Кітапхана

Терминдер кітапханасы

Ахмет Байтұрсынұлы

Ахмет Байтұрсынұлы 1-том


Мемлекет және қоғам қайраткері, түрколог-ғалым, ақын, аудармашы Ахмет Байтұрсынұлының алты томдық шығармалар жинағының І-томына «Қырық мысал» (1909, 1913, 1922), «Маса»(1911, 1922) жинақтары және «Қазақтың бас ақыны» (1913), «Әдебиет танытқыш» (1926) атты іргелі ғылыми зерттеулері еніп отыр. Жинақ бұған дейін жарық көрген басылымдармен салыстырылып, кезінде…


Ахмет Байтұрсынұлы

Ахмет Байтұрсынұлы 2-том


Алаш ардагері, қоғам қайраткері, ақын, әдебиеттанушы теоретик ғалым, ғұлама әдіскер Ахмет Байтұрсынұлының шәкірті Телжан Шонанұлымен бірге жазған «Оқу құралы» оқырмандар қолына тұңғыш рет 2004 жылы қазақ әрпіне түсіріліп, ұсынылған еді. Сол кітап түпнұсқамен қайта салыстырылып, толықтырылды. Бұл хрестоматиялық еңбек бастауыш мектеп оқушыларына…


Ахмет Байтұрсынұлы

Ахмет Байтұрсынұлы 3-том


Ахмет Байтұрсынұлы – қазақ балаларының ана тілінде білім алуына арналған алғашқы әліппелер мен қазақ тілі грамматикасын танытатын тұңғыш оқулықтардың авторы, қазақша сауат аштыру мен қазақ тілін пән ретінде оқыту әдістерін баяндайтын іргелі тілтанулық ғылыми құралдардың авторы. Бұл жинаққа «Тіл – құрал» оқулықтар мен методикалық құралдардың қолда бар…


Ахмет Байтұрсынұлы

Ахмет Байтұрсынұлы 4-том


Ахмет Байтұрсынұлы – қазақ балаларының ана тілінде сауат алуы- на арналған алғашқы əліппелер мен қазақ тілі грамматикасын танытатын тұңғыш оқулықтардың авторы, қазақ баспасөзінің негізін қалаушы. Жинақтың 4-томына Оқу құралы: қазақша əліппесі (1912), Əліп-би (1926), Сауат ашқыш (1926) атты оқулықтары жəне өзекті мəселелерді көтерген түрлі тақырыптағы мақалалары…


Ахмет Байтұрсынұлы

Ахмет Байтұрсынұлы 5-том


Ұлт ұстазы, қазақ тілі мен әдебиетінің негізін салушы Ахмет Байтұрсын- ұлының алты томдық шығармалар жинағының 5-томына «Ер Сайын» (Мәскеу, 1923), «23 жоқтау» (Мәскеу, 1926) атты ауыз әдеби мұрасы, әр жылдары жазған көсемсөздері, сондай-ақ бұрын еленбей келген еңбектері мен табылған туындылары топтастырылды. Жинақ ЖОО оқытушыларына, студенттер мен…


Ахмет Байтұрсынұлы

Ахмет Байтұрсынұлы 6-том


Бұл томға А.Байтұрсынұлының жинақтарға енбеген мақалалары, ресми құжаттары, эпистолярлық мұрасы, сондай-ақ ғұлама туралы замандастары- ның лебізі, Алаш арысының аяулы есімі ақталғаннан кейін жазылған танымдық жəне ғылыми зерттеу мақалалары топтастырылды. Жинақ филология, тарих, этнология, т.б. ғылым салаларына қызығушы ғалымдарға, ЖОО оқытушылары…


Қазақстан Республикасының Үкіметі жанындағы Республикалық терминологиялық комиссиясының бюллетені

Терминологиялық хабаршы №1(51)


Журналдың 2016 жылғы бірінші санына енгізілген мақалалар тиісті айдарларға топтастырылды. Мәселен, “Терминжасам жә­не терминалмасым” айдарымен профессор Ш.Құрманбайұлының “Ісқағаз терминдерін жасаудағы тарихи сабақтастық” атты мақа­ласында -ма/-ме үлгісі мен «хат» сөзін қосып ісқағаз терминдерін жасау 1920 жылдардағы терминжасам тәжірибесінің нәтижесі…


Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі Тілдерді дамыту және қоғамдық-саяси жұмыс комитеті

Терминологиялық хабаршы № 2 (52) 2016


ҚР Мәдениет, ақпарат және қоғамдық келісім министрлігінде тіркеліп, тіркеу туралы 2002 жылғы 27 мамырда №2993 – Ж куәлігі берілген.Бес томдық шығармалар жинағының бірінші ХХ ғасырдың басын- дағы қазақ тіл білімінің қалыптасып, дамуына елеулі үлес қосқан томына алаштың көрнекті қайраткері Телжан Шонановтың «Шала сауатты ере- сектер үшін оқу құралы», «Орыстар үшін қазақша əліппе» (1931), «Қазақ тілінің оқу құралы» (1933) атты еңбектері еніп отыр. Еңбек тіл білімі мəсе- лелерімен…