Заңтану

Барлығы 11 138 термин табылды
Қазақша атауы Орысша атауы
1 10 стратег алқасы Коллегия 10 стратегов
2 9 архонт алқасы Коллегия 9 архонтов
3 Aтаулы жәрдемқаржылау Адресное субсидирование
4 Із След
5 Із ақпараттылығы Информативность следа
6 Із байланысы Следовой контакт
7 Із түзетін күш Следообразующая сила
8 Із түзу Следообразование
9 Із түзу түрі Виды следообразования 
10 Із түзу энергиясы Энергия следообразования
11 Із түзуші объект Следообразующий объект
12 Із түзуші объект бедері Рельеф следообразующего объекта
13 Із қабылдаушы объект Следовоспринимающий объект
14 Ізі суымаған қылмыстарды тергеу ерекшеліктері Особенности расследования преступлений по горячим следам
15 Ізін жасыру Заметать следы