Математика

Барлығы 9 943 термин табылды
Қазақша атауы Орысша атауы
1 Із След
2 Ізделетін сан Число искомое
3 Ізделетін шама Величина искомая
4 Ізделетін шешім Решение искомое
5 Іздеу Поиск
6 Іздеу алгоритмі Алгоритм поиска
7 Іздеу әдістері Методы поиска
8 Ілгеріге интерполяциялау Интерполирование вперед
9 Ілгерілемелі қозғалыс Движение поступательное
10 Ілесу таңбасы Знак следования
11 Ілесу қатынасы Отношение следования
12 Ілесуші үшжақ Трехгранник сопровождающий
13 Іргелес Прилежащий
14 Іргелес бұрыштар Углы прилежащие
15 Іргелес интервал Интервал прилежащий