жылы
971.байланыс (әдеби); 2. түйін (журн.)Завязка, 1971-1981 жылдары
981.кесім; 2.перде (әдеби)Акт, 2000 жылы
991.қайта жазу; 2. хат жазу (пед.)Переписка, 1971-1981 жылдары
1001.Қайталау; 2.Пысықтау (пед.)Повторение, 1971-1981 жылдары