Терминологиялық хабаршы №1(51)

Терминологиялық хабаршы №1(51)

Автор: Қазақстан Республикасының Үкіметі жанындағы Республикалық терминологиялық комиссиясының бюллетені

ISBN:

Кітап туралы мәлімет:
ҚР Мәдениет, ақпарат және қоғамдық келісім министрлігінде тіркеліп, тіркеу туралы 2002 жылғы 27 мамырда №2993 – Ж куәлігі берілген.

Сипаттама:

Журналдың 2016 жылғы бірінші санына енгізілген мақалалар тиісті айдарларға топтастырылды. Мәселен, “Терминжасам жә­не терминалмасым” айдарымен профессор Ш.Құрманбайұлының
“Ісқағаз терминдерін жасаудағы тарихи сабақтастық” атты мақа­ласында -ма/-ме үлгісі мен «хат» сөзін қосып ісқағаз терминдерін жасау 1920 жылдардағы терминжасам тәжірибесінің нәтижесі екендігі, осы үлгімен термин жасау дәстүрінің қайта жалғасып, термин шығармашылығындағы тарихи сабақтастықтың сақта­лып отырғандығы нақты тілдік деректер негізінде көрсетіледі.


Кітапты оқу