Конференция, семинар, дөңгелек стол материалдары

Жыл бойынша навигация

Қазақ білімпаздарының тұңғыш сиезі.Орынбор, 1925. 1924 жылы Орынборда өткен қазақ білімпаздары  съезінің материалдары. Араб графикасымен жазылған. Бұл сиезде терминология мәселеріне де қаралған. Сиезде терминология мәселеріне арналған баяндамшы Е.Омарұлы жасаған.

Қазақ лексикасындағы жаңа қолданыстар. (Құрастырғандар : Р.Сыздықова, Ш.Сарыбаев, Ө.Айтбаев, А.Алдашева, Н.Уәлиев, И.Ұйықбаев) – Алматы 1985.  -68 б. 

Қазақ терминологиясының өзекті мәселелері (Ғылыми  мақаласының жинағы). Жауапты редакторы –Ө.Айтбаев  – Алматы, 1986.

Қазақ лексикасындағы жаңа қолданыстар. (Құрастырғандар: Р.Сыздықова, Ш.Сарыбаев, Ғ.Әнесов, А.Алдашева, Н.Уәлиев ) – Алматы, 1990. – 136.

Терминдер және олардың аудармалары. Редакторы –Ө.Айтбаев. – Алматы: «Ғылым», 1990. -215.

Қазақ тілінің компьютерлік қоры. (салалық терминологиялық сөздіктіктер жасау жұмысын ұйымдастыру жөнііндегі ғылыми –практикалық семинарға ұсынылған баяндамалар тезисі) – Алматы – Шымкент, 1992 -151 б.

Қазақ терминологиясының өзекті мәселелері. Құрастырушылар: Ш.Құрманбайұлы, С.Сапина. 2002 жылғы 18 -19 ақпанда – Алматы қаласында өткен «Қазақ  терминологиясының өзекті мәселелері» атты республикалық ғылыми –практикалық конференция материалдары. – Астана, 2002 -228 б.

Терминологиялық жинақ. (Нормативтік құқықтық құжаттар мен бекітілген терминдер енгізілген). – Алматы, 2002. – 472 б.

Салалық терминология: Бүгіні мен болашағы. Жинақтың жауапты редакторы- Ш.Құрманбайұлы. 2003 жылғы 5-6 мамырда Астана қаласында өткен «Салалаық терминология: бүгіні мен болашағы» атты республикалық ғылыми –практикалық семинардың материалдары. – Астана, 2003. -140 б.

Қазақ терминологиясы және бұқаралық ақпарат құралдары. Жинақтың жауапты редакторы –Ш.Құрманбайұлы. 2003 жылғы 7-8 қарашада Алматы қаласында өткен «Қазақ терминологиясы және бұқаралық ақпарат құралдары» атты республикалық ғылыми – практикалық конференция материалдары. – Астана, 2003. -128 б. 

Мемлекттік тілдегі терминологияның көкейкесті мәселелері және етрминдердің заң шығару қызметінде қолданылуы.( 2004 жылғы ақпанның 27-і күні ҚР Праламентінің Сенат өткізген «Мемлекттік тілдегі терминологияның көкейкесті мәселелері және терминдердің заң шығару қызметінде қолданылуы» атты дөңгелек үстел материалдары) – Астана, 2004 -96 б.

Терминология жән тіл мәдениетінің мәселелері.Жинақтың жауапты редакторы –Ш.Құрманбайұлы.Терминология және тіл мәдениетінің мәселелері атты республикалық ғылыми-парктикалық конференция материалдары. Астана, 2004 ж 76 б. Жинақтың жаупаты редакторы –Ш.Құрманбайұлы. Қазақ терминографиясының өзекті мәселелері. 2004 жылғы шілденің 5-6-сы күндері Астана қаласында өткен «Қазақ терминографиясының өзекті мәселелері» атты республикалық ғылыми-практикалық семинар материалдары.–Астана қаласы, 2004.- 116 б. 

Терминология мәселелері. Алғыссөзін жазған –Ш.Құрманбайұлы. Жинақтың құрастырғандар –Ш.Құрманбайұлы, О.Жұбаева 1- том.(1910-1930 жылдар аралығында жарық көрген терминология мәселелеріне арналған мақалалари жинағы).  – Астана,2005. -288 б.

Қазақ ономастикасы мен терминологиясының өзекті мәселелері. Жинақтың жаупаты редакторы –Ш.Құрманбайұлы.2005 жылы 27 маусымда Астана қаласында өткен «қазақ ономастикасы мен терминологиясының өзекті мәселелері» атты республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары. – Астана, 2005. -144 б.

Терминдерді бірізідендіру мәселесі .Жинақтың жаупаты редакторы – Ш.Құрманбайұлы. 2005 жылғы мамырдың 19-ы күні Алматы қаласында өткен «Терминдерді біріздендіру мәселесі» атты республикалық ғылыми- паркткиалық семинар материалдары. – Астана, 2005. -88 б.

Терминология мәселелері.Жинақтың құрастырғандар –Ш.Құрманбайұлы, Е.Әбдірәсілов, Ә.Әміров 2- том. Алғыссөзін жазған –Ш.Құрманбайұлы.(1910-1930 жылдар аралығында жарық көрген терминология мәселелеріне арналған мақалалар жинағы).  – Астана,2005. -288 б.

«Түркі тілдес елдердің терминқор қалыптастыру тәжірибесі» (терминжасам және өзара терминалмасым, көптілді терминологиялық сөздіктер жасау мәселелері ) атты халықаралық ғылыми –теориялық конференция материалдарының жинағы – Астана: Ш.Шаяхметов атындағы Тілдерді дамытудың республикалық үйлестіру –әдістемелік орталығы, 2011-256 б.